Het Deltaprogramma is het Deltaplan voor de 21e eeuw. Het staat voor een veilig en aantrekkelijk Nederland, waar de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening op orde zijn. Dat zijn belangrijke voorwaarden voor het voortbestaan van Nederland en een sterke economie, ook voor volgende generaties.

De provincie adviseert het Rijk bij het nemen van Deltabeslissingen. Daarbij is een goede balans tussen veiligheid, watervoorziening, ruimtelijke inrichting en economie essentieel. Voor de uitvoering van maatregelen zijn op nationaal niveau een Deltaplan Veiligheid en een Deltaplan Zoetwater in voorbereiding. De voorbereiding van de Deltabeslissingen en Deltaplannen gebeurt in deelprogramma's. De provincie Noord-Brabant participeert actief in de volgende deelprogramma's:

Deelprogramma Rivieren

Hoogwater op de grote rivieren kan tot risico’s leiden. In het nieuwe beleid wordt rekening gehouden met de kans op overstromingen en met de gevolgen (schade en slachtoffers). Klimaatverandering kan in de toekomst hoogwatersituaties extremer maken. Onder regie van de provincie hebben gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en belangenorganisaties een voorkeurstrategie gemaakt, met bijbehorend maatregelenpakket. Aandachtspunten hierbij zijn leefbaarheid, landschap, natuur en cultuurhistorie. In 2014 hebben gemeenteraden, waterschapsbesturen en Provinciale Staten hierover hun mening gegeven. Dit is vertaald in een gedragen regionaal bestuurlijk advies, dat via het Deltaprogramma en Kabinet aangeboden zal worden in de Tweede Kamer. Voor de bedijkte Maas en West-Brabant vindt u de documenten op deze site. Voor Waal/Merwedes en de onbedijkte Maasvallei zie de sites van Provincie Gelderland en Provincie Limburg.

Deelprogramma Zoetwater

Klimaatverandering kan leiden tot verzilting in laag Nederland, toenemende verdamping, minder neerslag in de zomer en dalende grondwaterstanden. Het deelprogramma Zoetwater moet zorgen dat er voldoende zoetwater is van goede kwaliteit en op de plek waar dat nodig is. In sommige delen van Brabant is beperkte aanvoer mogelijk van water via de Maas. Voor een groot deel (de hoge zandgronden) van Brabant kan dit echter niet en moeten er andere oplossingen komen. Maatregelen zoals zuinig omgaan met water, voorraadvorming en aanvoerroutes kunnen worden gecombineerd met gebiedsontwikkeling. De provincie neemt deel in het Deltaplan Hoge Zandgronden en in het project zoetwatervoorziening rivierengebied.

Deelprogramma Zuidwestelijke Delta

De Zuidwestelijke Delta is het gebied dat Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en het westelijk deel van Noord-Brabant omvat. Zee en rivieren komen hier samen. De stuurgroep Zuidwestelijke Delta stuurt aan op een veilig, economisch aantrekkelijk en gezond deltagebied met voldoende zoetwater, nu en in de toekomst.  Op verzoek van de drie betrokken provincies, bereidt de minister van Infrastructuur en Milieu een rijksstructuurvisie voor over het al dan niet terugbrengen van het getij op de Grevelingen, zoet of zout water in het Volkerak Zoommeer en het eventueel bergen van rivierwater in de Grevelingen. Voor bepaalde gebiedsontwikkelingen rond deze wateren bereiden de betrokken provincies financiering voor. In de gebiedsontwikkeling rond het Volkerak Zoommeer speelt de samenwerking tussen gemeenten en andere partijen in Waterpoort een belangrijke rol.

 

Zie ook

Documenten en bestanden (18)

Open Links Sluit Links

Links naar (8)

Open Links Sluit Links

Contacten (1)

Open Links Sluit Links