1 STATENDAG 20 maart 2020 (Themabijeenkomsten en PS-vergadering) GAAT NIET DOOR i.v.m. de Corona-crisis.

2 09.00 UUR - 10.00 UUR WERKGROEP IMPLEMENTATIE OMGEVINGSWET

Bijlagen

3 09:30 UUR - 10:00 UUR INSPREEKMOMENT

Bijlagen

4 10:00 UUR - 11:30 UUR THEMA RUIMTE

Bijlagen

4.1 Woningbouw in Noord-Brabant

Bijlagen

4.2 Verzoek aan Procedurevergadering van de Statenfractie van het CDA om een themabijeenkomst over `Stand van zaken woningbouw in Noord-Brabant` ten behoeve van de Procedurevergadering 3 februari 2020

4.3 Statenvoorstel 18/20 Bestuursopdracht Terugdringen woningtekort en leegstand & participeren in transformaties

4.4 Statenmededeling Brabantse Agenda Wonen - Voortgangsrapportage 2019/2020

4.5 Statenmededeling Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw

5 10:00 UUR - 10:30 UUR RONDVRAAGMOMENT

Bijlagen

6 10:30 UUR - 11:30 UUR THEMA ECONOMIE EN INTERNATIONALISERING

Bijlagen

6.1 Economische visie 2030

Bijlagen

6.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Van Gruijthuijsen om een themabijeenkomst over `Startbijeenkomst Economische visie 2030`

6.3 Statenmededeling Proces Economische Visie Brabant 2030

7 11:30 UUR - 13:00 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

7.1 Stand van zaken aanpak stikstof

Bijlagen

7.2 Verzoek om een themabijeenkomst van gedeputeerde Grashoff over Stikstofdossier

7.3 Statenmededeling Maandelijkse actualiteiten stikstof

8 11:30 UUR - 13:00 UUR COMMISSIE STUREN EN VERANTWOORDEN

Bijlagen

8.1 Agenda (incl. stukken) Commissie Sturen en Verantwoorden op Statendag 20 maart 2020

9 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN --- GAAT NIET DOOR i.v.m. Coronavirus.

Bijlagen

9.1 NIET DOORGAAN van Vergadering Provinciale Staten 20 maart 2020 i.v.m. Coronavirus

9.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

9.3 BESPREEKSTUKKEN (INCL. STEMMING)

Bijlagen

9.3.1 Statenvoorstel 14/20 Vaststelling bestuursopdracht `Veilig en weerbaar Brabant` : Vaststelling begrotingswijziging bestuursakkoordmiddelen `Bestuur en Veiligheid`

9.3.2 Statenvoorstel 09/20 Vaststelling Datavisie Provincie Noord-Brabant 2020-2025

9.3.3 Statenvoorstel 15/20 Procedure wensen en bedenkingen inzake deelname aan EGTS Rhine Alpine

9.3.4 Statenvoorstel 22/20 Verordening hoor- en adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten Noord-Brabant

9.3.5 Statenvoorstel 19/20 Herbenoeming lid bestuur Zuidelijke Rekenkamer

9.4 STEMMING

Bijlagen

9.4.1 Statenvoorstel 24/20 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 20 maart 2020

9.4.2 Statenvoorstel 20/20 Notulen vergadering Provinciale Staten 31 januari 2020