De provincie stelt eens in de vier jaar  prognoses op. Deze zijn richtinggevend voor de jaarlijks te maken bestuurlijke afspraken in de Regionaal Ruimtelijk Overleggen (RRO’s). Doel van de afspraken is een kwantitatieve en kwalitatieve balans in vraag en aanbod.

Samenvatting prognoses

In de rapportage ‘Van meer naar anders'. Samen naar vitale werklocaties’ zijn compact de belangrijkste resultaten en opgaven beschreven die voortkomen uit de prognoses bedrijventerreinen en kantoren en de verkenning van de toekomstperspectieven van winkelgebieden in Noord-Brabant.

Prognose bedrijventerreinen

Tot en met 2020 wordt in Noord-Brabant nog een groei van het totale ruimtebeslag bedrijventerreinen verwacht van ca. 9% (= ca. 940 ha.). Na 2020 vlakt de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen af en vanaf 2030 is er geen behoefte meer aan extra ruimte, maar komen er per saldo terreinen en gebouwen vrij. Lees meer in het Eindrapport Behoefteraming bedrijventerreinen Noord-Brabant.

Prognose kantoren

De Brabantse kantorenmarkt speelt zich grotendeels af in de B5-steden. De verwachting is dat het aantal kantoorbanen toeneemt, en de ruimtebehoefte per werknemer afneemt. Per saldo leidt dit nauwelijks tot een toename van de totale ruimtebehoefte. Wel wordt een aanzienlijke dynamiek in het vastgoed verwacht, doordat – vooral na 2020 – verouderd vastgoed gerenoveerd of vervangen moet worden. Lees meer in de kantorenrapporten van de regio’s die hieronder zijn bijgevoegd.

Toekomstperspectieven winkelgebieden

De winkelleegstand bedraagt inmiddels 11%  en per saldo neemt de behoefte aan vierkante meters winkelvloer verder af. Een doorzettende verschuiving van bestedingen naar webwinkels leidt ertoe dat de bestedingen in winkelgebieden verder zullen afnemen. Lees meer in Toekomstperspectief en opgaven Brabantse winkelgebieden.

Contact

Prognoses Werklocaties

Zie ook