Nieuwbouw of verbouw van uw zwembad


Als u een zwembad wilt beginnen bent u wettelijk verplicht dat bij ons te melden. Een wijziging of uitbreiding van uw zwembad dient u ook te melden. U dient uw voornemen voor het oprichten, wijzigen of uitbreiden van de badinrichting uiterlijk 3 maanden voor de aanvraag van de bouwvergunning, of- indien geen bouwvergunning nodig is- 3 maanden voor de start van de werkzaamheden te melden via het formulier:

Procedure

Aan de hand van het kennisgevingsformulier WHVBZ maakt u bij de provincie kenbaar wat uw plannen zijn. Dit doet u 3 maanden voordat u uw bouwvergunning aanvraagt.
De provincie beoordeelt uw plannen en geeft advies over hoe aan de eisen van de WHVBZ te voldoen. Vlak voor de oplevering vindt er nog een opleveringscontrole plaats. Tijdens deze controle bekijkt een toezichthouder of u aan alle eisen van de WHVBZ voldoet. Er kunnen zich problemen voordoen bij de waterkwaliteit van een zwemlocatie (binnen- of buitenbad). De eigenaar of exploitant van een zwemlocatie heeft een meldingsplicht bij problemen met de waterkwaliteit, een storing of ongeval.

Legionella

Badinrichtingen waar aërosolen kunnen vrijkomen, in hoeveelheden, die in geval van inademing, nadelige gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid, moeten een risicoanalyse uitvoeren. In de risicoanalyse moeten in ieder geval de locaties binnen de badinrichting worden beschreven, waar zich aerosolvorming kan voordoen (risicopunten). Blijkt uit de risicoanalyse dat er risicopunten zijn dan moet een beheersplan worden opgesteld welke beheersmaatregelen worden getroffen om Legionella te voorkomen. Als u risicopunten voor zwembadwater heeft (bijvoorbeeld whirlpool, glijbaan, spuitelement, bruisbank etc.) moet u deze risicopunten elk half jaar laten onderzoeken. De analyseresultaten mailt u  naar: zwemwater@odzob.nl

Overschrijding melden

Indien er een overschrijding Legionella wordt geconstateerd (> 100 kve Legionella) dient u dit bij de provincie te melden via: Badinrichting legionellapreventie Daarnaast bent u verplicht om de legionellabesmetting ook onmiddellijk telefonisch bij Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant te melden via telefoon: (088) 369 0369

Wanneer bij u een legionellabesmetting van leidingwater wordt geconstateerd (bijvoorbeeld bij de douches) meldt u dit niet bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, maar bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu Zij zijn het bevoegde gezag voor het Leidingwaterbesluit.

Logboek handmatige metingen

Voorbeeldlogboekformulier dat gebruikt kan worden om de dagelijkse eigen verplichte handmatige metingen in bij te houden. Hebt of (ver)bouwt u een zwembad? Of hebt u een melding van bijvoorbeeld legionella, onvoldoende waterkwaliteit, een storing of ongeval. De exploitant of eigenaar heeft een meldingsplicht. Constateert u bijvoorbeeld legionella of is er een ander probleem met de waterkwaliteit, meld het dan. Ook bij een storing of ongeval bent u verplicht dit te melden.

Zie: Badinrichting legionellapreventie, informatieplicht houder

Zie ook

Contacten (1)

Open Links Sluit Links