1 Statendag 1 februari 2019

2 09:00 UUR - 09:30 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

2.1 Statenvoorstel 01/19 Toestemming Provinciale Staten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

3 09:15 UUR - 10:00 UUR RONDVRAAGMOMENT

4 09:30 UUR - 10:30 UUR WOORDVOERDERSOVERLEG BESTUUR EN FINANCIËN

Bijlagen

4.1 Agenda (incl. stukken) woordvoerdersoverleg Bestuur en Financiën 1 februari 2019

5 GEEN INSPREKERS

Bijlagen

6 10:30 UUR - 11:30 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

6.1 Eindrapportage Landschappen van Allure

Bijlagen

6.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren om een themabijeenkomst over `Statenmededeling Eindverslag Landschappen van Allure` ten behoeve van de Procedurevergadering 17 december 2018

6.3 Statenmededeling Eindverslag Landschappen van Allure

7 10:00 UUR - 11:30 UUR THEMA RUIMTE

Bijlagen

7.1 Rondetafelgesprek vitaliteit vakantieparken

7.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfracties van GroenLinks en VVD tot het houden van een rondetafelgesprek over `vervolg op het onderzoek van de vitaliteit van de recreatieparken in Brabant` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 3 december 2018

7.3 Statenmededeling Vitaliteitsonderzoek verblijfsrecreatie Noord-Brabant

7.4 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Merrienboer over Landelijke aanpak actieagenda vakantieparken

8 11:30 UUR - 13:00 UUR THEMA ECONOMIE EN INTERNATIONALISERING

Bijlagen

8.1 Duurzame economie

Bijlagen

8.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van statenfractie GroenLinks tot het houden van een themabijeenkomst over duurzame economie ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 24 september 2018

8.3 Ter informatie aan Provinciale Staten door BrabantKennis, BrabantAdvies, Telos en de BOM de Barometer Brabantse concurrentiekracht

8.4 Statenmededeling Bouwsteen Economie & Internationalisering Brabant

8.5 Statenmededeling Bouwstenennotitie Circulaire Economie 2019-2028

9 11:30 UUR - 13:00 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

9.1 VTH-beleid en VTH-opdracht

Bijlagen

9.3 Statenmededeling Opdracht aan de drie Brabantse omgevingsdiensten voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving in 2019

9.4 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Toezegging van 28 september 2018 inzake documenten VTH-beleid

9.5 Statenmededeling Taakanalyse vergunningverlening, toezicht en handhaving en instrumenteel kader vergunningverlening, toezicht en handhaving (in het omgevingsrecht)

9.6 Statenmededeling VTH-indicatoren 2017 (jaarrapportage omgevingsdiensten)

10 13:00 UUR - 13:15 UUR AANBIEDINGSMOMENT

Bijlagen

10.1 BrabantAdvies biedt het advies Bestuurlijke Vernieuwing aan Provinciale Staten aan

Bijlagen

11 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

11.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

11.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

11.2.1 Vraag Provinciale Staten 1 februari 2019 `voornemen philharmonie zuidnederland om te stoppen met educatieve activiteiten in seizoen 2019-2020 in verband met begrotingstekort`, ingediend door GroenLinks

11.2.2 Actuele motie M1 Provinciale Staten 1 februari 2019 `Brabant Vlaggenprotocol`, ingediend door Statenfracties van D66, PvdA, SP, CDA, GroenLinks en Partij voor de Dieren

11.2.3 Actuele motie M2 Provinciale Staten 1 februari 2019 `Klimaatparagraaf`, ingediend door Statenfractie van de Partij voor de Dieren

11.3 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

11.3.1 Statenvoorstel 85/18 Bijdrageverordening Deltaplan Hoge Zandgronden 2019-2021

11.3.2 Statenvoorstel 60/18 Derde wijzigingsverordening Reglementen voor het waterschap Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel

11.3.3 Statenvoorstel 87/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake Investeren in maatschappelijk vastgoed via ESG Erfpachtleningen Bewust Investeren.

Bijlagen

  1. Statenvoorstel 87/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake Investeren in maatschappelijk vastgoed via ESG Erfpachtleningen Bewust Investeren. 172 KB
  2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 87/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake Investeren in maatschappelijk vastgoed via ESG Erfpachtleningen Bewust Investeren. 48 KB
  3. Beantwoording technische vragen (deel I) Statenfractie PVV Noord-Brabant over Statenvoorstel 87/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake Investeren in maatschappelijk vastgoed via ESG Erfpachtleningen Bewust Investeren. 1,1 MB
  4. Beantwoording technische vragen (deel II) Statenfractie PVV Noord-Brabant over Statenvoorstel 87/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake Investeren in maatschappelijk vastgoed via ESG Erfpachtleningen Bewust Investeren. 227 KB
  5. Beantwoording technische vragen (deel III) Statenfractie PVV Noord-Brabant over Statenvoorstel 87/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake Investeren in maatschappelijk vastgoed via ESG Erfpachtleningen Bewust Investeren. 247 KB
  6. Beantwoording technische vragen (deel IV) Statenfractie PVV Noord-Brabant over Statenvoorstel 87/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake Investeren in maatschappelijk vastgoed via ESG Erfpachtleningen Bewust Investeren. 5,2 MB
  7. Motie M3 Provinciale Staten 1 februari 2019 Statenvoorstel 87/18: Bewust Investeren met kansen voor banen, ingediend door GroenLinks (AANGENOMEN) 106 KB
  8. Vastgesteld Besluit 87/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake Investeren in maatschappelijk vastgoed via ESG Erfpachtleningen Bewust Investeren 47 KB

11.4 STEMMING

Bijlagen

11.4.1 Statenvoorstel 03/19 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 1 februari 2019

11.4.2 Statenvoorstel 09/19 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 1 februari 2019 (periode 6 december 2018 tot en met 9 januari 2019)

11.4.3 Statenvoorstel 04/19 Notulen vergadering Provinciale Staten 8 november 2018

11.4.4 Statenvoorstel 06/19 Notulen vergadering Provinciale Staten 9 november 2018

11.4.5 Statenvoorstel 07/19 Notulen vergadering Provinciale Staten 23 november 2018

11.4.6 Statenvoorstel 08/19 Notulen vergadering Provinciale Staten 7 december 2018

12 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 1 februari 2019