1 Statendag 7 december 2018

2 09:00 UUR - 09:20 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

2.1 Statenvoorstel 61/18 Achtste wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012

2.2 Statenvoorstel 86/18 Energieagenda 2019-2030

3 09:00 UUR - 10:00 UUR INSPREEKMOMENT

4 09:20 UUR - 09:45 UUR RONDVRAAGMOMENT

5 09:45 UUR - 11:30 UUR THEMA BESTUUR EN FINANCIËN

Bijlagen

5.1 Samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven

Bijlagen

5.2 Statenmededeling Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven.

5.3 Beantwoording openstaande vragen tijdens Themabijeenkomst Bestuur en Financiën over Samenvoeging van de gemeente Nuenen c.a. en Eindhoven op 23 november 2018

5.4 Statenvoorstel 69/18 Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 69/18 Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven 114 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 69/18 Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven 41 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 69/18 : Herindelingsadvies, inclusief Reactienota zienswijzen (als Bijlage II opgenomen in het herindelingsadvies) 2,1 MB
 4. Bijlage 2a Statenvoorstel 69/18 : Bijlage III.A Reactienota zienswijzen : Titelpagina, inhoudsopgave, reacties niet zijnde zienswijzen, bestuurlijke zienswijzen en reactie GS, zienswijzen maatschappelijke organisaties en instellingen 70 MB
 5. Bijlage 2b Statenvoorstel 69/18 : Bijlage III.B Reactienota zienswijzen : Zienswijzen burgers deel 1 132,4 MB
 6. Bijlage 2c Statenvoorstel 69/18 : Bijlage III.C Reactienota zienswijzen : Zienswijzen burgers deel 2 139,6 MB
 7. Bijlage 2d Statenvoorstel 69/18 : Bijlage III.D Reactienota zienswijzen : Zienswijzen burgers deel 3 138,3 MB
 8. Bijlage 2e Statenvoorstel 69/18 : Bijlage III.E Reactienota zienswijzen : Zienswijzen burgers deel 4 110,9 MB
 9. Bijlage 3 Statenvoorstel 69/18 : Weergave en opbrengst van de inwonersavonden 15,9 MB
 10. Bijlage 4 Statenvoorstel 69/18 : Persbericht 50 KB
 11. Nota van Wijziging Statenvoorstel 69/18 Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven 82 KB
 12. Herzien ontwerpbesluit Statenvoorstel 69/18 Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven 51 KB

5.5 Statenmededeling Referendum over samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven

5.6 Statenmededeling Herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven

5.7 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven

5.8 Beantwoording openstaande vragen tijdens Themabijeenkomst Bestuur en Financiën over Samenvoeging van de gemeente Nuenen c.a. en Eindhoven op 26 oktober 2018

Bijlagen

 1. Beantwoording openstaande vragen tijdens Themabijeenkomst Bestuur en Financiën over Samenvoeging van de gemeente Nuenen c.a. en Eindhoven op 26 oktober 2018 81 KB
 2. Beantwoording door College van B&W Eindhoven van openstaande vragen tijdens Themabijeenkomst Bestuur en Financiën over Samenvoeging van de gemeente Nuenen c.a. en Eindhoven op 26 oktober 2018 76 KB
 3. Beantwoording door College van B&W Nuenen van openstaande vragen tijdens Themabijeenkomst Bestuur en Financiën over Samenvoeging van de gemeente Nuenen c.a. en Eindhoven op 26 oktober 2018 289 KB
 4. Beantwoording door Raad gemeente Eindhoven van openstaande vragen tijdens Themabijeenkomst Bestuur en Financiën over Samenvoeging van de gemeente Nuenen c.a. en Eindhoven op 26 oktober 2018 818 KB
 5. Reactie aan Provinciale Staten van raadsfracties van de VVD, PvdA en D66 van gemeenteraad Nuenen c.a. op brief van burgemeester en wethouders van 14 november 2018 over samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven 232 KB

5.9 Ter informatie aan Provinciale Staten door gemeenteraad van de gemeente Nuenen c.a. het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Nuenen c.a. betreffende de uitslag van het referendum.

6 10:00 UUR - 11:30 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

6.1 Analyse ontwikkelruimte PAS en aanpassing beleidsregel natuurbescherming

Bijlagen

6.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfractie ChristenUnie-SGP tot het houden van een themabijeenkomst over `Analyse uitvoering beleidsregel natuurbescherming` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 22 oktober 2018

6.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Vervolg op het BPO-rapport over de aanpak stikstof en industrie

6.4 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Arrest Europees Hof inzake PAS en hervatting vergunningverlening.

6.5 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over `Tussenevaluatie PAS`

6.6 Statenmededeling Wijziging Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant

6.7 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over VTH in het kader van de Wet natuurbescherming

7 11:30 UUR - 13:00 UUR THEMA ENERGIE

Bijlagen

7.1 Energieagenda 2019-2030

Bijlagen

7.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Spierings tot het houden van twee themabijeenkomsten over Energieagenda 2019-2030 ten behoeve van Procedurevergadering d.d. 3 september 2018

7.3 Statenvoorstel 86/18 Energieagenda 2019-2030

7.4 Statenmededeling Energieagenda 2010-2020 - Evaluatie ex art 217a

7.5 Statenmededeling Haalbaarheidsonderzoek provinciale energiedoelstelling 2030

8 11:30 UUR - 13:00 UUR THEMA RUIMTE

Bijlagen

8.1 Omgevingsvisie

Bijlagen

8.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Van Merrienboer tot het houden van een themabijeenkomst over Brabantse Omgevingsvisie ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 24 september 2018

8.3 Statenvoorstel 80/18 Brabantse Omgevingsvisie

9 13:00 UUR - 13;25 UUR PRESENTATIE UITWERKING PROVINCIALE VERKIEZINGSCAMPAGNE `IK kIES VOOR BRABANT OMDAT....`

Bijlagen

10 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

10.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

10.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

10.3 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

10.3.1 Statenvoorstel 70/18 Vaststelling PIP N279 Veghel-Asten

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 70/18 Vaststelling PIP N279 Veghel-Asten 145 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 70/18 Vaststelling PIP N279 Veghel-Asten 45 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 2 Statenvoorstel 70/18 : Nota van Zienswijzen 37,1 MB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 3 Statenvoorstel 70/18 : Advies Commissie m.e.r. 710 KB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 4 Statenvoorstel 70/18 : Briefadvies Brabant Advies 169 KB Ga naar het dossier
 6. Beantwoording technische vragen Statenfractie CDA over PIP N279 Veghel-Asten 54 KB Ga naar het dossier
 7. Beantwoording technische vragen technische vragenronde 9 november 2018 Statenfractie SP over Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel-Asten 52 KB Ga naar het dossier
 8. Amendement A1 Provinciale Staten 7 december 2018 Statenvoorstel 70/18: Rekening houden met Aansluiting Noord-Oost-Corridor, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 40 KB
 9. Amendement A2 Provinciale Staten 7 december 2018 Statenvoorstel 70/18: 2x2 op huidige tracè, geen omleiding Dierdonk, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 55 KB
 10. Amendement A3 Provinciale Staten 7 december 2018 Statenvoorstel 70/18: Omleiding Dierdonk schrappen, ingediend door Partij voor de Dieren, GroenLinks, CDA, PVV Noord-Brabant, 50PLUS, ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 132 KB
 11. Motie M1 Provinciale Staten 7 december 2018 Statenvoorstel 70/18:Onderbouwing omleiding Dierdonk N279, ingediend door CDA (VERWORPEN) 121 KB
 12. Motie M2 Provinciale Staten 7 december 2018 Statenvoorstel 70/18: Real time monitoring voor een 2x2 N279, ingediend door CDA en VVD (AANGENOMEN) 100 KB Ga naar het dossier
 13. Motie M3 Provinciale Staten 7 december 2018 Statenvoorstel 70/18: Onderzoek naar Slimme oplossing Veghel: de Luikse spookrijder, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 328 KB
 14. Motie M4 Provinciale Staten 7 december 2018 Statenvoorstel 70/18: Ruit Eindhoven-Helmond, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 83 KB
 15. Motie M5 Provinciale Staten 7 december 2018 Statenvoorstel 70/18: 3 baans tussen Veghel en Beek en Donk, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 92 KB
 16. Motie M6 Provinciale Staten 7 december 2018 Statenvoorstel 70/18: geen doorgaand vrachtverkeer op N279 tussen A50 en A67, ingediend door PVV Noord-Brabant (INGETROKKEN) 73 KB
 17. Motie M6a Provinciale Staten 7 december 2018 Statenvoorstel 70/18: geen doorgaand vrachtverkeer op N279 tussen A50 en A67, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 67 KB
 18. Vastgesteld besluit 70/18 Vaststelling PIP N279 Veghel-Asten 55 KB Ga naar het dossier

10.3.2 Statenvoorstel 69/18 Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 69/18 Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven 114 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 69/18 Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven 41 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 69/18 : Herindelingsadvies, inclusief Reactienota zienswijzen (als Bijlage II opgenomen in het herindelingsadvies) 2,1 MB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 2a Statenvoorstel 69/18 : Bijlage III.A Reactienota zienswijzen : Titelpagina, inhoudsopgave, reacties niet zijnde zienswijzen, bestuurlijke zienswijzen en reactie GS, zienswijzen maatschappelijke organisaties en instellingen 70 MB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 2b Statenvoorstel 69/18 : Bijlage III.B Reactienota zienswijzen : Zienswijzen burgers deel 1 132,4 MB Ga naar het dossier
 6. Bijlage 2c Statenvoorstel 69/18 : Bijlage III.C Reactienota zienswijzen : Zienswijzen burgers deel 2 139,6 MB Ga naar het dossier
 7. Bijlage 2d Statenvoorstel 69/18 : Bijlage III.D Reactienota zienswijzen : Zienswijzen burgers deel 3 138,3 MB Ga naar het dossier
 8. Bijlage 2e Statenvoorstel 69/18 : Bijlage III.E Reactienota zienswijzen : Zienswijzen burgers deel 4 110,9 MB Ga naar het dossier
 9. Bijlage 3 Statenvoorstel 69/18 : Weergave en opbrengst van de inwonersavonden 15,9 MB Ga naar het dossier
 10. Bijlage 4 Statenvoorstel 69/18 : Persbericht 50 KB Ga naar het dossier
 11. Nota van Wijziging Statenvoorstel 69/18 Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven 82 KB Ga naar het dossier
 12. Herzien ontwerpbesluit Statenvoorstel 69/18 Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven 51 KB Ga naar het dossier
 13. Beantwoording openstaande vragen tijdens Themabijeenkomst Bestuur en Financiën over Samenvoeging van de gemeente Nuenen c.a. en Eindhoven op 26 oktober 2018 81 KB Ga naar het dossier
 14. Beantwoording door College van B&W Eindhoven van openstaande vragen tijdens Themabijeenkomst Bestuur en Financiën over Samenvoeging van de gemeente Nuenen c.a. en Eindhoven op 26 oktober 2018 76 KB Ga naar het dossier
 15. Beantwoording door College van B&W Nuenen van openstaande vragen tijdens Themabijeenkomst Bestuur en Financiën over Samenvoeging van de gemeente Nuenen c.a. en Eindhoven op 26 oktober 2018 289 KB Ga naar het dossier
 16. Beantwoording door Raad gemeente Eindhoven van openstaande vragen tijdens Themabijeenkomst Bestuur en Financiën over Samenvoeging van de gemeente Nuenen c.a. en Eindhoven op 26 oktober 2018 818 KB Ga naar het dossier

10.3.3 Statenvoorstel 77/18 Vaststellen provinciaal inpassingsplan `PAS Leegveld, Deurne`

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 77/18 Vaststellen provinciaal inpassingsplan `PAS Leegveld, Deurne` 93 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 77/18 Vaststellen provinciaal inpassingsplan `PAS Leegveld, Deurne` 44 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 77/18 : Reactie van de Provinciale raad voor de leefomgeving (Brabant Advies) 150 KB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 77/18 : Advies over het milieueffectrapport van de Commissie m.e.r. 2,1 MB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 77/18 : Nota van beantwoording zienswijzen (PAS Leegveld Deurne) 7,1 MB Ga naar het dossier
 6. Nota van Wijziging Statenvoorstel 77/18 Vaststellen provinciaal inpassingsplan `PAS Leegveld, Deurne` 60 KB Ga naar het dossier
 7. Herzien Ontwerpbesluit Statenvoorstel 77/18 Vaststellen provinciaal inpassingsplan `PAS Leegveld, Deurne` 49 KB Ga naar het dossier
 8. Bijlage 1 Nota van Wijziging Statenvoorstel 77/18 : PIP verbeelding ter hoogte van Snoertsebaan 6 te Liessel. 100 KB Ga naar het dossier
 9. Beantwoording openstaande vragen PvdA, CDA en GroenLinks uit technische vragenronde Statendag 23 november 2018 over Provinciaal Inpassingsplan PAS Leegveld 115 KB Ga naar het dossier
 10. Motie M8 Provinciale Staten 7 december 2018 Statenvoorstel 77/18: Monitoring Natuurbeheerplan De Peel , ingediend door PvdA, Partij voor de Dieren, D66, GroenLinks, 50-PLUS en CDA (UNANIEM AANGENOMEN) 88 KB Ga naar het dossier
 11. Vastgesteld besluit 77/18 Vaststellen provinciaal inpassingsplan `PAS Leegveld, Deurne` 51 KB Ga naar het dossier

10.3.4 Statenvoorstel 78/18 Onteigening ten behoeve van de realisatie van het provinciaal inpassingsplan “PAS Leegveld, Deurne”.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 78/18 Onteigening ten behoeve van de realisatie van het provinciaal inpassingsplan “PAS Leegveld, Deurne”. 67 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 78/18 Onteigening ten behoeve van de realisatie van het provinciaal inpassingsplan “PAS Leegveld, Deurne”. 50 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1.1 Statenvoorstel 78/18 : Grondtekening 1 4,2 MB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 1.2 Statenvoorstel 78/18 : Grondtekening 2 5,8 MB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 2 Statenvoorstel 78/18 : Lijst van te onteigenen onroerende zaken. 54 KB Ga naar het dossier
 6. Bijlage 1 Ontwerpbesluit 78/18 : Lijst van te onteigenen onroerende zaken 54 KB Ga naar het dossier
 7. Bijlage 2.1 Ontwerpbesluit 78/18 : Grondtekening 1 4,2 MB Ga naar het dossier
 8. Bijlage 2.2 Ontwerpbesluit 78/18 : Grondtekening 2 5,8 MB Ga naar het dossier
 9. Vastgesteld besluit 78/18 Onteigening ten behoeve van de realisatie van het provinciaal inpassingsplan “PAS Leegveld, Deurne”. 58 KB Ga naar het dossier

10.3.5 Statenvoorstel 68/18 Visie `Gedeelde mobiliteit is maatwerk` en uitwerking hiervan in een adaptieve aanpak

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 68/18 Visie `Gedeelde mobiliteit is maatwerk` en uitwerking hiervan in een adaptieve aanpak 133 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 68/18 Visie `Gedeelde mobiliteit is maatwerk` en uitwerking hiervan in een adaptieve aanpak 47 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 68/18 : Visie `Gedeelde mobiliteit is maatwerk` 9,9 MB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 68/18 : Opzet adaptieve agenda 92 KB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 68/18 : Reactie Reizigersoverleg Brabant 137 KB Ga naar het dossier
 6. Amendement A4 Provinciale Staten 7 december 2018 Statenvoorstel 68/18: , ingediend door PvdA, D66, ChristenUnie-SGP, Lokaal Brabant, SP en VVD 139 KB
 7. Motie M7 Provinciale Staten 7 december 2018 Statenvoorstel 68/18: toekomstplannen buurtbusvrijwilligers, ingediend door Lokaal Brabant, CDA, VVD, GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren, PvdA, 50PLUS en PVV Noord-Brabant 262 KB
 8. Motie M9 Provinciale Staten 7 december 2018 Statenvoorstel 68/18: Bereikbaarheid bedrijventerreinen met OV, ingediend door CDA (INGETROKKEN) 127 KB
 9. Motie M10 Provinciale Staten 7 december 2018 Statenvoorstel 68/18: Vervolg voor OV-werkgroep, ingediend door CDA 71 KB
 10. Motie M11 Provinciale Staten 7 december 2018 Statenvoorstel 68/18: Plank voor rolstoelgebruiker in de bus, ingediend door CDA (INGETROKKEN) 92 KB
 11. Motie M11a Provinciale Staten 7 december 2018 Statenvoorstel 68/18: Plank voor rolstoelgebruiker in de bus, ingediend door CDA 159 KB
 12. Motie M12 Provinciale Staten 7 december 2018 Statenvoorstel 68/18: Zero emissie geen beletsel, ingediend door PVV Noord-Brabant en Lokaal Brabant 94 KB
 13. Motie M13 Provinciale Staten 7 december 2018 Statenvoorstel 68/18: P+R Knooppunten, ingediend door D66, PvdA, SP, GroenLinks, CDA, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP (INGETROKKEN) 136 KB
 14. Motie M13a Provinciale Staten 7 december 2018 Statenvoorstel 68/18: P+R Knooppunten, ingediend door D66, PvdA, SP, GroenLinks, CDA, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP 134 KB

10.3.6 Statenvoorstel 63/18 Smart data : eerste stap richting een vooraanstaande data-economie

10.3.7 Statenvoorstel 74/18 Wijziging Waterverordening waterschap Rivierenland

10.3.8 Statenvoorstel 81/18 Afwijzen verzoek tot wijziging Luchthavenbesluit Luchthaven Seppe

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 81/18 Afwijzen verzoek tot wijziging Luchthavenbesluit Luchthaven Seppe 62 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 81/18 Afwijzen verzoek tot wijziging Luchthavenbesluit Luchthaven Seppe 44 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 81/18 : Verzoek van Stichting Platform Behoud Natuur en Milieu West-Brabant tot wijziging van het Luchthavenbesluit Luchthaven Seppe 827 KB Ga naar het dossier
 4. Beantwoording technische vragen Statenfractie Partij voor de Dieren over de geluidsruimte van luchthaven Seppe en wijziging van Luchthavenbesluit Luchthaven Seppe 102 KB Ga naar het dossier
 5. Motie M14 Provinciale Staten 7 december 2018 Statenvoorstel 81/18: Aanbevelingen NLR-rapport Luchthavenbesluit Seppe overnemen, ingediend door Partij voor de Dieren, ChristenUnie-SGP, GroenLinks en Lokaal Brabant 69 KB

10.4 STEMMING

Bijlagen

11 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 7 december 2018