Bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is op 1 november 2017 door Potters Notarissen namens Christ van den Borne Beheer B.V. te Valkenswaard een verzoek ingediend om het besluit van 28 augustus 2017 met nummer Z.76058/D.258211 met betrekking tot de locatie John F. Kennedylaan 75-81 en Haak 18 in Valkenswaard (NB085800102) op naam te stellen van Christ van den Borne Beheer B.V.. Dit verzoek is mede ondertekend door de heer R.C.F van de Mortel, de heer E.A.A. van de Mortel en de heer A.H.M. van de Mortel (oude beschikkinghouders).

De Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze procedure.

In de beschikking is door Gedeputeerde Staten vastgesteld:
Het besluit van 28 augustus 2017 met nummer Z.76058/D.258211 wordt op naam gesteld van Christ van den Borne Beheer B.V..
De beschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 14 november 2017 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Valkenswaard en bij de omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Wal 28 te Eindhoven.

Binnen zes weken na de dag waarop de beschikking bekend is gemaakt kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking een bezwaarschrift indienen bij:
- Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
- T.a.v. het secretariaat van de hoor- en adviescommissie
- Postbus 90151
- 5200 MC 's-Hertogenbosch

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord bezwaarschrift te vermelden.
Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Bovenstaand besluit treedt in werking ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde 'voorlopige voorziening' te vragen. Deze kunt u richten aan:

Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA 's-Gravenhage.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening aan te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang.
Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht).


's-Hertogenbosch, november 2017.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Valkenswaard