1 Statendag 23 november 2018

2 09:00 UUR - 09:30 UUR RONDVRAAGMOMENT

3 09:00 UUR - 09:30 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

3.1 Statenvoorstel 77/18 Vaststellen provinciaal inpassingsplan `PAS Leegveld, Deurne`

3.2 Statenvoorstel 78/18 Onteigening ten behoeve van de realisatie van het provinciaal inpassingsplan “PAS Leegveld, Deurne”.

3.3 Statenvoorstel 74/18 Wijziging Waterverordening waterschap Rivierenland

3.4 Statenvoorstel 63/18 Smart data : eerste stap richting een vooraanstaande data-economie

3.5 Statenvoorstel 81/18 Afwijzen verzoek tot wijziging Luchthavenbesluit Luchthaven Seppe

4 09:30 UUR - 10:30 UUR WOORDVOERDERSOVERLEG RUIMTE

5 09:30 UUR - 11:00 UUR INSPREEKMOMENT

Bijlagen

5.1 09:30 uur - 10:30 uur Insprekers Statenvoorstel 70/18 Vaststelling PIP N279 Veghel-Asten

5.2 10:30 uur - 11:00 uur Insprekers Statenvoorstel 69/18 Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven

6 10:30 UUR - 11:45 UUR THEMA MOBILITEIT

Bijlagen

6.1 Visie `Gedeelde mobiliteit is maatwerk`

Bijlagen

6.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfracties Partij van de Arbeid, ChristenUnie-SGP en SP tot het houden van een themabijeenkomst over `Statenvoorstel 68/18 Visie Gedeelde mobiliteit is maatwerk` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 22 oktober 2018

6.3 Statenvoorstel 68/18 Visie `Gedeelde mobiliteit is maatwerk` en uitwerking hiervan in een adaptieve aanpak

7 11:00 UUR - 13:00 UUR THEMA BESTUUR EN FINANCIËN

Bijlagen

7.1 Samenvoeging van de gemeente Nuenen c.a. en Eindhoven

7.2 Statenvoorstel 69/18 Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 69/18 Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven 114 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 69/18 Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven 41 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 69/18 : Herindelingsadvies, inclusief Reactienota zienswijzen (als Bijlage II opgenomen in het herindelingsadvies) 2,1 MB
 4. Bijlage 2a Statenvoorstel 69/18 : Bijlage III.A Reactienota zienswijzen : Titelpagina, inhoudsopgave, reacties niet zijnde zienswijzen, bestuurlijke zienswijzen en reactie GS, zienswijzen maatschappelijke organisaties en instellingen 70 MB
 5. Bijlage 2b Statenvoorstel 69/18 : Bijlage III.B Reactienota zienswijzen : Zienswijzen burgers deel 1 132,4 MB
 6. Bijlage 2c Statenvoorstel 69/18 : Bijlage III.C Reactienota zienswijzen : Zienswijzen burgers deel 2 139,6 MB
 7. Bijlage 2d Statenvoorstel 69/18 : Bijlage III.D Reactienota zienswijzen : Zienswijzen burgers deel 3 138,3 MB
 8. Bijlage 2e Statenvoorstel 69/18 : Bijlage III.E Reactienota zienswijzen : Zienswijzen burgers deel 4 110,9 MB
 9. Bijlage 3 Statenvoorstel 69/18 : Weergave en opbrengst van de inwonersavonden 15,9 MB
 10. Bijlage 4 Statenvoorstel 69/18 : Persbericht 50 KB
 11. Nota van Wijziging Statenvoorstel 69/18 Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven 82 KB
 12. Herzien ontwerpbesluit Statenvoorstel 69/18 Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven 51 KB

7.3 Statenmededeling Referendum over samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven

7.4 Statenmededeling Herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven

7.5 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven

7.6 Beantwoording openstaande vragen tijdens Themabijeenkomst Bestuur en Financiën over Samenvoeging van de gemeente Nuenen c.a. en Eindhoven op 26 oktober 2018

Bijlagen

 1. Beantwoording openstaande vragen van de Statenfractie PVV tijdens Themabijeenkomst Bestuur en Financiën over Samenvoeging van de gemeente Nuenen c.a. en Eindhoven op 26 oktober 2018 81 KB
 2. Beantwoording door College van B&W Nuenen van openstaande vragen tijdens Themabijeenkomst Bestuur en Financiën over Samenvoeging van de gemeente Nuenen c.a. en Eindhoven op 26 oktober 2018 289 KB
 3. Beantwoording door College van B&W Eindhoven van openstaande vragen tijdens Themabijeenkomst Bestuur en Financiën over Samenvoeging van de gemeente Nuenen c.a. en Eindhoven op 26 oktober 2018 76 KB
 4. Beantwoording door Raad gemeente Eindhoven van openstaande vragen tijdens Themabijeenkomst Bestuur en Financiën over Samenvoeging van de gemeente Nuenen c.a. en Eindhoven op 26 oktober 2018 818 KB
 5. Reactie aan Provinciale Staten van raadsfracties van de VVD, PvdA en D66 van gemeenteraad Nuenen c.a. op brief van burgemeester en wethouders van 14 november 2018 over samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven 232 KB

7.7 Ter informatie aan Provinciale Staten door gemeenteraad van de gemeente Nuenen c.a. het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Nuenen c.a. betreffende de uitslag van het referendum.

8 11:45 UUR - 13:00 UUR THEMA MOBILITEIT

Bijlagen

8.1 Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel-Asten

Bijlagen

8.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Van der Maat tot het houden van een themabijeenkomst over `Provinciaal Inpassingsplan N279` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 12 november 2018

8.3 Statenvoorstel 70/18 Vaststelling PIP N279 Veghel-Asten

9 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

9.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

9.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

9.2.1 Vraag Provinciale Staten 23 november 2018 Samenwerking inzake aanspannen van beroep tegen gaswinningsbesluiten, ingediend door GroenLinks

9.3 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

9.3.1 Statenvoorstel 73/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake deelname in coöperatieve vereniging t.b.v. samenwerking overheden m.b.t. openbaar vervoer

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 73/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake deelname in coöperatieve vereniging t.b.v. samenwerking overheden m.b.t. openbaar vervoer 77 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 73/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake deelname in coöperatieve vereniging t.b.v. samenwerking overheden m.b.t. openbaar vervoer 52 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 73/18 : Concept akte van oprichting “Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A.”, inclusief statuten. 325 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 73/18 : Concept Ledenovereenkomst `Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A.`. 510 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 73/18 : Toelichting bij het Statenvoorstel deelname in Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A. 80 KB
 6. Vastgesteld besluit 73/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake deelname in coöperatieve vereniging t.b.v. samenwerking overheden m.b.t. openbaar vervoer 51 KB

9.3.2 Statenvoorstel 65/18 Begrotingswijziging uitvoeringstaken vergunningverlening, toezicht en handhaving Wet natuurbescherming en overige gevolgen wegens provinciale zienswijze ontwerpbegroting 2019 ODBN

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 65/18 Begrotingswijziging uitvoeringstaken vergunningverlening, toezicht en handhaving Wet natuurbescherming en overige gevolgen wegens provinciale zienswijze ontwerpbegroting 2019 ODBN 116 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 65/18 Begrotingswijziging uitvoeringstaken vergunningverlening, toezicht en handhaving Wet natuurbescherming en overige gevolgen wegens provinciale zienswijze ontwerpbegroting 2019 ODBN 51 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 65/18 : Begrotingswijziging 30 KB Ga naar het dossier
 4. Amendement A1 Provinciale Staten 23 november 2018 Statenvoorstel 65/18: Begrotingswijziging ODBN, ingediend door VVD (AANGENOMEN) 146 KB Ga naar het dossier
 5. Vastgesteld besluit 65/18 Begrotingswijziging uitvoeringstaken vergunningverlening, toezicht en handhaving Wet natuurbescherming en overige gevolgen wegens provinciale zienswijze ontwerpbegroting 2019 ODBN 51 KB Ga naar het dossier

9.3.3 Statenvoorstel 71/18 Vijfde wijzigingsverordening Verordening natuurbescherming Noord-Brabant

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 71/18 Vijfde wijzigingsverordening Verordening natuurbescherming Noord-Brabant 65 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 71/18 Vijfde wijzigingsverordening Verordening natuurbescherming Noord-Brabant 50 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 71/18 : Geconsolideerde toelichting op de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant 207 KB Ga naar het dossier
 4. Motie M1 Provinciale Staten 23 november 2018 Statenvoorstel 71/18: Bemesten en beweiden als project, ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks (INGETROKKEN) 70 KB
 5. Motie M1a Provinciale Staten 23 november 2018 Statenvoorstel 71/18: Bemesten en beweiden als project, ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks (VERWORPEN) 142 KB
 6. Vastgesteld besluit 71/18 Vijfde wijzigingsverordening Verordening natuurbescherming Noord-Brabant 257 KB Ga naar het dossier

9.4 STEMMING

Bijlagen

9.4.1 Statenvoorstel 84/18 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 23 november 2018

9.4.2 Statenvoorstel 83/18 Notulen vergadering Provinciale Staten 28 september 2018

10 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 23 november 2018