De Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant heeft op 22-12-2017 een melding ontvangen ingevolge artikel 39b Wet bodembescherming met het voornemen de bodem te saneren conform het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) van:

Naam melder: BK Ingenieurs namens Enexis BV
Gemeente melder: Eindhoven
Locatie/adres: Grensweg
Gemeente: Valkenswaard
Locatie_ID:NB085801690

De Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze procedure.

Binnen vijf weken na ontvangst van deze BUS-melding (uiterlijke datum 26-01-2018 ) dient door het bevoegd gezag beoordeeld te worden of een BUS-melding voldoet aan de daarvoor gestelde criteria. Indien deze melding voldoet aan de criteria dan kan de melder na deze termijn van vijf weken de sanering uitvoeren volgens de ingediende BUS-melding.

Naar aanleiding van deze publicatie kunnen derden binnen twee weken na publicatie reacties indienen. Deze reacties kunnen schriftelijk of mondeling naar voren worden gebracht bij onderstaand contact. Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Voor eventuele vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met:

Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant
E. Jacobs
Telefoon: (088) 369 06 82
E-mail: e.jacobs@odzob.nl

Eindhoven, december 2017.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Valkenswaard