Bij de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant is op 30 januari 2017 door Econsultancy bv namens Stichting Mooiland te Grave een beschikking gevraagd op een nader bodemonderzoek ingevolge van artikel 29, lid 1a Wbb, voor de locatie Molenstraat 43 te Cuijk, NB168430026.

De Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze procedure.

In de beschikking is door Gedeputeerde Staten vastgesteld:
1. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging in de grond en het grondwater op basis van artikel 29 Wet bodembescherming.
2. De sanering van de verontreiniging is spoedeisend zoals bedoeld in artikel 37 Wet bodembescher-ming.
3. Met de sanering moet zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen anderhalf jaar na de inwerking-treding van deze beschikking worden begonnen.
4. Binnen één jaar na inwerkingtreding van deze beschikking moet er een saneringsplan aan ons ter goedkeuring worden voorgelegd.
5. Gebruiksbeperkingen zijn op de locatie van toepassing.
6. Beheermaatregelen zijn op de locatie van toepassing.

De beschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 18 juli 2017 gedurende zes weken ter inzage in in het gemeentehuis van de gemeente Grave en bij Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Wal 28 te Eindhoven.

Ten aanzien van de beschikking kan binnen zes weken na de dag waarop de beschikking bekend is gemaakt beroep worden ingesteld door:
- belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerp-beschikking;
- belanghebbenden die het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerp-beschikking zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerp-beschikking.

Het beroepschrift moet worden gericht en gezonden aan:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019
2500 EA 's-Gravenhage.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Bovenstaand besluit treedt in werking ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde 'voorlopige voorziening' te vragen. Deze kunt u richten aan:

Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA 's-Gravenhage.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening aan te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang.
Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht).


Eindhoven, juli 2017.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Cuijk