1775-5945181d173b3b9da814673b1d2d3519 1775-79e39eaa48ed2613115f9eaf3eedc8c5 1775-e553487aa6b91f8939b51b88882b5103

De N279 Veghel-Asten verbindt woon- en werklocaties tussen Veghel en Asten en in de regio. Ook heeft de weg een grote rol in het bereikbaar en leefbaar houden van de regio Zuidoost-Brabant. Om de krachtige positie van de regio te behouden, is het belangrijk dat de doorstroming en de verkeersveiligheid op de N279 tussen Veghel en Asten worden verbeterd. 

Aanpassingen aan de N279

Vorig jaar heeft de provincie met breed draagvlak van bestuurders uit de regio gekozen voor een robuuste en toekomstvaste oplossing voor de N279. Dit houdt in dat:

  • de aansluitingen en kruisingen van de N279 ongelijkvloers worden gemaakt
  • de N279 voor nu grotendeels 2x1-baans blijft
  • bij Helmond wordt de N279 om de wijk Dierdonk gelegd
  • bij Veghel wordt het huidige tracé uitgebreid naar 2x2 rijstroken met gelijkvloerse aansluitingen. Hierbij worden de maatregelen zo aangelegd dat een eventuele verbreding naar 2x2 op termijn zonder veel extra investeringen mogelijk is.

Ontwerp inpassingsplan ter inzage

Het voorkeursalternatief is nu verder uitgewerkt in een ontwerp- Inpassingsplan. Van 29 mei t/m 9 juli 2018 ligt het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan voor u ter inzage. Ook de bijbehorende onderzoeken voor de milieueffectrapportage (met de effecten voor mens en natuur) zijn gepubliceerd zodat u op de plannen kunt reageren. De provincie wil eind 2018 het Inpassingsplan (soort bestemmingsplan) gereed hebben en stuurt erop aan om in 2020 te kunnen starten met de ombouw van de N279.

Inloopbijeenkomsten

Op 12, 14, 18 en 19 juni 2018 organiseert de provincie ook informatiebijeenkomsten. U kunt er terecht met vragen over de inhoud van de plannen en de procedure rond het Ontwerp-inpassingsplan en het indienen van een zienswijze.

Planning N279 Veghel-Asten

wanneer wat
najaar 2017 project-millieueffectenrapport (m.e.r.) gereed
in 2018 Provinciaal Inpassingsplan voorgelegd aan PS
vanaf 2020 start realisatiefase

De N279 Veghel-Asten is onderdeel van SmartwayZ.NL

De provincie Brabant en Limburg, het ministerie van Infrastructuur & Milieu, Rijkswaterstaat, gemeenten in Brabant en Limburg, maatschappelijke- en belangenorganisaties en markt- en kennispartijen hebben de handen ineengeslagen. Onder de koepel van het programma SmartwayZ.NL werken ze samen om de bereikbaarheid in Zuid-Nederland te verbeteren. Dit programma bestaat uit acht samenhangende deelopgaven, waarvan de N279 Veghel-Asten er één is. Deze gezamenlijke aanpak moet leiden tot het vlotste, veiligste, meest robuuste en slimste mobiliteitsnetwerk van Nederland. Voor meer informatie: www.smartwayz.nl.

Zie ook