Die gaan onder andere over de kruising met de Ketenbaan, de kruising met de nog te realiseren snelfietsroute tussen Breda en Tilburg en de spoorwegovergang in combinatie met de verkeerslichten die daar vlakbij staan. Het projectteam werkt samen met ProRail en de gemeenten Gilze-Rijen en Oosterhout aan een ontwerp dat oplossingen biedt voor alle vraagstukken. In november 2018 heeft het projectteam het voorkeursontwerp gepresenteerd wat voortkwam uit een planstudie naar de weg. Het voorkeursalternatief voor de weg is vastgesteld. Over deze varianten leest u in de nieuwsbrief van november 2018.

Twee deelprojecten

Om de verkeersveiligheid te verbeteren, met name bij de Ketenbaan in Oosterhout, is het wenselijk de aanpassingen aan de weg zo snel mogelijk te realiseren. Voor de voorbereiding van een spooronderdoorgang ter hoogte van Rijen is echter meer tijd nodig dan voor het regulier onderhoud aan de weg. Daarom is gekozen om het project op te delen in 2 projecten: 1 voor de spooronderdoorgang in combinatie met de kruising Nassaulaan en 1 voor de rest van de N631
 

Planning

Voor het ‘niet-spoordeel’ wordt op dit moment het voorkeursontwerp technisch uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Dit zal tijdens een volgende informatiebijeenkomst in de zomer van 2019 worden gepresenteerd. Na vaststelling van het ontwerp volgt dan het opstellen van het contract voor de uitvoering van het werk. Vervolgens wordt het werk aanbesteed. De bedoeling is om in het voorjaar van 2020 opdracht te verlenen aan een aannemer. Die zal naar verwachting in de zomer van 2020 daadwerkelijk met de uitvoering kunnen starten.
 
Voor het wegdeel waar de spooronderdoorgang komt moet een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Volgens planning zal dit in de zomer van 2019 ter inzage gelegd kunnen worden. Vaststelling van het ontwerp en definitieve bestemmingsplan is begin 2020 voorzien.
Hierna wordt het project overgedragen aan ProRail. Zij staan aan de lat voor de uitwerking van het schetsontwerp en de realisatie van de onderdoorgang. Voorlopig staat die realisatie gepland in 2022. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over het project N631, mail dan naar n631@brabant.nl. Ook kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Contact

N631 Gilze-Rijen - Oosterhout

Zie ook