De Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant heeft op 08-01-2018 een melding ontvangen ingevolge artikel 39b Wet bodembescherming met het voornemen de bodem te saneren conform het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) van:

Naam melder: Ramboll Environ namens Aspen Oss
Gemeente melder: Oss
Locatie/adres: Moleneind Oss, gebouw FR
Gemeente: Oss
Locatie_ID:NB082830022

De Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze procedure.

Binnen vijf weken na ontvangst van deze BUS-melding (uiterlijke datum 12-02-2018 ) dient door het bevoegd gezag beoordeeld te worden of een BUS-melding voldoet aan de daarvoor gestelde criteria. Indien deze melding voldoet aan de criteria dan kan de melder na deze termijn van vijf weken de sanering uitvoeren volgens de ingediende BUS-melding.

Naar aanleiding van deze publicatie kunnen derden binnen twee weken na publicatie reacties indienen. Deze reacties kunnen schriftelijk of mondeling naar voren worden gebracht bij onderstaand contact. Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Voor eventuele vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met:

Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant
E. Jacobs
Telefoon: (088) 369 06 82
E-mail: e.jacobs@odzob.nl

Eindhoven, januari 2018.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Oss