De provincie gaat in het plan uit van de zogeheten ‘van deur tot deur’-benadering. Mobiliteitsbehoeften van burgers en bedrijven zijn het uitgangspunt. De provincie wil burgers en bedrijven acceptabele, betrouwbare reistijden bieden, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Op basis daarvan kunnen gebruikers gerichte keuzes maken, bijvoorbeeld auto of openbaar vervoer. Download het Verkeer- en vervoersplan inclusief bijlagen onderaan deze pagina.

Samenwerken Verkeer en vervoer

Bij de uitvoering van het verkeers- en vervoersplan werkt de provincie samen met gemeenten, Rijkswaterstaat en andere organisaties volgens een GebiedsGerichte Aanpak (GGA). In de regio werken de partners samen om bestaande verkeers- en vervoersproblemen op te lossen. Er zijn 5 regio’s: Noordoost-Brabant, ’s-Hertogenbosch, Hart van Brabant, West-Brabant en Zuidoost-Brabant. Wilt u contact opnemen, kijk dan bij de GGA-contactpersoon van uw regio.

Ontwikkeldagen

Sinds 2017 worden de gesprekken in de regio over verkeer en vervoer gecombineerd met overleg over ruimtelijke ontwikkeling in de ontwikkeldagen Ruimte en Mobiliteit. Naast de samenwerking in regio’s, werkt de provincie ook samen met de 5 grote steden; Breda, Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Helmond, Eindhoven. Zij vormen de B5 en richten zich op het stedelijk netwerk BrabantStad.

Financiering verkeer en vervoer

De 'Subsidieregeling Verkeer en Vervoer Noord-Brabant' draagt bij aan het behalen van de doelen uit het PVVP. En de regeling ondersteunt en verbetert de samenwerking tussen partijen op regionaal niveau. Lees meer over de voorwaarden van de subsidie in het loket.

Omgevingsvisie

Door de komst van de Omgevingswet (2021) moeten gemeenten, provincies en rijk ieder een eigen Omgevingsvisie vaststellen. De Brabantse Omgevingsvisie gaat in elk geval 4 provinciale beleidsplannen vervangen; de beleidsplannen over milieu en water (PMWP), verkeer en vervoer (PVVP), ruimtelijke ordening (Structuurvisie RO) en natuur (BrUG). In 2016/2017 ging de provincie een jaar lang in gesprek met inwoners, marktpartijen, kennisinstellingen en andere overheden over de toekomst van mobiliteit.

Contact

Provinciaal Verkeers en vervoersplan

Zie ook

Documenten en bestanden (8)

Open Links Sluit Links

Links naar (4)

Open Links Sluit Links