Het kan zijn dat u een vergunning of ontheffing nodig hebt of een melding moet doen bij:

1. Activiteiten die effecten kunnen hebben op een of meerdere Natura 2000-gebieden

Een kaart toont de gebieden in Brabant die onder de Wet natuurbescherming vallen. Niet de locatie of handeling is hierbij van belang, maar het effect op een beschermd gebied. Voor de in Brabant gelegen activiteiten is de provincie bevoegd om te beslissen op de aanvraag. Dit geldt zowel voor nieuwe projecten en activiteiten als voor verandering van bestaande activiteiten in en buiten deze gebieden.

2. Activiteiten die effect kunnen hebben op de beschermde dieren en planten

Deze soorten kunnen voorkomen in Natura 2000-gebieden, maar ook daarbuiten. Het kan zijn dat u naast een vergunning voor activiteiten de effecten kunnen hebben op een Natura 2000-gebied ook een ontheffing nodig heeft vanwege het effect op beschermde dieren en planten. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld het bouwen of slopen, maar ook de opvang van beschermde inheemse diersoorten.

3. Activiteiten om schade en overlast van dieren te bestrijden
 
Dieren kunnen schade veroorzaken aan landbouwgewassen of bijvoorbeeld de veiligheid van het vliegverkeer in gevaar brengen. In bijzondere gevallen kan het daarom nodig zijn om dieren te doden of te verjagen.

4. Kappen of herplanten van Bossen of andere houtopstanden

Als u in het buitengebied bomen gaat kappen kan het zijn dat u hiervoor een melding moet doen.

Aanvraagformulier

De aanvraagformulieren voor de Wet natuurbescherming vindt u in het loket:

De provincie is bevoegd gezag maar de uitvoering gebeurt door de omgevingsdienst.

Kosten vergunningaanvraag

Aan het in behandeling nemen van uw aanvraag zijn kosten verbonden. De hoogte hiervan vindt u in de Legesverordening Provincie Noord-Brabant

Contact

Aanvragen vergunning, ontheffing of meldingen Wet natuurbescherming

Zie ook

Documenten en bestanden (1)

Open Links Sluit Links

Veelgestelde vragen (1)

Open Links Sluit Links
  • Wat betekenen de lopende procedures over de PAS voor mij?
    In het voorjaar van 2019 doet de Raad van State een uitspraak over de PAS in relatie tot de Europese Habitatrichtlijn. Tot die tijd hebben deze lopende procedures geen invloed op de aanvraag en verlening van een vergunning. Verder is de normale gang van zaken dat er zienswijzen kunnen worden ingediend als een ontwerp-vergunning ter inzage wordt gelegd en dat er tegen een verleende vergunning beroep kan worden ingediend. In dat geval is een verleende vergunning nog niet onherroepelijk. De vergunningen waartegen beroep wordt ingesteld worden vooralsnog aangehouden bij de Rechtbank dan wel de Raad van State. Voor de vergunningen die als gevolg daarvan nog niet onherroepelijk zijn blijft er dus onzekerheid. Die onzekerheid over de houdbaarheid van uw vergunning blijft bestaan zolang de Raad van State nog geen uitspraak heeft gedaan. Meer informatie over de lopende procedures vindt u op de website van BIJ12 Zie ook: Gevolgen beroepen tegen vergunningen Wet natuurbescherming