Uitbreiding grondwaterbeschermingsgebied

Het grondwaterbeschermingsgebied moet ervoor zorgen dat het grondwater dat we gebruiken voor ons drinkwater nu én in de verre toekomst schoon blijft. Helaas treffen we in het grondwater een stijgende concentratie verontreinigende stoffen aan. Landbouw, verkeer, bebouwing en recreatie beïnvloeden aantoonbaar de kwaliteit van het grondwater. De beschermende kleilaag blijkt niet overal aanwezig en biedt daardoor minder bescherming dan eerst gedacht. Gilzerbaan is daardoor een kwetsbare waterwinning. Om te garanderen dat we ook in de toekomst de 110.000 huishoudens en bedrijven in Tilburg en Goirle van schoon drinkwater kunnen blijven voorzien, is uitbreiding van het grondwaterbeschermingsgebied noodzakelijk. De begrenzing van het waterwingebied verandert niet in omvang.

Provinciale milieuverordening Noord-Brabant

De exacte grenzen van de beschermingszones ziet u op onze Kaartbankviewer

  • Open links op de pagina het mapje ‘Provinciale milieuverordening’
  • Vink aan ‘boringsvrije zones grondwater’, ‘waterwingebieden’ en ‘beschermingszones grondwater’

Zo ziet u waar in Brabant deze gebieden liggen, waaronder Gilzerbaan.

Vervuiling voorkomen

We vragen bezoekers van het waterwingebied en het Stadsbos 013, nadrukkelijk om alert te zijn op het voorkomen van iedere vorm van vervuiling van bodem en grondwater. Daarnaast vragen we alle bewoners en gebruikers van het waterwin- en grondwaterbeschermingsgebied om vervuiling te voorkomen. Kijk wat u zelf kunt doen! Lees het document onderaan deze pagina.

Persoonlijk advies Omgevingdienst

Bij bepaalde activiteiten is een individueel advies nodig. De regels die in uw situatie gelden ontvangt u na het doen van een melding. Dat doet u bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Zij zorgen namens de provincie Noord-Brabant voor de grondwaterbescherming. Het formulier voor het doen van de meldingvindt u op www.brabant.nl/grondwaterPMVmelding.
U kunt het formulier digitaal indienen of rechtstreeks mailen naar grondwater@odzob.nl. Hier kunt u ook uw vragen stellen. Of bel 088 – 369 03 69

U kunt een mogelijke verontreiniging, bijvoorbeeld een lekkage bij een verkeers- of bedrijfsongeval of, een dumping, direct melden via (073) 681 28 21

Contact

Veranderingen gebied Gilzerbaan

Zie ook