1 Statendag 5 juni 2020

2 10.00 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

2.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

2.2 Onderzoek geloofsbrieven, toelating en be√ędiging nieuwe leden van Provinciale Staten mevrouw G.G.A.M. van Heusden-Wienen en de heer H.W. van den Broek

Bijlagen

2.3 Benoeming en be√ędiging burgerlid T.G.M.H. van Hulsel

Bijlagen

2.4 ACTUALITEIT

Bijlagen

2.4.1 Actuele motie M82-2020 Provinciale Staten 5 juni 2020 `Een blijvende herinnering` door Statenfracties PvdA, SP en CDA

2.4.2 Actuele motie M83-2020 Provinciale Staten 5 juni 2020 `interprovinciale aanpak zwervende wolf` ingediend door Statenfracties van CDA. Forum voor Democratie en VVD

2.5 BESPREEKSTUKKEN (INCL STEMMING)

Bijlagen

2.5.1 Statenvoorstel 34/20 Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van Gemeenschappelijke Regelingen Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Middenen West (OMWB) en Noordoost (ODBN).

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 34/20 Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van Gemeenschappelijke Regelingen Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Middenen West (OMWB) en Noordoost (ODBN). 123 KB
 2. Ontwerpbesluit I Statenvoorstel 34/20 Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van Gemeenschappelijke Regelingen Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Middenen West (OMWB) en Noordoost (ODBN). 59 KB
 3. Ontwerpbesluit II Statenvoorstel 34/20 Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van Gemeenschappelijke Regelingen Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Middenen West (OMWB) en Noordoost (ODBN). 59 KB
 4. Ontwerpbesluit III Statenvoorstel 34/20 Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van Gemeenschappelijke Regelingen Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Middenen West (OMWB) en Noordoost (ODBN). 60 KB
 5. Bijlage 1 Statenvoorstel 34/20 : Toets begrotingen 2021 omgevingsdiensten aan provinciale kaders 163 KB
 6. Bijlage 2 Statenvoorstel 34/20 : Memo Griffie: Rol PS bij omgevingsdiensten 170 KB
 7. Bijlage 3 Statenvoorstel 34/20 : Ontwerpbegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 ODBN 10.8 MB
 8. Bijlage 4 Statenvoorstel 34/20 : Ontwerpbegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 OMWB 3.4 MB
 9. Bijlage 5 Statenvoorstel 34/20 : Ontwerpbegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 ODZOB 3.4 MB
 10. Beantwoording technische vragen PVV Noord-Brabant over Statenvoorstel 34/20 Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van Gemeenschappelijke Regelingen Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Middenen West (OMWB) en Noordoost (ODBN). 74 KB
 11. Motie M84-2020 Provinciale Staten 5 juni 2020 Statenvoorstel 34/20 : inverdieneffecten omgevingsdiensten, ingediend door PVV (INGETROKKEN) 226 KB
 12. Motie M85-2020 Provinciale Staten 5 juni 2020 Statenvoorstel 34/20 : niet indexeren Omgevingsdiensten, ingediend door 50PLUS (INGETROKKEN) 72 KB
 13. Vastgesteld besluit I 34/20 Zienswijze op ontwerpbegroting 2021, de meerjarenraming 2022-2024 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) 53 KB
 14. Vastgesteld besluit II 34/20 Zienswijze op ontwerpbegroting 2021, de meerjarenraming 2022-2024 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 53 KB
 15. Vastgesteld besluit III 34/20 Zienswijze op ontwerpbegroting 2021, de meerjarenraming 2022-2024 Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) 55 KB

2.5.2 Statenvoorstel 40/20 Zienswijze op conceptbegroting Havenschap Moerdijk 2021

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 40/20 Zienswijze op conceptbegroting Havenschap Moerdijk 2021 66 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 40/20 Zienswijze op conceptbegroting Havenschap Moerdijk 2021 42 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 40/20 : Brief van Havenschap Moerdijk aan PS d.d. 9-4-2020 met daarbij de concept begroting 2021 van Havenschap Moerdijk en de voorlopige jaarstukken 2019 van Havenschap Moerdijk 993 KB
 4. Beantwoording technische vragen PVV Noord-Brabant over Statenvoorstel 40/20 Zienswijze op conceptbegroting Havenschap Moerdijk 2021 1.7 MB
 5. Beantwoording aanvullende technische vragen Statenfractie PVV over concept-begroting Havenschap Moerdijk 141 KB
 6. Motie M86-2020 Provinciale Staten 5 juni 2020 Statenvoorstel 40/20 : Klimaatparagrafen, ingediend door GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP (VERWORPEN) 83 KB
 7. Vastgesteld besluit 40/20 Zienswijze op conceptbegroting Havenschap Moerdijk 2021 44 KB

2.5.3 Statenvoorstel 55/20 Benoeming lid Vertrouwenscommissie benoeming Commissaris van de Koning Noord-Brabant 2020

2.5.4 Statenvoorstel 57/20 Benoeming lid en plaatsvervangend lid van de Commissie sturen en verantwoorden Provinciale Staten Noord-Brabant

2.6 STEMMING

Bijlagen

2.6.1 Statenvoorstel 49/20 Notulen vergadering Provinciale Staten 17 april 2020

2.6.2 Statenvoorstel 50/20 Notulen extra vergadering Provinciale Staten 17 april 2020

2.6.3 Statenvoorstel 51/20 Notulen extra vergadering Provinciale Staten 22 april 2020

2.6.4 Statenvoorstel 52/20 Notulen vergadering Provinciale Staten 22 april 2020

2.6.5 Statenvoorstel 56/20 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 5 juni 2020

3 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 5 juni 2020