1 Statendag 10 mei 2019

2 09:00 UUR - 09:30 UUR KENNISMAKINGSGESPREK COMMISSARIS VAN DE KONING EN NIEUWE STATENLEDEN

Bijlagen

3 (GEEN INSPREKERS)

Bijlagen

4 09:30 UUR - 10:30 UUR INWERKPROGRAMMA

Bijlagen

5 10:30 UUR - 11:30 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

5.1 Eindadvies Faunabeheer eenheid beheer wilde zwijnen

Bijlagen

5.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van de Statenfracties van de Partij voor de Dieren, PVV Noord-Brabant, GroenLinks, Lokaal Brabant en PvdA om een themabijeenkomst over `Statenmededeling Eindadvies FBE over het beheer van wilde zwijnen`

5.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Tussenadvies Faunabeheereenheid Wilde Zwijnen

5.4 Statenmededeling Eindadvies van de Faunabeheereenheid over het beheer van wilde zwijnen

6 (TECHNISCHE VRAGENRONDE KOMT TE VERVALLEN)

Bijlagen

6.1 Statenvoorstel 24/19 Wensen en bedenkingen over deelname Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) aan Stichting Bureau Inkoop Zuid-Oost-Brabant (BIZOB)

7 11:00 UUR - 11:30 UUR RONDVRAAGMOMENT

8 11:30 UUR - 13:00 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

8.1 Concept-jaarstukken 2018 en kadernota`s/ontwerpbegrotingen 2020 omgevingsdiensten

Bijlagen

8.2 Statenvoorstel 21/19 Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2020 & meerjarenraming 2021-2023 van gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Midden- en West (OMWB) en Noordoost (ODBN).

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 21/19 Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2020 & meerjarenraming 2021-2023 van gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Midden- en West (OMWB) en Noordoost (ODBN). 104 KB
 2. Ontwerpbesluit I Statenvoorstel 21/19 Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2020 & meerjarenraming 2021-2023 van gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Midden- en West (OMWB) en Noordoost (ODBN). 47 KB
 3. Ontwerpbesluit II Statenvoorstel 21/19 Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2020 & meerjarenraming 2021-2023 van gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Midden- en West (OMWB) en Noordoost (ODBN). 47 KB
 4. Ontwerpbesluit III Statenvoorstel 21/19 Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2020 & meerjarenraming 2021-2023 van gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Midden- en West (OMWB) en Noordoost (ODBN). 48 KB
 5. Bijlage 1 Statenvoorstel 21/19 : Toets begrotingen 2020 omgevingsdiensten aan provinciale kaders 74 KB
 6. Bijlage 2 Statenvoorstel 21/19 : Memo Griffie: Rol PS bij omgevingsdiensten 170 KB
 7. Bijlage 3 Statenvoorstel 21/19 : Aanbiedingsbrief Dagelijks Bestuur ODZOB over de Ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023. 112 KB
 8. Bijlage 4 Statenvoorstel 21/19 : De Ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 ODZOB 3,2 MB
 9. Bijlage 5 Statenvoorstel 21/19 : Aanbiedingsbrief en Ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 OMWB. 5,1 MB
 10. Bijlage 6 Statenvoorstel 21/19 : Aanbiedingsbrief Dagelijks Bestuur ODBN over de Ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023. 51 KB
 11. Bijlage 7 Statenvoorstel 21/19 : De Ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 ODBN. 2,6 MB
 12. Beantwoording technische vragen van Forum voor Democratie over Statenvoorstel 21/19 Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2020 & meerjarenraming 2021-2023 van gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Midden- en West (OMWB) en Noordoost (ODBN). 66 KB

8.3 Statenmededeling Kadernota's Omgevingsdiensten Zuidoost-Brabant (ODZOB), Brabant-Noord (ODBN) en Midden- en West-Brabant (OMWB) 2020

Bijlagen

 1. Statenmededeling Kadernota's Omgevingsdiensten Zuidoost-Brabant (ODZOB), Brabant-Noord (ODBN) en Midden- en West-Brabant (OMWB) 2020 89 KB
 2. Bijlage 1 Statenmededeling Kadernota's Omgevingsdiensten Zuidoost-Brabant (ODZOB), Brabant-Noord (ODBN) en Midden- en West-Brabant (OMWB) 2020 : Aanbiedingsbrief Kadernota 2020 ODZOB 58 KB
 3. Bijlage 2 Statenmededeling Kadernota's Omgevingsdiensten Zuidoost-Brabant (ODZOB), Brabant-Noord (ODBN) en Midden- en West-Brabant (OMWB) 2020 : Kadernota 2020 ODZOB 989 KB
 4. Bijlage 3 Statenmededeling Kadernota's Omgevingsdiensten Zuidoost-Brabant (ODZOB), Brabant-Noord (ODBN) en Midden- en West-Brabant (OMWB) 2020 : Aanbiedingsbrief Kadernota 2020 ODBN 134 KB
 5. Bijlage 4 Statenmededeling Kadernota's Omgevingsdiensten Zuidoost-Brabant (ODZOB), Brabant-Noord (ODBN) en Midden- en West-Brabant (OMWB) 2020 : Kadernota 2020 ODBN 482 KB
 6. Bijlage 5 Statenmededeling Kadernota's Omgevingsdiensten Zuidoost-Brabant (ODZOB), Brabant-Noord (ODBN) en Midden- en West-Brabant (OMWB) 2020 : Aanbiedingsbrief Kadernota 2020 OMWB 76 KB
 7. Bijlage 6 Statenmededeling Kadernota's Omgevingsdiensten Zuidoost-Brabant (ODZOB), Brabant-Noord (ODBN) en Midden- en West-Brabant (OMWB) 2020 : Kadernota 2020 OMWB 2,5 MB

9 11:30 UUR - 13:00 UUR THEMA BESTUUR EN FINANCIEN

Bijlagen

9.1 Toelichting op de provinciale jaarstukken 2018 en het accountantsverslag

Bijlagen

9.2 Statenvoorstel 13/19 Jaarstukken 2018

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 13/19 Jaarstukken 2018 161 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 13/19 Jaarstukken 2018 49 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 13/19 : Jaarstukken 2018 inclusief bijlagenbundel 12,3 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 13/19 : Extra toevoegingen aan reserves 31 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 13/19 : Overhevelingen 53 KB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 13/19 : Accountantsverslag en Controleverklaring 1,8 MB
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 13/19 : Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf, Werklocaties en MIPP-projecten (vast te stellen) 29,3 MB Ga naar het dossier
 8. Bijlage 6a Statenvoorstel 13/19 : 2e Begrotingswijziging 2019 (vast te stellen, inclusief effecten extra mutaties in reserves en effecten overhevelingen) 165 KB
 9. Bijlage 6b Statenvoorstel 13/19 : tussenrapportage begrotingsuitvoering waarin de begrotingswijziging is toegelicht 310 KB
 10. Bijlage 7 Statenvoorstel 13/19 : Verantwoording Onderzoeken en adviezen 2018 214 KB
 11. Bijlage 8 Statenvoorstel 13/19 : Verantwoording zorgplicht archieven 103 KB

10 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

10.1 Vergadering Provinciale Staten 10 mei 2019

10.2 Beëdiging nieuwe leden van Provinciale Staten mevrouw F.M. Dingemans en de heer C de Heer

Bijlagen

10.3 Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging tijdelijk lid van Provinciale Staten mevrouw M.J.G.P. Surminski

Bijlagen

10.4 Benoeming en beëdiging van burgerleden de heer M van Dijk (Lokaal Brabant), de heer H.J. van Zelst (ChristenUnie-SGP), de heer A.W.B. Spijker (ChristenUnie-SGP), mevrouw C.M.J. Pallandt (Partij voor de Dieren) en de heer A.J.M. Spooren (50PLUS)

Bijlagen

10.5 ACTUALITEIT

Bijlagen

10.6 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

10.6.1 Statenvoorstel 22/19 Onteigening ten behoeve van de realisatie van het provinciaal inpassingsplan PAS Leegveld, Deurne

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 22/19 Onteigening ten behoeve van de realisatie van het provinciaal inpassingsplan PAS Leegveld, Deurne 67 KB
 2. Bijlage 1 Statenvoorstel 22/19 : Lijst van de te onteigenen onroerende zaken 45 KB
 3. Aangepaste bijlage 2 Statenvoorstel 22/19 : Grondplantekening (grondplannummers 4, 15, en 16) 3,7 MB
 4. Bijlage 3 Statenvoorstel 22/19 : Grondplantekening (grondplannummer 28) 9 MB
 5. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 22/19 Onteigening ten behoeve van de realisatie van het provinciaal inpassingsplan PAS Leegveld, Deurne 51 KB
 6. Bijlage 1 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 22/19 : Lijst van de te onteigenen onroerende zaken 45 KB
 7. Aangepaste bijlage 2 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 22/19 : Grondplantekening (grondplannummers 4, 15, en 16) 3,7 MB
 8. Bijlage 3 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 22/19 : Grondplantekening (grondplannummer 28) 9 MB
 9. Vastgesteld besluit 22/19 Onteigening ten behoeve van de realisatie van het provinciaal inpassingsplan PAS Leegveld, Deurne 1,2 MB

10.6.2 Statenvoorstel 19/19 Procedure wensen en bedenkingen inzake provinciale deelname aan Stichting Brainport Smart District

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 19/19 Procedure wensen en bedenkingen inzake provinciale deelname aan Stichting Brainport Smart District 66 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 19/19 Procedure wensen en bedenkingen inzake provinciale deelname aan Stichting Brainport Smart District 39 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 19/19 : Akte van oprichting `Stichting Brainport Smart District`, inclusief statuten 821 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 19/19 : Stichtingsovereenkomst `Stichting Brainport Smart District` 783 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 19/19 : Plan van aanpak 2019 `Stichting Brainport Smart District` 3,1 MB
 6. Beantwoording technische vragen aan de Partij voor de Dieren over Statenvoorstel 19/19 Procedure wensen en bedenkingen inzake provinciale deelname aan Stichting Brainport Smart District 76 KB
 7. Beantwoording technische vragen over Statenvoorstel 19/19 Procedure wensen en bedenkingen inzake provinciale deelname aan Stichting Brainport Smart District 72 KB
 8. Beantwoording technische vragen van PVV Noord-Brabant over Statenvoorstel 19/19 Procedure wensen en bedenkingen inzake provinciale deelname aan Stichting Brainport Smart District 86 KB

10.6.3 Statenvoorstel 27/19 Beslissing inzake klacht tegen het (niet) handelen van Provinciale Staten

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 27/19 Beslissing inzake klacht tegen het (niet) handelen van Provinciale Staten 61 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 27/19 Beslissing inzake klacht tegen het (niet) handelen van Provinciale Staten 41 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 27/19 : Advies van de Commissie voor Klachten en Verzoeken d.d. 3 april 2019 gericht aan Provinciale Staten van Noord-Brabant 440 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 27/19 : Verslag van de hoorzitting d.d. 25 februari 2019 van de Commissie voor Klachten en Verzoeken gehouden naar aanleiding van de klacht van de heer E.T. Theunissen ingediend op 6 december 2018 gericht tegen het (niet) handelen van Provinciale Staten 225 KB
 5. Vastgesteld besluit 27/19 Beslissing inzake klacht tegen het (niet) handelen van Provinciale Staten 47 KB

10.7 STEMMING

Bijlagen

10.7.1 Statenvoorstel 29/19 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 10 mei 2019

10.7.2 Statenvoorstel 25/19 Notulen vergadering Provinciale Staten 22 februari 2019

11 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 10 mei 2019