Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 8 september 2015 de correctiefactor voor de renteberekening voor de landinrichting De Hilver - als bedoeld in art. 95 lid 2 van de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG)- vastgesteld op 0,64. Hiermee wordt de definitieve puntwaarde € 33,98 per punt (de voorlopige puntwaarde was € 53,--).

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 16 september tot en met 27 oktober 2015 ter inzage bij de Provincie Noord-Brabant. Bezwaren kunnen uiterlijk 27 oktober worden ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Secretariaat van de hoor- en adviescommissie, Postbus 90151, 5200 MC `s-Hertogenbosch.

In 2012 is de voorlopige kostenopgave vastgesteld door de landinrichtingscommissie. Bezwaren kunt u nu alleen richten tegen díe onderdelen van de definitieve kostenopgave die gewijzigd zijn ten opzichte van de voorlopige kostenopgave.

Meer informatie over de ter inzage legging en bezwaarmogelijkheid vindt u op http://www.brabant.nl/terinzage en via het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie, (073) 680 83 04, bezwaar@brabant.nl. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. K.J.E.H. Polman tel. +31 (0)73 68 08 095

's-Hertogenbosch, september 2015.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • 5066
  • Hilvarenbeek
  • Oirschot
  • Oisterwijk