Pimpernelblauwtje Moerputten Bijenweide

Het Bossche Broek maakt deel uit van het Natura-2000 gebied Vlijmens ven, Moerputten & Bossche Broek. Het natuurgebied herbergt unieke natuurwaarden die provincie Noord-Brabant graag wil behouden. De provincie gaf daarom subsidie om het gebied zoveel mogelijk te voorzien van kwelwater aan de wortels van al wat er groeit en bloeit. Kwelwater is grondwater dat onder druk aan de oppervlakte uit de bodem komt.

Natuur behouden en herstellen

In de periode van ruilverkaveling en landbouwgebruik in het Bossche Broek ondervond de vegetatie last van verdroging en verzuring. Om de natuur te behouden en te herstellen, zijn ingrepen nodig in de waterhuishouding:

  • verbetering van het slotenstelsel om kwelwater langer vast te houden
  • versnelde waterafvoer bij hevige regenval
  • verhoging van het waterpeil van de Zuiderplas om de kweldruk in het Bossche Broek te verhogen en te voorkomen dat het grondwater in de zomer diep wegzakt in de bodem

Obstakels eruit, stuwen erin

In de oude situatie zorgden obstakels in de sloten ervoor dat kwelwater niet vrij kon doorstromen, ook liep kwelwater onnodig weg via afvoersloten. In het najaar van 2018 zijn deze obstakels verwijderd en verbindingen gemaakt door aanleg van duikers. Ook zijn op belangrijke plaatsen stuwen geplaatst om het kwelwater in perioden van droogte langer vast te houden. In perioden van hevige regenval kunnen de stuwen omlaag om het zuurdere regenwater versneld af te voeren.

Tijdens de droogte van de zomer in 2018 werd zichtbaar dat bepaalde diepere sloten goed kwelwater ontvangen. De plas bij het Segersgemaal, beter bekend als PTT-plas, zorgt via een open slootverbinding voor aanvoer van kwelwater. Door de maatregelen kan dit kwelwater nu doorstromen naar andere gebiedsdelen.

Waterpeil aangepast aan vegetatie

Meerdere stuwpeilen houden het gebied op een verschillend waterpeil. De hoogte daarvan is afgestemd op de begroeiing ter plaatse, zoals blauwgraslanden en overgangs- en trilvenen. Denk aan plantensoorten als waterdrieblad, wateraardbei, moeraskartelblad, holpijp, blauwe knoop, Spaanse ruiter en grote pimpernel. De grote pimpernel is van belang voor het pimpernelblauwtje. Dit is namelijk de voedselplant van de rups van deze vlindersoort. Het Bossche broek is als Natura 2000-gebied aangewezen om het tot geschikt leefgebied voor het pimpernelblauwtje te ontwikkelen. Daarvoor moet het aantal pimpernelplanten nog flink toenemen.

Grote modderkruiper

Ook zijn gebieden ingericht die van belang zijn voor de grote modderkruiper. Naast de sloten werden ondiepe zones aangelegd als paaiplaats. En als leefgebied voor deze soort zijn delen van sloten ongemoeid gelaten om onderwaterbeplanting en modder in de sloten achter te laten. En dat vindt die grote modderkruiper fijn.

Contact

Het Bossche Broek bloeit op

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.