De provincie heeft samen met de bewoners in de polder en andere overheden een 'terpenplan' uitgewerkt. Begin 2011 is het waterschap Brabantse Delta gestart met de realisatie hiervan. De maatregelen waren nodig omdat het klimaat verandert waardoor er meer (extreme) neerslag is en de zeespiegel stijgt.

Samenwerking overheden en burgers

De betrokken overheden hebben van meet af aan nauw samengewerkt met de bewoners in de polder. De provincie heeft in 2009 het 'Inpassingsplan Overdiepse Polder' vastgesteld en was verantwoordelijk voor de grondaankopen. Het waterschap Brabantse Delta voerde het plan uit. In het voorjaar van 2014 kreeg de aannemer groen licht om de oude dijk af te graven. Het project is in 2015 opgeleverd.

Landbouw en rivierverruiming

De Overdiepse Polder (ca 550 hectare) langs de Bergsche Maas is erg geschikt om extra rivierwater af te voeren. Een idee van bewoners en ondernemers in de polder vormde de basis voor het plan. Dit kwam neer op het verleggen van de dijk en de aanleg van terpen voor de gebouwen van de overblijvende boerenbedrijven. Door het verlagen van de bestaande dijk langs de Bergsche Maas kan bij hoog water rivierwater door de polder stromen (gemiddeld eens in de 25 jaar). Bij extreem hoog water daalt de waterstand daardoor ongeveer 27 centimeter. De combinatie landbouw en rivierverruiming én de grote betrokkenheid van de bewoners en ondernemers maken het inmiddels uitgevoerde terpenplan tot een uniek project.

Meer informatie

Een projectkaart en het Inpassingsplan Overdiepse Polder kunt u downloaden. Meer informatie is te vinden op de site van Brabantse Delta en Ruimte voor de Rivier.

Zie ook