Bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is op 06 februari 2017 door provincie Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch een melding ingediend ingevolge van artikel 28, lid 1 Wbb, met het voornemen de bodem te saneren op de locatie Dorpstraat 4 te Riel te Goirle, NB078500042.

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze procedure.

In de ontwerp-beschikking is door Gedeputeerde Staten vastgesteld:
- dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging;
- dat er sprake is van spoedeisendheid om het geval te saneren
- tijdstip waarbinnen dient te worden gesaneerd
- dat wordt ingestemd met het saneringsplan
- gebruikbeperkingen zijn op de locatie van toepassing
- Er zijn voorschriften aan de sanering verbonden

Aanvraag, ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 20 april 2017 gedurende zes weken ter inzage in bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant te Tilburg en bij de gemeente Goirle..

Ten aanzien van de ontwerp-beschikking kunnen belanghebbenden, gedurende de termijn van ter inzage legging, hun zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij: Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, p/a Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Team Bodem, Water en Civiele Techniek, Postbus 75, 5000 AB Tilburg .

Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Na de ter inzage legging zal de definitieve beschikking worden opgesteld en gedurende zes weken op de hierboven genoemde plaatsen ter inzage worden gelegd, waarbij de rechtsbeschermingsmogelijkheden zijn vermeld. Van deze ter inzage legging zal een openbare kennisgeving plaatsvinden.

Tegen de definitieve beschikking kan straks beroep worden ingesteld door:
- belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikking;
- belanghebbenden die het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikking.

Tilburg, april 2017.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Goirle