1 Statendag 13 september 2019

2 (GEEN INSPREKERS)

Bijlagen

3 10:00 UUR - 10:40 UUR RONDVRAAGMOMENT

4 10:30 UUR - 12:30 UUR PLATFORM INTEGRITEIT

Bijlagen

5 10:40 UUR - 11:00 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

5.1 Statenvoorstel 49/19 Procedure wensen en bedenkingen provinciale deelname aan Stichting La Vuelta Holanda

6 11:00 UUR - 12:00 UUR THEMA SAMENLEVING

Bijlagen

6.1 Subsidieregeling voor professionele Kunsten in 2021-2024

Bijlagen

6.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Van der Sloot tot het houden van een themabijeenkomst over Subsidieregeling voor de professionele Kunsten in 2021-2024 ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 2 september 2019

6.3 Statenmededeling Uitgangspunten subsidies voor de Brabantse culturele basisinfrastructuur in 2021-2024

7 (KOMT TE VERVALLEN)

Bijlagen

8 13:00 UUR ONTHULLING GEDENKTEKEN

Bijlagen

9 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

9.1 Opening van de vergadering / vaststellen van de agenda

9.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

9.3 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

9.3.1 Statenvoorstel 42/19 Bestuursrapportage 2019

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 42/19 Bestuursrapportage 2019 122 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 42/19 Bestuursrapportage 2019 54 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 42/19 : Bestuursrapportage 2019 7,1 MB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 42/19 : 3e begrotingswijziging 2019 40 KB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 42/19 : Investeringsschema 56 KB Ga naar het dossier
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 42/19 : Lijst begrotingssubsidies 171 KB Ga naar het dossier
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 42/19 : Update Onderzoeks- en Adviesagenda 2019 45 KB Ga naar het dossier
 8. Bijlage 6 Statenvoorstel 42/19 : Gewijzigd instellingsbesluit reserve Cofinanciering Europese programma's 57 KB Ga naar het dossier
 9. Beantwoording technische vragen over Bestuursrapportage 2019 (Statenvoorstel 42/19) 3,9 MB Ga naar het dossier
 10. Beantwoording aanvullende technische vragen over Bestuursrapportage 2019 (Statenvoorstel 42/19) 328 KB Ga naar het dossier
 11. Motie M21-2019 Provinciale Staten 13 september 2019 Statenvoorstel 42/19: `Manifest Samen Doen - Samen Verder`, ingediend door 50PLUS (AANGENOMEN) 115 KB Ga naar het dossier
 12. Motie M22-2019 Provinciale Staten 13 september 2019 Statenvoorstel 42/19: `stop voorrang statushouders`, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 99 KB
 13. Vastgesteld belsuit 42/19 Bestuursrapportage 2019 172 KB Ga naar het dossier

9.3.2 Statenvoorstel 34/19 Partiële herziening inpassingsplan windenergie A16

9.4 STEMMING

Bijlagen

9.4.1 Statenvoorstel 51/19 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 13 september 2019

9.4.2 Statenvoorstel 48/19 Notulen vergadering Provinciale Staten 28 juni 2019

10 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 13 september 2019