Circulaire (bio-)economie

Doordat de wereldbevolking en de welvaart groeien, neemt het gebruik van natuurlijke grondstoffen toe. Met alle gevolgen van dien: verstoorde kringlopen, verschraalde landbouwgrond, ontbossing, afname van de biodiversiteit, slechte waterkwaliteit en verstoord bodemleven. 

De oplossing: hernieuwbare grondstoffen uit de natuur. Het gaat dan om biomassa: materialen van dieren en planten, die onuitputtelijk zijn en die we steeds opnieuw kunnen gebruiken. Er zijn dus altijd voldoende materialen beschikbaar en het milieu wordt veel minder belast. Voorwaarde is wel dat de bodem gezond is en het drinkwater schoon. Datzelfde geldt voor het produceren van voldoende (eiwitrijk) voedsel. Want ook de voedselproductie neemt de komende decennia flink toe. In 2050 moeten wereldwijd ruim 9 miljard mensen duurzaam en gezond te eten hebben. De circulaire (bio-) economie moet hieraan bijdragen.

Speerpunten

In Brabant zijn de ontwikkelingen op biomassa- en voedselgebied al in volle gang. Dat gebeurt vanuit het Agrofood-cluster en provinciale programma’s voor Agrofood-innovatie en biobased economy. Speerpunten zijn: voedselverspilling en eiwitten, biobased economy (groene chemie) en mest als waardevolle grondstof.

Binnen de provinciale programma’s AgroFood en Vitale bodem lopen diverse acties die eraan bijdragen dat mest een waardevolle grondstof wordt in een circulaire landbouw: ontwikkelen en implementeren nieuwe veehouderijsystemen, zorgen voor voldoende capaciteit aan mestbewerking, ontwikkelen van bewerkingsmethoden gericht op circulariteit en netwerkvorming en kennisuitwisseling om kringlopen op de verschillende schaalniveaus (van lokaal tot internationaal) vergaand gesloten te krijgen. Aanvullend op de lopende activiteiten vanuit AgroFood en Vitale bodem streven wij naar het maken van de verbinding tussen kringlopen rondom dierlijke mest en menselijke uitwerpselen. Die verbinding tussen de kringloop bodem-gewas-voer-dier en de kringloop voedsel-mens-excrementen-afvalwater kan tot stand komen door slimme koppelingen aan te brengen tussen de provinciale programma’s rond mest en bodem en de best practices van de waterschappen in de circulaire economie, bijvoorbeeld verwaarden biomassa van bermen en vanuit waterlopen, het concept van de energie- en grondstoffenfabriek, bio-plastics en cellulose uit slib, technologische innovatie zoals superkritische vergassing van slib en milieuverantwoord/circulair inkopen.

Brabantse voorbeelden

  • De Verspillingsfabriek heeft de ambitie om Nederland op de kaart te zetten als het gaat om het bedenken van oplossingen voor voedselverspilling. Bij dit bedrijf krijgt overgebleven voedsel een nieuwe, nuttige bestemming. Er worden onder andere soepen, sauzen en maaltijdcomponenten gemaakt van restanten van groente, fruit en vleeswaren.
  • Coöperatie ‘Jumpstart’ staat voor het winnen van groene energie uit mest. Een van de partners is FrieslandCampina uit Veghel. Samenwerking binnen ‘Jumpstart’ maakt rendabele mestvergisting mogelijk op meer melkveebedrijven. Op die manier wordt groene energie geproduceerd en de uitstoot van broeikassen verminderd. Maar er is nog veel meer mogelijk met mest. Zo kun je er onder meer ook textiel van maken. Het project Mestic® van Jalila Essaïdi uit Eindhoven is daar een prachtig voorbeeld van.
  • Suiker Unie wil alle componenten van de suikerbiet optimaal en duurzaam tot waarde brengen. Het bedrijf stimuleert daarom nieuwe toepassingen met suiker. Voorbeelden hiervan zijn het chassis van circulaire auto Noah en biologische bestanddelen van vaatwastabletten.
  • Op het gebied van biomassa en voedsel steunt de provincie de uitbreiding van het netwerk van Groene Cirkels. Groene Cirkels koppelt de verduurzaming van de HEINEKEN brouwerij met de kennis van Wageningen Environmental Research en Naturalis Biodiversity Center aan de provinciale ambities en die van het waterschap rondom ruimte, water, mobiliteit en economie.

Doel

De provincie wil dat overheden, inwoners en bedrijven in Brabant grondstoffen en materialen vaker en slimmer (her)gebruiken om zo de economie duurzamer en meer concurrerend te maken. Het uiteindelijke doel is om in 2050 grondstoffen zo te benutten dat geen waarde meer verloren gaat. In zo’n circulaire economie zijn de kringlopen van grondstoffen gesloten en bestaat dus geen afval meer. 

Bijdrage provincie

Dit heeft gevolgen voor de hele maatschappij. De provincie steunt initiatieven die bijdragen aan deze omschakeling en stimuleert bedrijven en kennisinstellingen om samen te werken aan bijvoorbeeld producten van nieuwe materialen en processen waardoor minder wordt verspild. De provincie heeft nu bekeken hoe zij dit nog beter kan doen. Zij wil daarbij inspelen op actuele ontwikkelingen en initiatieven van de rijksoverheid. In Brabant is nog veel winst te behalen in de bouw en infrastructuur, biomassa en voedselproductie (inclusief agrarische sector) en de maakindustrie. De provincie gaat zich daarom meer richten op bedrijven in deze 3 sectoren. De provincie reserveert € 400.000 om in 2019 te investeren in projecten die daarbij aansluiten. Zij zet daarmee een eerste stap in de uitvoering van de nieuwe plannen. Lees voor meer informatie de bouwstenennotitie circulaire economie 2019-2028 of kijk op www.brabant.nl/circulaireeconomie

Contact

Circulaire (bio-)economie

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: Laatste letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.