De provincie is verantwoordelijk voor het faunabeheer en daardoor ook bij de Afrikaanse varkenspest (AVP) betrokken. Gedeputeerde Staten hebben de Faunabeheereenheid (FBE) gevraagd om versneld advies uit te brengen over nut en noodzaak van het aanpassen van het beheer van wilde zwijnen in Noord-Brabant. Het advies van de FBE wordt in de loop van oktober verwacht.

Ook het Rijk en de provincie overleggen regelmatig met elkaar om de acties op elkaar af te stemmen. Mocht er een uitbraak van AVP plaatsvinden, dan komt de volledige aanpak bij het ministerie van LNV en de NVWA te liggen.

Faunabeheereenheid (FBE)

In het breed samengestelde bestuur van de FBE Noord-Brabant werken jachthouders, grondgebruikers en maatschappelijke organisaties samen om het faunabeheer in Brabant op een evenwichtige en planmatige manier vorm te geven. Het bestuur bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en vertegenwoordigers van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV), de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer (NOJG), Brabants Particulier Grondbezit (BPG), Natuurmonumenten en Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, de SBNL Natuurfonds, de Dierenbescherming en de Brabantse Milieufederatie (BMF).

Contact

Rol provincie