1 Statendag 26 oktober 2018

2 09:00 UUR - 09:30 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

2.1 Statenvoorstel 73/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake deelname in coöperatieve vereniging t.b.v. samenwerking overheden m.b.t. openbaar vervoer

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 73/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake deelname in coöperatieve vereniging t.b.v. samenwerking overheden m.b.t. openbaar vervoer 77 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 73/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake deelname in coöperatieve vereniging t.b.v. samenwerking overheden m.b.t. openbaar vervoer 52 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 73/18 : Concept akte van oprichting “Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A.”, inclusief statuten. 325 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 73/18 : Concept Ledenovereenkomst `Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A.`. 510 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 73/18 : Toelichting bij het Statenvoorstel deelname in Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A. 80 KB

2.2 Statenvoorstel 68/18 Visie `Gedeelde mobiliteit is maatwerk` en uitwerking hiervan in een adaptieve aanpak

3 09:30 UUR - 11:30 UUR INSPREEKMOMENT

4 09:30 UUR - 10:00 UUR RONDVRAAGMOMENT

5 10:00 UUR - 11:00 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

5.1 Kosteneffectiviteit VTH

Bijlagen

5.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfracties VVD en D66 tot het houden van een themabijeenkomst over `Onderzoek kosteneffectiviteit VTH-taken (uitvoering motie M4 Omgevingsdiensten van 21 april 2017) ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 3 september 2018

5.3 Statenmededeling Onderzoek kosteneffectiviteit VTH-taken (uitvoering motie M4 Omgevingsdiensten van 21 april 2017)

6 11:30 UUR - 12:30 UUR WOORDVOERDERSOVERLEG ECONOMIE EN INTERNATIONALISERING

Bijlagen

6.1 Agenda (incl. stukken) woordvoerdersoverleg Economie en Internationalisering 26 oktober 2018

7 11:30 UUR - 13:30 UUR THEMA BESTUUR EN FINANCIËN

Bijlagen

7.1 Samenvoeging van de gemeente Nuenen c.a. en Eindhoven

Bijlagen

7.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Spierings tot het houden van themabijeenkomst over `herindelingsadvies tot samenvoeging van gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 4 juni 2018

7.3 Statenvoorstel 69/18 Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 69/18 Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven 114 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 69/18 Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven 41 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 69/18 : Herindelingsadvies, inclusief Reactienota zienswijzen (als Bijlage II opgenomen in het herindelingsadvies) 2,1 MB
 4. Bijlage 2a Statenvoorstel 69/18 : Bijlage III.A Reactienota zienswijzen : Titelpagina, inhoudsopgave, reacties niet zijnde zienswijzen, bestuurlijke zienswijzen en reactie GS, zienswijzen maatschappelijke organisaties en instellingen 70 MB
 5. Bijlage 2b Statenvoorstel 69/18 : Bijlage III.B Reactienota zienswijzen : Zienswijzen burgers deel 1 132,4 MB
 6. Bijlage 2c Statenvoorstel 69/18 : Bijlage III.C Reactienota zienswijzen : Zienswijzen burgers deel 2 139,6 MB
 7. Bijlage 2d Statenvoorstel 69/18 : Bijlage III.D Reactienota zienswijzen : Zienswijzen burgers deel 3 138,3 MB
 8. Bijlage 2e Statenvoorstel 69/18 : Bijlage III.E Reactienota zienswijzen : Zienswijzen burgers deel 4 110,9 MB
 9. Bijlage 3 Statenvoorstel 69/18 : Weergave en opbrengst van de inwonersavonden 15,9 MB
 10. Bijlage 4 Statenvoorstel 69/18 : Persbericht 50 KB

7.4 Statenmededeling Referendum over samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven

7.5 Statenmededeling Herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven

8 12:30 UUR - 13:00 UUR PLATFORM PLANNING & CONTROL

Bijlagen

8.1 BEGROTING 2019

Bijlagen

8.2 Statenvoorstel 48/18 Begroting 2019

Bijlagen

 1. Aangepaste versie Statenvoorstel 48/18 Begroting 2019 141 KB
 2. Ontwerpbesluit I Statenvoorstel 48/18 Begroting 2019 55 KB
 3. Ontwerpbesluit II Statenvoorstel 48/18 Begroting 2018 37 KB
 4. Bijlage 1 Statenvoorstel 48/18 : Begroting 2018 21,5 MB
 5. Bijlage 2 Statenvoorstel 48/18 : Bijlagenbundel Begroting 2019 6,7 MB
 6. Bijlage 3 Statenvoorstel 48/18 : Instellingsbesluit reserve VTH, omgevingsdiensten 37 KB
 7. Bijlage 4 Statenvoorstel 48/18 : Meerjarenperspectief MIPP, Ontwikkelbedrijf, Werklocaties 72,4 MB
 8. Bijlage 5 Statenvoorstel 48/18 : Onderzoeks- en Adviesagenda 2019 575 KB
 9. Bijlage 6 Statenvoorstel 48/18 : Uitwerking motie Motie 6 `Inspelen op financiële duurzaamheid` 1,2 MB
 10. Bijlage 7 Statenvoorstel 48/18 : Uitvoeringsinformatie begroting 2019 Lasten en baten per product 143 KB
 11. Statenvoorstel 48/18 Begroting 2019 (VERVALLEN - Vervangen door nieuwe versie) 137 KB
 12. VERVALLEN Bijlage 5 Statenvoorstel 48/18 : Onderzoeks- en Adviesagenda 2019 4,9 MB

9 VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN GAAT NIET DOOR EN WORDT DOORGESCHOVEN NAAR DONDERDAGAVOND 8 NOVEMBER 2018

Bijlagen

9.1 Vergadering Provinciale Staten 26 oktober 2018

9.2 Woord van afscheid lid van Provinciale Staten de heer E.J.C. van Griensven

Bijlagen

9.3 Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging nieuw lid van Provinciale Staten mw. G Tevkir

Bijlagen

9.4 ACTUALITEIT

Bijlagen

9.5 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

9.5.1 Statenvoorstel 50/18 Zienswijze op ontwerpbegroting 2019, de meerjarenraming 2020-2022 en bijstelling begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 50/18 Zienswijze op ontwerpbegroting 2019, de meerjarenraming 2020-2022 en bijstelling begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord 103 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 50/18 Zienswijze op ontwerpbegroting 2019, de meerjarenraming 2020-2022 en bijstelling begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord 63 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 50/18 : Aanbiedingsbrief Dagelijks Bestuur ODBN over de herziene begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 522 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 50/18 : De herziene begroting 2018 ODBN 6,7 MB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 50/18 : De ontwerpbegroting 2019 inclusief meerjarenraming 2020-2022 ODBN 7,1 MB
 6. Beantwoording technische vragen aan de statenfractie van de ChristenUnie-SGP over Statenvoorstel 50/18 Zienswijze op ontwerpbegroting 2019, de meerjarenraming 2020-2022 en bijstelling begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord 105 KB

9.5.2 Statenvoorstel 58/18 Uitvoeringsprogramma innovatie High Tech Systemen en Materialen – vervolginvestering fotonica en Brainport Industries Campus.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 58/18 Uitvoeringsprogramma innovatie High Tech Systemen en Materialen – vervolginvestering fotonica en Brainport Industries Campus. 192 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit 58/18 Statenvoorstel 58/18 Uitvoeringsprogramma innovatie High Tech Systemen en Materialen – vervolginvestering fotonica en Brainport Industries Campus. 51 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 58/18 : Voortgang uitvoering programmalijnen A en B conform besluit 2016 50 KB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 58/18 : Strategisch plan PPS Photon Delta 22,4 MB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 58/18 : Toets op ijkpunten investeringsagenda 53 KB Ga naar het dossier
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 58/18 : Financiële wijziging begroting 19 KB Ga naar het dossier
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 58/18 : Inhoudelijke wijziging begroting 44 KB Ga naar het dossier
 8. Beantwoording technische vragen aan de statenfractie GroenLinks over Statenvoorstel 58/18 Uitvoeringsprogramma innovatie High Tech Systemen en Materialen – vervolginvestering fotonica en Brainport Industries Campus. 55 KB Ga naar het dossier

9.5.3 Statenvoorstel 59/18 Digitalisering t.b.v. transitie gebouwde omgeving

9.5.4 Statenvoorstel 52/18 Derde wijzigingsverordening Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant 2008

9.6 STEMMING

Bijlagen

9.6.1 Statenvoorstel 64/18 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 26 oktober 2018

9.6.2 Statenvoorstel 66/18 Notulen vergadering Provinciale Staten 31 augustus 2018