Wateroverlast

Tijdens de Klimaattop Zuid in juni maakten overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit Brabant, Zeeland en Limburg afspraken met elkaar om samen de klimaatproblemen aan te pakken. Deze afspraken zijn vastgelegd in het slot- en startakkoord. Dit document toont de brede inzet in Zuid-Nederland om de leefomgeving in snel tempo beter voor te bereiden op extreme regenval, hitte en droogte. Daarmee geven organisaties uit Zuid-Nederland feitelijk al uitvoering aan het landelijke Klimaatakkoord en verwachten daarvoor ook steun van het Rijk. Voorbeelden van projecten uit het slot- en startakkoord: zonne-energie op alle boerendaken, aardgasloze wijken, aardgasloze glastuinbouw, twee pilots circulaire veehouderij en het groene schoolpleinenplan.

De top was ook het startschot voor het netwerk in Zuid-Nederland rondom klimaat: Klimaatstroom Zuid Klimaatstroom Zuid wil een versterkende en verbindende beweging zijn: alleen door samen op te trekken, kunnen grote stappen worden gezet.

Brabant ‘klimaatproof’

Uiteindelijk streven we naar een ‘klimaatproof’ Brabant. ‘Klimaatproof’ is het begrip in de Omgevingsvisie waarmee de provincie haar ambities en richting voor klimaatadaptatie vormgeeft. Oftewel, met ‘klimaatproof’ geven we aan hoe we met de veranderingen omgaan en risico's (droger, natter, heter) proberen om te zetten in kansen. Dit kunnen en doen we niet alleen. Ook andere overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners dragen hun steentje bij. De provincie treft diverse maatregelen om het hen makkelijker maken.

Subsidie klimaatstresstest en klimaatadaptatiedialoog

Om de gevolgen van klimaatverandering op lokaal niveau sneller aan te kunnen pakken, verstrekt de provincie subsidies aan gemeenten, en samenwerkingsverbanden van gemeenten, voor het uitvoeren van klimaatstresstesten en voor het organiseren van klimaatadaptatiedialogen.

Een klimaatstresstest onderzoekt de gevolgen van klimaatverandering op 4 klimaatthema’s: hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Ook worden kwetsbaarheden en kansen onderzocht voor 9 sectoren, zoals landbouw, gezondheid, veiligheid en infrastructuur. Gemeenten kunnen deze subsidie nog tot en met 1 november 2018 aanvragen. Meer informatie over de klimaatstresstest.

Daarnaast kunnen gemeenten (apart) subsidie aanvragen voor het organiseren van een klimaatadaptatiedialoog. Dit is een gesprek tussen de gemeente en partijen die actief zijn in de openbare ruimte. Samen analyseren zij welke aanpassingen nodig zijn om de gemeente klimaatbestendig te maken en waar kansen liggen. Meer informatie over de klimaatadaptatiedialoog.

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie wordt vaak gezien als een van de doelen in ruimtelijk beleid of ruimtelijke (her)inrichtingsprocessen. Voor 5 veel voorkomende aanpakken in de ‘ruimtelijke ordening’ is uitgewerkt hoe deze meer ‘klimaat sturend’ gemaakt worden en wat de voor- en nadelen zijn:

De aanpakken zijn van toepassing op verschillende schaalniveaus: van gebouw en buurt tot stad en regio. Met de verschillende aanpakken kunnen overheden inzicht krijgen in welke route ze momenteel volgen en welke alternatieven mogelijk zijn. Het combineren van de verschillende aanpakken op een planmatige manier is ook mogelijk. Meestal is dit effectiever dan een ad hoc toepassing en het maakt regievoering mogelijk. Kijk voor meer informatie op hét platform voor klimaatadaptatiebrabant

Gevolgen voor iedereen

Klimaatverandering heeft gevolgen voor álle inwoners en arbeidssectoren in de provincie. Op hét platform voor klimaatadaptatiebrabant wordt per sector ingegaan op de klimaateffecten die een rol (gaan) spelen in Brabant en mogelijke maatregelen om de nadelige gevolgen van klimaatverandering te beperken.

Als inwoner van Brabant kunt u zelf een steentje bijdragen aan een klimaatbestendige provincie, ongeveer 40% van een gemiddelde stad is namelijk in bezit van particulieren. U kunt bijvoorbeeld uw regenwaterafvoer afkoppelen, een groen dak aanleggen of uw tuin ontharden. Met een subsidie stimuleren gemeenten en waterschappen hun inwoners om te investeren in klimaatbestendige maatregelen. Meer informatie, tips en subsidiemogelijkheden voor inwoners.

Contact

Brabant 'klimaatproof'

Zie ook

Links naar (2)

Open Links Sluit Links

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: 3-1=?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.