N638

Uitgangspunt is het voorkeursalternatief (VKA) dat uit de planstudie van mei 2017 naar voren is gekomen.

Werkzaamheden

Er wordt onderhoud aan het wegdek uitgevoerd, maar ook de verkeersveiligheid wordt verbeterd. De weg wordt verbreed en er komt een betere belijning. Daarnaast komt er een integraal groenplan, waarbij rekening wordt gehouden met verkeersveiligheid en inpassing in de omgeving. Op sommige plekken wordt de verlichting en het wegmeubilair (zoals hectometerpalen en bebording) vervangen. 

Planning

De voorbereiding van het project heeft door verschillende omstandigheden vertraging opgelopen. Zo bleek uit het ecologisch onderzoek dat er nog beter gekeken moet worden naar de flora en fauna. Hiervoor moeten bepaalde maatregelen getroffen worden die tijd nodig hebben om zich te bewijzen. Ook is vanuit de omgeving nadrukkelijk de wens uitgesproken om in het late najaar geen wegafsluitingen toe te passen, omdat de vele (boom-)kwekerijen dan juist veel transport hebben. Daarnaast bleek de noodzakelijke verlegging van kabels en leidingen een risico op vertraging in de planning met zich mee te brengen. De uitvoering zal starten in het voorjaar van 2020, omdat dan de weersomstandigheden weer goed genoeg zijn voor de (asfalt-)werkzaamheden.
Dit jaar zal wel gestart worden met werkzaamheden aan nutsvoorzieningen, met name verleggen van kabels en leidingen. Om deze werkzaamheden mogelijk te maken zijn enkele bomen en hagen langs de rijbaan gekapt of gerooid.

Inbreng van betrokkenen

Vanwege de vertraging van de werkzaamheden wordt de eerder aangekondigde inloopavond op 11 maart geannuleerd en verschoven naar het najaar van 2019. Zie ook het nieuwsbericht op deze website.

Contact

N638 Rucphen-Zundert