De Reusel

Moerassen en meren houden water vast als er te veel van is en geven het af bij droogte. Deze sponsfunctie helpt om zowel droogte als overstromingen te voorkomen. Verstoring van deze sponsfunctie door menselijk ingrijpen kan leiden tot verdroging of een slechte waterkwaliteit. Met als gevolg het verdwijnen van de oorspronkelijke diversiteit aan planten en dieren.

Terugdringen verdroging

Ongeveer 50.000 hectare (8 procent) van Noord-Brabant is in meer of mindere mate verdroogd. Dat komt door menselijk ingrijpen in het watersysteem. Denk daarbij aan drinkwaterbedrijven, industrie en landbouw. Provinciaal beleid richt zich op vermindering van verdroging en verbetering van de waterkwaliteit in natte natuurparels.

Uitvoering

Naast andere partijen spelen waterschappen een belangrijke rol bij de verdrogingsbestrijding. Zij nemen maatregelen zoals het verhogen van de grondwaterstand. Terreinbeheerders zorgen voor het herstel van waardevolle planten- en diersoorten. Ook de landbouw, waterleidingbedrijven en gemeenten leveren hun bijdrage. Natuurgebieden groeien zo weer uit tot echte natte parels van Brabant.

Meer informatie

In het rapport ‘OGOR Natuur in Brabant 2010’ wordt in een leidraad beschreven hoe het beleid voor de optimale grond- en oppervlaktewaterstand (OGOR) is bepaald. In het rapport Kader voor het GGOR leest u over het herstel en de uitvoering van verdrogingsbestrijding. Deze rapporten over herstel van verdroogde natuur kunt u downloaden.  

Zie ook