Uitvoeringsprogramma 2015 – 2017

Onder leiding van de Stuurgroep Havenstrategie is het Uitvoeringsprogramma Havenstrategie Moerdijk 2015 – 2017 opgesteld. Het uitvoeringsprogramma geeft een schematisch overzicht van concrete opgaven en ambities uit de Havenstrategie Moerdijk 2030. Het beschrijft welke organisaties voor welke opgave aan de lat staan. Om alles in goede banen te leiden is bovendien een fasering in de aanpak aangebracht.

Havenbedrijf Moerdijk NV

Met de verzelfstandiging tot Havenbedrijf Moerdijk NV op 1 januari 2017 kan het bedrijf zich verder professionaliseren en haar concurrentiepositie versterken.

Logistiek Park Moerdijk

Voor de havenstrategie is de komst van een grootschalig logistiek bedrijventerrein in de gemeente Moerdijk, Logistiek Park Moerdijk, beslissend. Dit bedrijventerrein moet een belangrijke rol gaan spelen bij de verwerking van producten die rechtstreeks of via de haven van Rotterdam en Antwerpen worden verscheept. Logistiek Park Moerdijk is nauw verbonden met de havenstrategie, maar de plannen voor het logistieke park doorlopen een aparte procedure. Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben op 15 juli 2016 het inpassings- en exploitatieplan opnieuw vastgesteld, nadat het ministerie van Infrastructuur en Milieu een vormfout in de Crisis- en herstelwet had gerepareerd. Na de vaststelling hebben het inpassingsplan en exploitatieplan gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende die periode was er gelegenheid om in beroep te gaan tegen beide plannen. Hiervan is gebruik gemaakt door drie partijen. De Raad van State moet nu uitspraak doen over de ingediende beroepen. Door onduidelijkheid over de PAS (Programmatische Aanpak Stikstofdepositie) duurt dit langer dan gebruikelijk. Op dit moment is moeilijk aan te geven wanneer er een uitspraak volgt.
Bekijk het verkorte jaarverslag 2016 van Port of Moerdijk

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond de Havenstrategie Moerdijk 2030 en het Uitvoeringsprogramma? Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief Havenstrategie Moerdijk.
Met deze nieuwsbrief informeren de gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant en het Havenschap Moerdijk u regelmatig over actuele ontwikkelingen.

Meer info: Port of Moerdijk

Zie ook