1 Statendag 28 september 2018

2 09:00 UUR - 09:30 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

2.1 Statenvoorstel 52/18 Derde wijzigingsverordening Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant 2008

2.2 Statenvoorstel 59/18 Digitalisering t.b.v. transitie gebouwde omgeving

2.3 Statenvoorstel 58/18 Uitvoeringsprogramma innovatie High Tech Systemen en Materialen – vervolginvestering fotonica en Brainport Industries Campus.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 58/18 Uitvoeringsprogramma innovatie High Tech Systemen en Materialen – vervolginvestering fotonica en Brainport Industries Campus. 192 KB
 2. Ontwerpbesluit 58/18 Statenvoorstel 58/18 Uitvoeringsprogramma innovatie High Tech Systemen en Materialen – vervolginvestering fotonica en Brainport Industries Campus. 51 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 58/18 : Voortgang uitvoering programmalijnen A en B conform besluit 2016 50 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 58/18 : Strategisch plan PPS Photon Delta 22,4 MB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 58/18 : Toets op ijkpunten investeringsagenda 53 KB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 58/18 : Financiële wijziging begroting 19 KB
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 58/18 : Inhoudelijke wijziging begroting 44 KB

2.4 Begrotingswijziging 55/18 Uitvoeringsprogramma Maintenance & Services Brabant 2017-2020 - begrotingswijziging

2.5 Begrotingswijziging 62/18 Begrotingswijziging MIT-Zuid 2019

3 10:00 UUR - 10:30 UUR RONDVRAAGMOMENT

4 09:30 UUR - 11:00 UUR THEMA ENERGIE

Bijlagen

4.1 Energieagenda 2019-2030

Bijlagen

4.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Spierings tot het houden van twee themabijeenkomsten over Energieagenda 2019-2030 ten behoeve van Procedurevergadering d.d. 3 september 2018

4.3 Statenmededeling Discussiestuk met Uitgangspunten Energieagenda 2030

4.4 Statenmededeling Haalbaarheidsonderzoek provinciale energiedoelstelling 2030

4.5 Statenmededeling Monitor Wind op land 2017

5 09:00 UUR - 10:00 UUR WOORDVOERDERSOVERLEG NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

5.1 Agenda (incl. stukken) woordvoerdersoverleg Natuur en Milieu 28 september 2018

6 10:30 UUR - 11:30 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

6.1 Beleidsregel natuurbescherming

Bijlagen

6.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Van den Hout tot het houden van twee themabijeenkomsten / Expertmeetings over `Analyse uitgifte ontwikkelingsruimte in relatie tot beleidsregel PAS` en `doorontwikkeling van beleidsregel natuurbescherming` ten behoeve van Procedurevergadering d.d. 14 mei 2018

6.3 Statenmededeling Wijziging Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant

7 11:00 UUR - 12:30 UUR THEMA ECONOMIE EN INTERNATIONALISERING

Bijlagen

7.1 Expertmeeting Dierproeven

7.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfractie PVV tot het houden van een expertmeeting over dierproeven ten behoeve van Procedurevergadering d.d. 14 mei 2018

7.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Pauli over vermindering dierproeven.

8 11:30 UUR - 13:00 UUR THEMA SAMENLEVING

Bijlagen

8.1 Regioprofiel Cultuur Brabantstad

Bijlagen

8.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Swinkels tot het houden van een themabijeenkomst over Regioprofiel Cultuur ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 3 september 2018

8.3 Statenmededeling Concept-Regioprofiel Cultuur BrabantStad

9 12:30 UUR - 13:30 UUR INSPREEKMOMENT

Bijlagen

9.1 Diverse insprekers over Statenvoorstel 53/18 Inpassingsplan windenergie A16 (zie aangepaste Dagindeling)

Bijlagen

9.2 Diverse insprekers over Statenvoorstel 35/18 Provinciaal Inpassingsplan N629 Oosterhout - Dongen (zie aangepaste Dagindeling)

Bijlagen

10 13.00 UUR - 13.15 UUR - AANBIEDINGSMOMENT

Bijlagen

10.1 EU-parlementariërs Van Nistelrooij en Van Miltenburg bieden de EU-vlag aan.

Bijlagen

11 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

11.1 Vergadering Provinciale Staten 28 september 2018

11.2 Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging van de heer J. Ockers (Lokaal Brabant)

Bijlagen

11.3 Afscheid van de heer J.H.W.F. Heijman (Lokaal Brabant) als lid van Provinciale Staten

Bijlagen

11.4 Beëdiging burgerlid de heer J. van Gorp (Lokaal Brabant)

Bijlagen

11.5 ACTUALITEIT

Bijlagen

11.6 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

11.6.1 Statenvoorstel 53/18 Inpassingsplan windenergieA16

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 53/18 Inpassingsplan windenergieA16 95 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 53/18 Inpassingsplan windenergieA16 43 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 53/18 : Samenvatting van de wijzigingen (hoofdstuk 4 Nota van Zienswijzen) 532 KB Ga naar het dossier
 4. Nota van Wijziging Statenvoorstel 53/18 Inpassingsplan windenergie A16 60 KB Ga naar het dossier
 5. Herzien Ontwerpbesluit Statenvoorstel 53/18 Inpassingsplan windenergie A16 45 KB Ga naar het dossier
 6. Amendement A1 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: Stilstandvoorziening vogels en vleermuizen bij alle turbines, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 50 KB
 7. Amendement A2 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: borging verwijdering windturbines en fundering middels fonds, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 71 KB
 8. Amendement A3 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: Geen windturbines bij Galder, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 41 KB
 9. Amendement A4 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: volledige compensatie waardedaling onroerend goed, ingediend door PVV Noord-Brabant (INGETROKKEN) 62 KB
 10. Amendement A4a Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: volledige compensatie waardedaling onroerend goed, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 94 KB
 11. Motie M1 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: Geen extra windmolen in Noord-Brabant na 470 MW, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 86 KB
 12. Motie M2 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: Onderzoek stilstandfunctie windturbines voor omwonenden, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 53 KB
 13. Motie M3 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: meting draagvlak, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 54 KB
 14. Motie M4 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: stop op bouw windmolens in Noord-Brabant, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 115 KB
 15. Motie M6 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: Compensatie opvang dierlijke slachtoffers windturbines, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 91 KB
 16. Motie M7 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 53/18: Locatie Galder (Windenergie A16) heroverwegen, ingediend door Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 80 KB
 17. Vastgesteld Besluit 53/18 Inpassingsplan windenergieA16 44 KB Ga naar het dossier

11.6.2 Statenvoorstel 35/18 Provinciaal Inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 35/18 Provinciaal Inpassingsplan N629 Oosterhout - Dongen 91 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 35/18 Provinciaal Inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen 49 KB
 3. Bijlage 2 Statenvoorstel 35/18 : Nota van zienswijzen 133,1 MB
 4. Bijlage 3 Statenvoorstel 35/18 : Voorlopig advies Commissie m.e.r. 2 MB
 5. Bijlage 4 Statenvoorstel 35/18 : Definitief advies Commissie m.e.r. 1,6 MB
 6. Bijlage 5 Statenvoorstel 35/18 : Briefadvies Brabant Advies 757 KB
 7. Beantwoording technische vragen Statenfractie Partij voor de Dieren over Statenvoorstel 35/18 Provinciaal Inpassingsplan N629 Oosterhout – Dongen. 216 KB
 8. Beantwoording aanvullende technische vragen Statenfractie Partij voor de Dieren over N629 Oosterhout - Dongen 275 KB
 9. Motie M8 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 35/18: Meer natuur rond de nieuwe N629, ingediend door D66 (AANGENOMEN) 89 KB
 10. Motie M9 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 35/18: Maak werk van de huidige weg, ingediend door D66 en SP (AANGENOMEN) 62 KB
 11. Motie M10 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 35/18: Energie op (de) Weg, ingediend door CDA (AANGENOMEN) 77 KB
 12. Motie M11 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 35/18: Nieuwe N629 Smart Mobility corridor, ingediend door CDA, ChristenUnie-SGP, Lokaal Brabant en GroenLinks (VERWORPEN) 130 KB
 13. Vastgesteld Besluit 35/18 Provinciaal Inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen 49 KB

11.6.3 Statenvoorstel 51/18 Onteigening ten behoeve van de realisatie van de Provinciale Inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Oost en West.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 51/18 Onteigening ten behoeve van de realisatie van de Provinciale Inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Oost en West. 66 KB
 2. Bijlage 1 Statenvoorstel 51/18 : Lijst van te onteigenen onroerende goederen 2,6 MB
 3. Bijlage 2 Statenvoorstel 51/18 : Tekeningen van te onteigenen onroerende goederen. 87,8 MB
 4. Bijlage 3 Statenvoorstel 51/18 : Voorbeeld van de te herstellen omissie ten behoeve van belemmeringenstrook. 59 KB
 5. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 51/18 Onteigening ten behoeve van de realisatie van de Provinciale Inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Oost en West. 44 KB
 6. Bijlage 1 Ontwerpbesluit 51/18 : Lijst van te onteigenen onroerende goederen. 2,6 MB
 7. Bijlage 2 Ontwerpbesluit 51/18 : Tekeningen van te onteigenen onroerende goederen. 87,8 MB
 8. Vastgesteld Besluit 51/18 Onteigening ten behoeve van de realisatie van de Provinciale Inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat Oost en West 9,1 MB

11.6.4 Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018 78 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018 46 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018 : Bestuursrapportage 2018 19 MB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018 : 3e begrotingswijziging 2018 40 KB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018 : Investeringsschema 45 KB Ga naar het dossier
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018 : Lijst Begrotingssubsidies 1,5 MB Ga naar het dossier
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018 : Instellingsbesluit Reserve Werklocaties 39 KB Ga naar het dossier
 8. Bijlage 6 Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018 : Instellingsbesluit reserve Persoonlijk Ontwkkelbudget 32 KB Ga naar het dossier
 9. Bijlage 7 Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018 : Gewijzigde instellingsbesluit Reserve Verkeer en Vervoer 61 KB Ga naar het dossier
 10. Bijlage 8 Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018 : Update Onderzoeks- en Adviesagenda 2018 60 KB Ga naar het dossier
 11. Beantwoording technische vragen bestuursrapportage 2018 5 MB Ga naar het dossier
 12. Beantwoording technische vervolgvragen over Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018 51 KB Ga naar het dossier
 13. Beantwoording technische vervolgvragen over Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018 259 KB Ga naar het dossier
 14. Beantwoording aanvullende technische vragen van Partij voor de Dieren over Statenvoorstel 44/18 Bestuursrapportage 2018 88 KB Ga naar het dossier
 15. Amendement A5 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 44/18: extra middelen voor agrarisch natuurbeheer, ingediend door ChristenUnie-SGP, 50PLUS, Lokaal Brabant, GroenLinks en CDA (VERWORPEN) 102 KB
 16. Amendement A6 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 44/18: vergoeding opruimkosten drugsdumpingen 2018, ingediend door ChristenUnie-SGP, 50PLUS, Lokaal Brabant, GroenLinks, CDA, PVV en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 121 KB
 17. Motie M5 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 44/18: Inzetten op buitengebied bij continueren Taskforce, ingediend door PVV Noord-Brabant (AANGEHOUDEN) 54 KB
 18. Motie M12 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 44/18: Krammer-Volkerak van zout naar zoet, ingediend door Partij voor de Dieren (AANGEHOUDEN) 45 KB
 19. Motie M13 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 44/18: Onderzoek naar gesloten kringlopen op noord-west Europese schaal, ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks (AANGEHOUDEN) 72 KB
 20. Motie M14 Provinciale Staten 28 september 2018 Statenvoorstel 44/18: Plantaardige punt aan de horizon, ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks (AANGEHOUDEN) 86 KB
 21. Vastgesteld Besluit 44/18 Bestuursrapportage 2018 46 KB Ga naar het dossier

11.7 STEMMING

Bijlagen

12 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 28 september 2018