12.500 Brabantse woningen erbij in 2023; 10% minder dan in 2022

22 februari 2024Ruimtelijke ontwikkelingBevat visueel element: Foto

De Brabantse woningvoorraad is afgelopen jaar gegroeid met 12.500 woningen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is 10% minder dan in 2022, toen de groei met 13.900 woningen piekte op het hoogste niveau in 25 jaar. 2024 wordt een minder ‘bouwjaar’ met een verwachte toename van tussen de 10.000 en 11.000 woningen.

Evenals in 2022 zijn er in 2023 ruim 12.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Het verschil in groei tussen beide jaren zit ‘m vooral in de ‘overige toevoegingen’, zoals het herbestemmen van leegstaande kantoren, winkels en ander vastgoed. Lag dat aantal in 2022 nog op 3.500, in 2023 bleef die teller steken op 2.500 woningen. Ook wordt er woonruimte onttrokken aan de voorraad, onder andere door sloop. Vorig jaar waren dat ruim 2.000 woningen. Daarmee is de totale (netto) groei in 2023 uitgekomen op 12.500 woningen en telt Noord-Brabant op 1 januari van dit jaar bijna 1.191.000 woningen.
Op Flevoland na kende Brabant naar verhouding de hoogste voorraadgroei vergeleken met andere provincies: +1,1%. Voor Nederland als geheel lag de groei in 2023 op 1% en kwamen er in totaal 78.850 woningen bij.

Jaarlijkse 13.500 woningen nodig tot 2035

Gedeputeerde Wilma Dirken van Ruimte en Wonen is tevreden met de woningbouwaantallen van de laatste tijd. “Met een jaarlijks gemiddelde van ruim 13.000 woningen in 2021, 2022 en 2023 laat Brabant goede scores zien. Dit zijn aantallen die we zeker ook de komende jaren nodig hebben, gezien de sterke bevolkings- en huishoudensgroei én om bestaande woningtekorten terug te dringen. Onze recente provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose laat zien, dat de Brabantse voorraad alleen al tot 2035 nog met 165.000 woningen zal moeten toenemen. Dat zijn gemiddeld zo’n 13.500 woningen per jaar.”
Door tal van oorzaken zullen die aantallen dit jaar niet worden gehaald, zoals hoge bouwkosten, gestegen rente, opgelopen energieprijzen en personele tekorten. Provinciale indicatoren laten een duidelijke afname zien van het aantal bouwvergunningen en vervolgens ook van het aantal woningen waarvan de bouw gestart is. Naar verwachting komt de groei in 2024 uit op circa 10.500 woningen, zo’n 20% onder het niveau van de laatste 3 jaren.

Alle hens aan dek

“Het is en blijft dus alle hens aan dek om de woningbouw weer voldoende op tempo te krijgen en te houden”, aldus Dirken. “Daarbij gaat het niet alleen om de aantallen, maar ook om passende woonruimte. Denk aan betaalbare woningen, meer flexwoningen en meer nieuwe (collectieve) woonvormen, bijvoorbeeld voor de sterk groeiende groep ouderen. Ook daar zetten we als provincie stevig op in.”
Zo is er de Subsidieregeling collectieve wooninitiatieven en zet de provincie zich in om de eerstkomende jaren meer flexwoningen geplaatst te krijgen, met oog voor vernieuwende en betaalbare woonconcepten. Ook is er de Flexpool Versnelling Woningbouw, waarmee gemeenten extra financiële middelen van het Rijk en de provincie krijgen om de ‘start bouw’ van woningbouwplannen te versnellen. Daarnaast spelen er urgente vraagstukken op het snijvlak van wonen, zorg en welzijn die de komende jaren veel aandacht vragen. Hierbij zet de provincie in het bijzonder in op passende ouderenhuisvesting, onder andere via het Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn.

Bevolkingsgroei vorig jaar fors lager dan in 2022

De verwachtingen omtrent de Brabantse woningbehoefte hangen samen met de bevolkingsontwikkelingen. De Brabantse bevolking nam in 2023 toe met 18.700 personen (+0,7%), waarmee de groei beduidend lager ligt dan de toename met 33.300 inwoners in 2022. Vooral door de komst van vele duizenden vluchtelingen uit Oekraïne lag de bevolkingsgroei in 2022 op een uitzonderlijk hoog niveau. In 2023 ligt de groei weer meer op het gemiddelde niveau van de laatste jaren. Gemeten over een langere periode (vanaf 2000) ligt de bevolkingsgroei echter nog altijd op een relatief hoog niveau. 
De bevolkingsgroei – gemiddeld jaarlijks rond de 20.000 sinds 2019 – wordt al enige tijd volledig bepaald door positieve buitenlandse migratiesaldi. Zo kwamen er in de periode 2019 t/m 2023 gemiddeld jaarlijks 45.200 immigranten naar Brabant en vertrokken er jaarlijks zo’n 22.200 emigranten. Per saldo ‘een plus’ van 23.000 personen per jaar. Deze groep bestaat uit arbeidsmigranten, buitenlandse studenten, asielmigranten, kenniswerkers en tal van andere immigranten, veelal uit overige EU- of Europese landen.
De natuurlijke aanwas – het verschil tussen geboorte en sterfte – is voor het vierde jaar op rij negatief. Tegenover iets meer dan 23.300 geboorten stonden in 2023 ruim 26.000 sterfgevallen: een natuurlijke afname van 2.700.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden in Kwartaalbeeld Woningmarkt Noord-Brabant en de Monitor bevolking en wonen.


Bestanden

Contact Brabantse Week van het Wonen

Heeft u vragen? Neem dan per e-mail contact met ons op.