De kaders bevatten regels die de provincie aanvullend aan de Europese en nationale wetgeving nodig acht om de grote ambities voor Agrofood in Brabant te bereiken. De kaders zijn vooral gericht op de veehouderij, voor ander agrofoodsectoren zoals de land- en tuinbouw volstaan de landelijke regels. Het uitgangspunt voor deze kaders is in 2012 door de provincie vastgesteld in de ‘denklijn voor de zorgvuldige veehouderij’ “Ontwikkelruimte moet je verdienen en is niet onbegrensd”.

Rol van de provincie voor Agrofood

De provincie is verantwoordelijk voor het vaststellen van de heldere kaders en de monitoring hiervan. Ook is zij verantwoordelijk voor een groot deel van de subsidies. De verantwoordelijkheid voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van de uitvoering van wet- en regelgeving ligt grotendeels bij de gemeenten. De uitvoering gebeurt veelal door de Omgevingsdiensten. Samen met gemeenten en Omgevingsdiensten wordt gewerkt aan een goede implementatie en uitvoering van de kaders.