Leegstand van alle typen gebouwen neemt toe

In Noord-Brabant is de totale leegstand van gebouwen (exclusief woningen) in vierkante meters in de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 met 7% toegenomen. Deze toename zit niet alleen in de leegstand van winkels, maar ook in de andere vastgoedsectoren. De totale omvang bestrijkt al 12,6 miljoen m², dat is ruim 2.500 voetbalvelden. De verantwoordelijkheid voor leegstaand vastgoed ligt primair bij de eigenaar. Daar waar veiligheid, vestigingsklimaat of leefbaarheid in het geding zijn heeft ook de gemeente een belangrijke rol.

De ‘Brabantse aanpak leegstand’ moet voorkomen dat er door nieuwbouwplannen op andere plaatsen nog meer leegstand kan ontstaan. De aanpak stimuleert daarom de herbestemming en sloop van bestaande lege panden. Zo investeert de provincie mee in een duurzaam en veerkrachtig Brabant.

Provincie helpt mee

De provincie ondersteunt de aanpak van leegstand met kennis, advies en regels, toezicht en handhaving, financiën, monitoring en evaluatie. Daar waar de plannen ook provinciale opgaven helpen realiseren werkt de provincie mee. Ze levert dan menskracht, kennis en financiën.

Voortgang aanpak leegstand in Brabant

In januari 2018 is de balans opgemaakt over de voortgang van de Brabantse Aanpak Leegstand.

Zie ook