Bij de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant is op 06 september 2018 door Econsultancy namens Stichting Mooiland te Grave een beschikking gevraagd op een nader bodemonderzoek ingevolge van artikel 29, lid 1a Wbb, voor de locatie Molenstraat 43, 5431 BW te Cuijk, NB168430026.\r\n\nDe Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze procedure.\r\n\nIn de beschikking is door Gedeputeerde Staten vastgesteld:\r\n\n1. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging in de grond en het grondwater op basis van artikel 29 Wet bodembescherming.\r\n\n2. De sanering van de verontreiniging is niet spoedeisend zoals bedoeld in artikel 37 Wet bodem-bescherming.\r\n\n3. Gebruiksbeperkingen zijn op de locatie van toepassing.\r\n\n4. Beheermaatregelen zijn op de locatie van toepassing.\r\n\n5. Deze beschikking vervangt de beschikking van 12 juli 2017 met kenmerk Z.61243/D.245133.\r\n\nDe beschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 08 december 2018 gedurende zes weken ter inzage in de gemeente Cuijk en bij Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Wal 28 te Eindhoven.\r\n\nTen aanzien van de beschikking kan binnen zes weken na de dag waarop de beschikking bekend is gemaakt beroep worden ingesteld door:\r\n\n - belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerp-beschikking;\r\n\n - belanghebbenden die het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerp-beschikking zijn aangebracht;\r\n\n - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerp-beschikking.\r\n\nHet beroepschrift moet worden gericht en gezonden aan:\r\n\n Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,\r\n\n Postbus 20019\r\n\n 2500 EA 's-Gravenhage.\r\n\nHet beroepschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten\r\n\n - naam en adres van de indiener;\r\n\n - de dagtekening;\r\n\n - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;\r\n\n - de gronden van het bezwaar.\r\n\nBovenstaand besluit treedt in werking ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde 'voorlopige voorziening' te vragen. Deze kunt u richten aan:\r\n\n Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State\r\n\n Postbus 20019\r\n\n 2500 EA 's-Gravenhage.\r\n\nEen voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening aan te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang.\r\n\nEr zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht).\r\n\nEindhoven, december 2018.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Cuijk