Pacht btw belast 2024


Over de clusters/percelen die aangeboden worden met het pakket Pacht btw belast is btw verschuldigd.

 • Het gepachte wordt uitgegeven met pachtpakket “Pacht btw belast”. Pachter is derhalve 21% btw verschuldigd over de pachtsom.
 • Indien de pachter na het einde van de pacht nog werkzaamheden aan of op het pachtobject dient te verrichten, zoals oogsten of sloten schonen, dient de pachter van de verpachter hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming te hebben verzocht en verkregen. Deze toestemming dient uiterlijk 1 maand van tevoren te worden verzocht. De uitvoering van deze werkzaamheden brengt niet met zich mee dat er sprake is van een voortzetting van de pachtovereenkomst. Het gaat enkel om incidenteel nog te verrichten werkzaamheden.
 • Het is niet toegestaan bollen, lelies, aardbeien, prei of asperges te verbouwen of bomen te planten.
 • Op het pachtobject mogen geen glyfosaat houdende middelen (bijvoorbeeld Roundup) worden gebruikt.
 • Pachter neemt de voorschriften c.q. voorwaarden in acht die gelden in verband met de verplichte bufferstroken.
 • Pachter dient op zijn kosten het schonen en onderhoud van de sloten uit te voeren binnen de door de Waterschappen gestelde termijnen, doch uiterlijk op 1 november. Wanneer dit niet tijdig of niet volledig gebeurt, zijn de hieraan verbonden kosten (waaronder eventueel door het Waterschap opgelegde boetes) voor rekening van pachter.
 • De bij het pachtobject behorende landschapselementen (sloten, poelen, solitaire bomen en rijen van bomen en/of struiken op of binnen de perceelsgrens) worden in stand gehouden, het is niet toegestaan deze te verwijderen of te beschadigen. Pachter draagt op zijn kosten zorg voor het onderhoud van de landschapselementen.
  • a. Indien door pachter tijdens de pachtperiode wordt geconstateerd dat op het pachtobject sprake is van een besmetting en/of een (bodem)ziekte, zal pachter dit direct melden aan de provincie. De provincie zal pachter verdere instructie geven voor eventuele bestrijding van de besmetting/ziekte. Dit kan tevens inhouden dat de provincie de besmetting zelf zal gaan bestrijden.
  • b. Pachter zal gedurende de pachtperiode zijn uiterste best doen om verdere besmetting te voorkomen.
  • c. Constatering van een besmetting of een ziekte leidt niet tot vermindering van de pachtprijs.
  • d. De provincie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door de aanwezigheid van besmettingen en/of ziekten, waarvan de verpachter de aanwezigheid niet kende of niet had behoren te kennen. De aanwezigheid van besmettingen en/of ziekten die zijn vermeld in de bijlagen van deze overeenkomst, levert geen gebrek op als bedoeld in boek 7 titel 5 afdeling 6 van het Burgerlijk Wetboek.
 • Pachter dient het gepachte te onderhouden, conform de gestelde voorwaarden in de onderhavige pachtovereenkomst en de Algemene Pachtvoorwaarden (versie 5 juli 2023), op te leveren.
 • De 'Inschrijfvoorwaarden Openbare verpachting 2024 (versie 5 juli 2023)' van de provincie Noord-Brabant zijn van toepassing. 
  Pachter heeft deze bijlage bij ondertekening ontvangen en verklaart zich met de inhoud akkoord door ondertekening van deze overeenkomst.

In het geval pachter een SKAL (Stichting Keur Alternatief voortgebrachte Landbouwproducten) bedrijf of SKAL bedrijf in oprichting betreft dan zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing:

 • Pachter is verplicht het gepachte bij SKAL aan te melden.
 • Pachter is verplicht zich te houden aan alle door SKAL gestelde (gebruiks)voorwaarden en de voorschriften uit de geldende wetgeving en hetgeen bepaald is in de reglementen van SKAL. De meest actuele situatie is te vinden op www.skal.nl.
 • Pachter is ermee bekend dat door SKAL per perceel verschillende statussen worden gehanteerd (1e jaar in omschakeling, 2e jaar in omschakeling of volledig biologisch). Pachter verklaart kennis te hebben genomen van de SKAL status van het gepachte en is verplicht zich te houden aan alle door SKAL gestelde (gebruiks)voorwaarden behorende bij deze status.
 • Pachter verleent zijn volledige medewerking bij alle soorten inspecties door Skal Bio Controle.
 • Het gepachte dient aan het einde van de pacht tijdig te worden afgemeld bij SKAL. Pachter is daarom verplicht uiterlijk 1 december van het laatste jaar waarover de pachtovereenkomst wordt gesloten en volgens de instructies van de Provincie Noord-Brabant een volledig ingevuld en ondertekend “Wijzigingsformulier landbouw: aan- en afmelden van percelen” van SKAL in te dienen bij verpachter. In het geval pachter in het daaropvolgende jaar het gepachte wederom in pacht krijgt van de verpachter is dit niet van toepassing.

Vragen?

Wij helpen u graag verder!