scholieren in bus

OV-visie

In de OV-visie 2015-2025 staat dat het openbaar vervoer in Brabant meer vraaggericht, verbindend en verantwoord moet zijn, zodat meer reizigers het OV gebruiken.

Vraaggericht OV

De provincie wil het openbaar vervoer beter afstemmen op de vraag van de reiziger. Als meer reizigers met het openbaar vervoer gaan, komen er ook meer middelen beschikbaar om het OV te verbeteren.

Verbindend OV

Openbaar vervoer vormt een verbindende schakel in mobiliteit en ruimte. Het spoorvervoer vormt de ruggengraat van het netwerk en het busvervoer sluit hier naadloos op aan. Fietsenstallingen bij stations worden uitgebreid en nieuwe P&R-terreinen en transferia geopend.

Verantwoord OV

Openbaar vervoer levert een bijdrage aan de Brabantse maatschappij. Het houdt steden bereikbaar, het landelijk gebied leefbaar en vitaal en maakt heel Brabant duurzamer. Met de inzet van nieuwe technieken wordt stapsgewijs toegewerkt naar 'zero emissie'.

Ontwikkelagenda

De OV-Visie is ook de basis voor de 'Ontwikkelagenda Spoor, HOV (Hoogwaardig OV) en knooppunten', die in december 2015 in BrabantStad-verband is vastgesteld. Deze Ontwikkelagenda is in co-creatie met vele partners tot stand gekomen; van grote overheden en NS tot kleine gemeenten, innovatieve start-ups en kennisinstellingen. Er wordt nu gewerkt aan een uitvoeringsprogramma tot en met 2028. De Brabantse regio's zijn hiervoor in gesprek met hun partners. Meer info vindt u op de website van BrabantStad.

Zie ook