1775-5945181d173b3b9da814673b1d2d3519 1775-79e39eaa48ed2613115f9eaf3eedc8c5 1775-e553487aa6b91f8939b51b88882b5103

De N279 Veghel-Asten verbindt woon- en werklocaties tussen Veghel en Asten en in de regio. Ook heeft de weg een grote rol in het bereikbaar en leefbaar houden van de regio Zuidoost-Brabant. Om de krachtige positie van de regio te behouden, is het belangrijk dat de doorstroming en de verkeersveiligheid op de N279 tussen Veghel en Asten worden verbeterd.

Samen met de omgeving

De provincie, gemeenten, waterschap en Rijkswaterstaat willen de plannen in samenwerking met de omgeving van de N279 realiseren. Zij zullen omwonenden en lokale belanghebbenden betrekken bij de plannen voor het ongelijkvloers maken van de kruisingen en het ontwerpen van de eventuele omleidingen.
Maatschappelijke organisaties, verenigingen en belangenpartijen blijven via de bestaande klankbordgroepen verbonden met het project. Zo zijn zij een belangrijke partner voor de gemeenten langs de N279 Veghel-Asten. Ook worden de gebruikers van de N279 Veghel-Asten (bijvoorbeeld forensen, vrachtvervoerders, hulpdiensten) uitgenodigd om mee te denken over mogelijke maatregelen op het gebied van smart mobility.

Voorkeursalternatief

Op 27 juni 2017 gaven de regionale bestuurders van de betrokken gemeenten, waterschap en Rijkswaterstaat nagenoeg een eensluidend advies aan de provincie over de aanpak van de weg. Dit advies van de regio is op 11 juli voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. Zij hebben besloten het advies van de regio over te nemen. Daarmee ligt er een definitief voorkeursalternatief: een toekomstbestendige aanpak voor de N279 waarbij de aansluitingen en kruisingen ongelijkvloers worden gemaakt en de N279 voor nu grotendeels 2x1-baans blijft.

Dit voorkeursalternatief wordt nu verder uitgewerkt in een Provinciaal Inpassingsplan. De provincie wil in 2018 het Inpassingsplan (soort bestemmingsplan) gereed hebben om ter inzage te leggen en stuurt erop aan om in 2020 te kunnen starten met de ombouw van de N279.

Inspraak

Van 29 mei t/m 9 juli 2018 ligt het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan voor u ter inzage. Ook de bijbehorende onderzoeken voor de milieueffectrapportage (met de effecten voor mens en natuur) worden dan gepubliceerd zodat u op de plannen kunt regeren. Op 12, 14, 18 en 19 juni 2018 organiseert de provincie ook informatiebijeenkomsten. Meer info hierover volgt later op deze site. 

Planning N279 Veghel-Asten

wanneer wat
najaar 2017 project-millieueffectenrapport (m.e.r.) gereed
in 2018 Provinciaal Inpassingsplan voorgelegd aan PS
vanaf 2020 start realisatiefase

De N279 Veghel-Asten is onderdeel van SmartwayZ.NL

De provincie Brabant en Limburg, het ministerie van Infrastructuur & Milieu, Rijkswaterstaat, gemeenten in Brabant en Limburg, maatschappelijke- en belangenorganisaties en markt- en kennispartijen hebben de handen ineengeslagen. Onder de koepel van het programma SmartwayZ.NL werken ze samen om de bereikbaarheid in Zuid-Nederland te verbeteren. Dit programma bestaat uit acht samenhangende deelopgaven, waarvan de N279 Veghel-Asten er één is. Deze gezamenlijke aanpak moet leiden tot het vlotste, veiligste, meest robuuste en slimste mobiliteitsnetwerk van Nederland. Voor meer informatie: www.smartwayz.nl.

Zie ook