De provincie stelt daarom subsidie beschikbaar voor beschermingsprojecten die bijdragen aan de instandhouding van bedreigde soorten of leefgebieden. Voorbeelden daarvan zijn: het aanleggen van amfibieënpoelen of het vergroten van heideterreinen en het maken van corridors in dichte dennenbossen voor een meer open structuur. Het kan gaan om projecten gericht op zeldzame soorten zoals de grutto en de grote weerschijnvlinder, maar ook om projecten gericht op specifieke leefgebieden (habitats) zoals stuifzanden of weidevogelgebieden. De subsidie kan tot 100 procent van de kosten bedragen.

Voor wie bedoeld

De volgende partijen kunnen subsidie aanvragen voor het uitvoeren van de maatregelen uit de leefgebiedsplannen en/of Natura 2000-gebieden:

  • terreinbeherende organisaties
  • gemeenten
  • waterschappen (let op: alléén voor leefgebiedsplannen)
  • vrijwilligersorganisaties
  • stichtingen
  • natuurbeschermingsorganisaties
  • adviesbureaus
  • particulieren (let op: alléén voor Natura 2000 gebieden)

Voorwaarden en aanvragen

De subsidieregeling staat jaarlijks open voor aanvragen. Er zijn 2 subsidies met elk een eigen budget:

Alle voorwaarden en de mogelijkheid om subsidie aan te vragen zijn dan te vinden in het loket.

Zie ook

Links naar (1)

Open Links Sluit Links

Contacten (1)

Open Links Sluit Links