Het Deltaprogramma is het Deltaplan voor de 21e eeuw. Het staat voor een veilig en aantrekkelijk Nederland, waar de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening op orde zijn. Dat zijn belangrijke voorwaarden voor het voortbestaan van Nederland en een sterke economie, ook voor volgende generaties. De provincie werkt binnen dit programma samen met het Rijk en andere overheden op de thema’s waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke adaptatie. Daarnaast denkt ze mee over de geografische regio’s waar Brabant zich in bevindt; de Hoge Zandgronden, rivier de Maas en de Zuidwestelijke Delta.

Rivier de Maas en bedijkte Maas

Hoogwater op de grote rivieren kan tot risico’s leiden. Klimaatverandering kan in de toekomst hoogwatersituaties extremer maken. In 2014 is de Voorkeurstrategie bedijkte Maas (van Cuijk tot Geertruidenberg) opgesteld en aan de Minister aangeboden. Nieuwe normen, inzichten in het klimaat en onderzoek vragen om een nieuwe voorkeurstrategie. De Minister van I en W, bestuurders van de Rijntakken en de Maas spraken eind 2015 af om samen uitvoering te geven aan de Lange Termijn Ambitie Rivieren met rivierverruiming en dijkversterking tot 2050.  

In de bedijkte Maas werken onder regie van de provincie Noord-Brabant, gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en belangenorganisaties werken samen aan een realistisch en uitvoerbaar plan voor dijkversterking en rivierverruiming op de lange termijn. In de Maasvallei is provincie Limburg regievoerder.

Projecten langs de (bedijkte) Maas

Op verzoek van de Minister heeft de Maasregio (bedijkte Maas en Maasvallei) in 2016 een samenhangend voorstel ontwikkeld voor dijkversterking en rivierverruimingsmaatregelen langs de Maas. Dit zijn projecten waarvoor op de korte termijn (2028) wordt gewerkt aan dijkversterking en rivierverruiming, vaak in samenhang met gebiedsontwikkeling. Voor de bedijkte Maas gaat het om de MIRT-verkenningen: Meanderende Maas en Oeffelt. Voor de Maasvallei gaat het om MIRT verkenning Venlo en om vijf HWBP-verkenningen voor Thorn, Venlo-Velden, Baarlo, Arcen en Well (gericht op systeemherstel van de Maas. De komende jaren leidt dit tot voorstellen voor de planuitwerking. De provincie participeert in de projectorganisatie van de Meanderende Maas en is trekker voor project Oeffelt.

 Project Meanderende Maas

Project Meanderende Maas omvat het verbeteren van de dijk tussen Ravenstein en Lith verbeteren, de Maas meer ruimte geven en het gebied ontwikkelen. Het project richt zich op beide kanten van de Maas, tussen de A50 en de sluis bij Lith. De noodzaak om maatregelen aan de rivier en dijk te treffen biedt tegelijkertijd kansen voor de regio rondom de Meanderende Maas: kansen voor natuur, recreatie, cultuurhistorie, leefomgeving en economie.

Project Oeffelt

Voor velen zijn de hoge waterstanden in de Maas een bekend probleem. Ter hoogte van Oeffelt stuwt het water op bij de smalle doorgang onder de N264 (verbindingsweg Oeffelt-Gennep). Deze ‘flessenhalsproblematiek’, de cultuurhistorie van het Maasheggengebied en het voormalig ‘Duits-lijntje’ vragen om een oplossing van regiopartijen én bewoners. Zie: flessenhalsoeffelt.nl

Zie ook

Documenten en bestanden (18)

Open Links Sluit Links

Links naar (8)

Open Links Sluit Links

Contacten (1)

Open Links Sluit Links