Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N279 Veghel-Asten

De provincie Noord-Brabant, de gemeenten Meierijstad, Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten en Deurne, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat werken samen aan het vlotter, veiliger, slimmer en toekomstbestendig maken van de N279. De N279 Veghel-Asten verbindt woon- en werklocaties tussen Veghel en Asten en in de regio. Ook heeft de weg een grote rol in het bereikbaar en leefbaar houden van de regio Zuidoost-Brabant. Om de krachtige positie van de regio te behouden, is het belangrijk dat de doorstroming en de verkeersveiligheid op de N279 tussen Veghel en Asten worden verbeterd. Om deze ambities goed te borgen wordt er een Provinciaal Inpassingsplan opgesteld, Voor het inpassingsplan is ook een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Met het PIP van de N279 worden de voorgestelde maatregelen met betrekking tot de bestaande weg alsook de aanleg van de omleiding Helmond planologisch juridisch mogelijk gemaakt

Periode terinzagelegging

Het door PS vastgestelde inpassingsplan N279 Veghel-Asten is in te zien met ingang van 17 december 2018 tot en met 28 januari 2019 op de hierna volgende wijze.

Stukken inzien

De documenten liggen vanaf 17 december 2018 gedurende een periode van 6 weken voor iedereen ter inzage.

Beroep

Tegen het besluit tot vaststelling van het Inpassingsplan kan tot en met 28 januari 2019 beroep worden ingesteld door belanghebbenden die:

 • Een zienswijze naar voren hebben gebracht bij het ontwerp-inpassingsplan.
 • Het oneens zijn met wijzigingen die ten opzichte van de ontwerp-inpassingsplan zijn aangebracht.
 • Redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over het ontwerp-inpassingsplan.

Stuur uw schriftelijke reactie te sturen onder vermelding van ‘PIP N279 Veghel-Asten’ naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend zijn en voorzien zijn van een datum.

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit is de crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat:

 • De beroepsgronden expliciet in het beroepsschrift moeten worden opgenomen.
 • Het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien geen beroepsgronden binnen de beroepstermijn zijn ingediend.
 • Na afloop van de beroepstermijn geen aanvullingen meer kunnen worden ingediend.

Meer informatie

Voor nadere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met het projectteam N279 Veghel-Asten via emailadres: N279-veghel-asten@brabant.nl.

Contact

Provinciaal Inpassingsplan N279 ter inzage

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.