Schema Wanneer moet ik mijn verouderde stalsysteem aanpassen?

Nieuwe regels

Er zijn nieuwe regels gekomen die zorgen voor de versnelde vervanging van verouderde stalsystemen, de wijze waarop dieren worden gehouden. Bovendien is de toegestane uitstoot van ammoniak aangescherpt. De volledige en juridisch geldende tekst vindt u in de Verordening natuurbescherming De provincie stimuleert emissieaanpak bij de bron. Voorbeelden hiervan ziet u in de infographic Toekomstbestendige stallen

Wat is een verouderd stalsysteem?

Een verouderd stalsysteem is een systeem dat niet voldoet aan de gestelde emissie-eisen en ouder is dan 15 of 20 jaar. De emissie-eisen zijn in de Verordening natuurbescherming voor 4 periodes. Veehouders hebben een deadline waarop ze hun verouderde stalsysteem moeten aanpassen. Om de 15 jaar (of 20 jaar voor rundvee) moet een stalsysteem opnieuw aan de dan geldende eisen voldoen. Welke emissie-eisen dat zijn, ligt eraan in welk jaar het stalsysteem 15 of 20 (alleen rundvee) jaar oud is. Een lijst met alle in Brabant toegestane emissiefactoren voor stalsystemen kunt u downloaden.

De periode gaat in op het moment waarop de eerste milieuvergunning voor het toegepaste stalsysteem onherroepelijk is geworden. Er wordt dus rekening gehouden met de eventuele periode van bezwaar of beroep. Als het stalsysteem ouder is dan 15 of 20 jaar, maar voldoet aan de geldende emissie eisen, hoeft het niet aangepast te worden. Het is dan geen verouderd stalsysteem.

Een rekenvoorbeeld

Is een stalsysteem bijvoorbeeld in 2025 15 jaar oud (of 20 jaar voor rundvee), dan moet het stalsysteem in 2025 zijn aangepast aan de emissie-eisen die gesteld zijn voor 2025. Voldoet het stalsysteem niet, dan mag de stal niet gebruikt worden. De emissie-eisen voor de laatste periode gelden voor de periode met ingang van 2028. Als een veehouder zijn stalsysteem in 2025 al aanpast naar de emissie-eisen van 2028, dan hoeft hij op basis van de huidige verordening niet opnieuw na 15 jaar (of 20 jaar voor rundvee) zijn stalsysteem te vernieuwen.

Verschil landelijke besluit en eisen in Brabant

Bedrijven die in juli 2017 niet voldeden aan het landelijke Besluit emissiearme huisvesting moeten hun stalsystemen voor 1 januari 2020 aanpassen. Deze bedrijven moeten ook voldoen aan de emissie-eisen die gesteld zijn in de Verordening natuurbescherming van Noord-Brabant. Bedrijven die in juli 2017 wel voldeden aan het landelijke besluit, maar een verouderd stalsysteem hebben, moeten hun stalsystemen op 1 januari 2022 hebben aangepast. Het gaat bij deze laatste bedrijven dus om stalsystemen voor runderen uit het jaar 2002 (of eerder) of om systemen voor alle andere dieren uit 2007 (of eerder).

Contact

Aanpassen verouderde stalsystemen

Zie ook