1 Statendag 14 juni 2019

2 10:40 UUR - 10:50 UUR INSPREEKMOMENT

Bijlagen

3 10:30 UUR - 11:30 UUR THEMA RUIMTE

Bijlagen

3.1 Ontwerp interim Omgevingsverordening

Bijlagen

3.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van dhr. H.J. Vreugdenhil namens de Statenfractie ChristenUnie-SGP om themabijeenkomst over Ontwerp interim-omgevingsverordening

3.3 Statenmededeling Ontwerp Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

4 10:50 UUR - 11:10 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

4.1 Statenvoorstel 28/19 Zienswijze op conceptbegroting Havenschap Moerdijk 2020

4.2 Statenvoorstel 30/19 Conceptbegroting 2019 Gemeenschappelijke regeling KCV Brabant Noordoost, zienswijze PS

5 11:10 UUR - 11:30 UUR RONDVRAAGMOMENT

6 11:30 UUR - 13:00 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

6.1 Opdracht aan de omgevingsdiensten

Bijlagen

6.2 Statenmededeling Taakanalyse vergunningverlening, toezicht en handhaving en instrumenteel kader vergunningverlening, toezicht en handhaving (in het omgevingsrecht)

6.3 Statenmededeling Opdracht aan de drie Brabantse omgevingsdiensten voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving in 2019

6.4 Statenmededeling VTH Indicatoren 2018 (jaarrapportage)

7 11:30 UUR - 13:00 UUR THEMA MOBILITEIT

Bijlagen

7.1 Reactie Gedeputeerde Staten op advies dhr. Van Geel over toekomstige ontwikkeling Eindhoven Airport

Bijlagen

7.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van mw. W.M.A. Arts namens de Statenfractie van de SP en dhr. S.J.A.H. Smeulders namens de Statenfractie van de PvdA om een themabijeenkomst over `Statenmededeling Reactie Gedeputeerde Staten op advies dhr. Van Geel over de toekomstige ontwikkeling van Eindhoven Airport`

7.3 Statenmededeling Reactie Gedeputeerde Staten op advies dhr. Van Geel over de toekomstige ontwikkeling van Eindhoven Airport

7.4 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat over Advies inzake toekomstige ontwikkeling Eindhoven Airport

7.5 Statenmededeling Vervolgproces proefcasus Eindhoven Airport

8 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN 14 JUNI 2019

Bijlagen

8.1 Opening van de vergadering/ vaststellen agenda

8.2 BESPREEKSTUK

Bijlagen

8.2.1 Statenvoorstel 26/19 Initiatiefvoorstel Referendumverordening Noord-Brabant. ***** (Agendapunt schuift door naar de PS-vergadering van 28 juni 2019)

8.3 STEMMING

Bijlagen

8.3.1 Statenvoorstel 35/19 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 14 juni 2019

8.3.2 Statenvoorstel 31/19 Notulen vergadering Provinciale Staten 27 maart 2019

8.3.3 Statenvoorstel 32/19 Notulen vergadering Provinciale Staten 28 maart 2019

8.4 BESTUURSAKKOORD 2019-2023

Bijlagen

8.4.1 Bestuursakkoord 2019-2023

Bijlagen

 1. Bestuursakkoord 2019-2023 11,9 MB
 2. Samenvatting Bestuursakkoord 2019-2023 363 KB
 3. Motie M1-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Kiezen voor Kwaliteit, ingediend door VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA (AANGENOMEN) 127 KB
 4. Motie M2-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Geef Brabantse boeren een eerlijke kans, ingediend door Forum voor Democratie (VERWORPEN) 74 KB
 5. Motie M3-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Kiezen voor het openbaar vervoer, ingediend door SP (VERWORPEN) 59 KB
 6. Motie M4-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Opzeggen IPO-lidmaatschap, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 77 KB
 7. Motie M5-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Openbaar maken documenten Klimaattafels en RES-sen, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 48 KB
 8. Motie M6-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Bestuursakkoord voorleggen aan de Brabanders, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 46 KB
 9. Motie M7-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: niet verhogen provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 43 KB
 10. Motie M8-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: klimaatverlakkerij, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 112 KB
 11. Motie M9-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: werk maken van de mogelijkheden van Thorium Molten Salt Reactor (ThoriumMSR), ingediend door PVV Noord-Brabant (AANGEHOUDEN) 95 KB
 12. Motie M10-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Direct starten met de Ruit, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 55 KB
 13. Motie M11-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Onderzoek cameratoezicht in het buitengebied, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 88 KB
 14. Motie M12-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Geef kalverhouders meer uitstel, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 59 KB
 15. Motie M13-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Terugdraaien versnelling transitie veehouderij, ingediend door PVV Noord-Brabant en Lokaal Brabant (INGETROKKEN) 71 KB
 16. Motie M13a-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Terugdraaien versnelling transitie veehouderij, ingediend door PVV Noord-Brabant en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 132 KB
 17. Motie M14-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Benut wetenschappelijk onderzoek bij beleid, ingediend door PVV Noord-Brabant en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 79 KB
 18. Motie M15-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Keurmerk Brabantse kwaliteit, ingediend door PVV Noord-Brabant en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 88 KB
 19. Motie M16-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Inzetten op diervriendelijke vangmethoden wasbeer, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 50 KB
 20. Motie M17-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 – Bestuursakkoord 2019-2023: Manifest `Samen Doen - Samen Verder`, ingediend door 50PLUS (AANGEHOUDEN) 70 KB

8.4.2 Landbouwbeleid nieuwe bestuursperiode 2019-2023

8.5 Statenvoorstel 36/19 Vaststelling aantal gedeputeerden voor de Statenperiode 2019-2023, benoeming leden van Gedeputeerde Staten en verlening ontheffing woonplaatsvereiste aan een lid van Gedeputeerde Staten

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 36/19 Vaststelling aantal gedeputeerden voor de Statenperiode 2019-2023, benoeming leden van Gedeputeerde Staten en verlening ontheffing woonplaatsvereiste aan een lid van Gedeputeerde Staten 60 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 36/19 Vaststelling aantal gedeputeerden voor de Statenperiode 2019-2023, benoeming leden van Gedeputeerde Staten en verlening ontheffing woonplaatsvereiste aan een lid van Gedeputeerde Staten 42 KB
 3. Amendement A1-2019 Provinciale Staten 14 juni 2019 Statenvoorstel 36/19: Geen ontheffing voor gedeputeerde die niet wil verhuizen, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 57 KB
 4. Vastgesteld besluit 36/19 Vaststelling aantal gedeputeerden voor de Statenperiode 2019-2023, benoeming leden van Gedeputeerde Staten en verlening ontheffing woonplaatsvereiste aan een lid van Gedeputeerde Statende 2019-2023 45 KB

8.6 Onderzoek en geloofsbrieven, toelating en beëdiging nieuwe leden van Provinciale Staten

Bijlagen

8.7 BESPREEKSTUK (incl. Stemming)

Bijlagen

8.7.1 Statenvoorstel 37/19 Lidmaatschap Algemene Vergadering IPO

8.8 Afscheid leden van Gedeputeerde Staten en leden Provinciale Staten die tot lid van het college van Gedeputeerde Staten zijn benoemd ***** Agendapunt is gesplits in 2 onderdelen: 8.a - Afscheid leden van Gedeputeerde Staten vindt plaats na agendapunt 8.1 8.b - Afscheid leden PS die tot lid van het college van GS zijn benoemd vindt plaats na agendapunt 8.7

Bijlagen

9 SLUITING

Bijlagen

10 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 14 juni 2019