1 Statendag 18 mei 2018

2 10:30 UUR - 11:30 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

2.1 Statenvoorstel 30/18 Digitalisering: Verkenning ‘Brabant Digitaliseert’, Agenda Digitalisering, voorstel tot sluiting van het Breedbandfonds Brabant en voorstel tot reservering middelen uit het Breedbandfonds Brabant ten behoeve van een Investeringsagenda Digitalisering

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 30/18 Digitalisering: Verkenning ‘Brabant Digitaliseert’, Agenda Digitalisering, voorstel tot sluiting van het Breedbandfonds Brabant en voorstel tot reservering middelen uit het Breedbandfonds Brabant ten behoeve van een Investeringsagenda Digitalisering 216 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 30/18 Digitalisering: Verkenning ‘Brabant Digitaliseert’, Agenda Digitalisering, voorstel tot sluiting van het Breedbandfonds Brabant en voorstel tot reservering middelen uit het Breedbandfonds Brabant ten behoeve van een Investeringsagenda Digitalisering 56 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 30/18 : Brabant digitaliseert. Digitalisering in Brabant en de rol van de provincie 1,2 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 30/18 : Advies `Kansen en risico's van digitalisering vanuit politiek-bestuurlijk perspectief. Ontwerpversie 11 april 2018 6,9 MB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 30/18 : Toetsing Ontwikkelkrediet Digitalisering aan de IJkpunten van de Investeringsstrategie 54 KB

2.2 Statenvoorstel 17/18 Zienswijzen op ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

2.3 Statenvoorstel 24/18 Zienswijzen op ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB)

2.4 Statenvoorstel 25/18 Negende wijzigingsverordening Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010

3 09:30 UUR - 10:15 UUR WOORDVOERDERSOVERLEG ECONOMIE EN INTERNATIONALISERING

Bijlagen

3.1 Agenda (incl. stukken) woordvoerdersoverleg Economie en Internationalisering 18 mei 2018

4 (Geen insprekers)

Bijlagen

5 10:15 UUR - 11:45 UUR THEMA BESTUUR EN FINANCIËN

Bijlagen

5.1 Interprovinciaal Overleg (IPO)

Bijlagen

5.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van de Brabantse leden IPO-AV tot het houden van een themabijeenkomst over `Interprovinciaal Overleg (IPO)`

5.3 Ter informatie aan Provinciale Staten afschrift van Kadernota, Voorjaarsnota en Begrotingswijziging PAS aan Leden van Algemene Vergadering van Interprovinciaal Overleg IPO

6 09:30 UUR - 10:00 UUR RONDVRAAGMOMENT

7 11:30 UUR - 13:00 UUR THEMA MOBILITEIT

Bijlagen

7.1 Herijking OV Visie

Bijlagen

7.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Gedeputeerde Van der Maat tot het houden van themabijeenkomst over `Herijking OV visie van klassiek OV naar Mobiliteit als dienst` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 16 april 2018

7.3 Memo aan Provinciale Staten / Statenwerkgroep herijking OV visie van gedeputeerde Van der Maat over traject herijking OV visie ten behoeve van Themabijeenkomst 18 mei 2018

8 11:45 UUR - 12:45 UUR PLATFORM INTERNATIONALISERING

Bijlagen

8.1 Agenda (incl. stukken) Platform Internationalisering 18 mei 2018

9 12:45 UUR - 13:15 UUR STATENLIDNU

Bijlagen

10 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

10.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

10.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

10.2.1 Vraag Provinciale Staten 18 mei 2018 over Kerncentrale Doel, ingediend door GroenLinks

10.2.2 Vraag Provinciale Staten 18 mei 2018 over Ammoniak in Nederland, een noordoostelijke spelbreker, ingediend door PVV

10.2.3 Vraag Provinciale Staten 18 mei 2018 over rapportage luchtkwaliteit gemeten in de Peel, ingediend door ChristenUnie-SGP

10.2.4 Vraag Provinciale Staten 18 mei 2018 over vervuilde ammoniakmetingen meetstation Vredepeel, ingediend door CDA

10.3 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

10.3.1 Statenvoorstel 14/18 Jaarstukken 2017

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 14/18 Jaarstukken 2017 155 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 14/18 Jaarstukken 2017 55 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 14/18 : Jaarstukken 2017 inclusief bijlagenbundel 33,7 MB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 14/18 : Verantwoordingsbrief 332 KB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 14/18 : Extra toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 23 KB Ga naar het dossier
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 14/18 : Overhevelingen 114 KB Ga naar het dossier
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 14/18 : Accountantsverslag en Controleverklaring 6 MB Ga naar het dossier
 8. Bijlage 6 Statenvoorstel 14/18 : Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf 55,5 MB Ga naar het dossier
 9. Bijlage 7 Statenvoorstel 14/18 : 2e Begrotingswijziging 2018 (vast te stellen, inclusief effecten extra mutaties in reserves en effecten overhevelingen) 116 KB Ga naar het dossier
 10. Bijlage 8 Statenvoorstel 14/18 : Verantwoording agenda Kennis en Onderzoek 105 KB Ga naar het dossier
 11. Bijlage 9 Statenvoorstel 14/18 : Verantwoording zorgplicht archieven 219 KB Ga naar het dossier
 12. Bijlage 10 Statenvoorstel 14/18 : Overzicht incidentele subsidies 220 KB Ga naar het dossier
 13. Bijlage 11 Statenvoorstel 14/18 : Voortgang programma Beter Benutten 98 KB Ga naar het dossier
 14. Bijlage 12 Statenvoorstel 14/18 : Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 2018 301 KB Ga naar het dossier
 15. Beantwoording technische vragen over Jaarstukken 2017 1,7 MB Ga naar het dossier
 16. Beantwoording aanvullende technische vragen Jaarstukken 2017 van de Partij voor de Dieren en de PVV 756 KB Ga naar het dossier
 17. Motie M2 Provinciale Staten 18 mei 2018 Statenvoorstel 14/18: Versneld proces afsluiting Jaarrekening 2018, ingediend door GroenLinks (VERWORPEN) 52 KB
 18. Motie M3 Provinciale Staten 18 mei 2018 Statenvoorstel 14/18: Brabantse Dag van de Verantwoording, ingediend door GroenLinks (INGETROKKEN) 101 KB
 19. Motie M3a Provinciale Staten 18 mei 2018 Statenvoorstel 14/18: Brabantse Dag van de Verantwoording, ingediend door GroenLinks (VERWORPEN) 133 KB
 20. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 14/18 Jaarstukken 2017 46 KB Ga naar het dossier

10.3.2 Statenvoorstel 28/18 Provinciaal inpassingsplan N279 Veghel - Asten toepassen coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening

10.4 STEMMING

Bijlagen

10.4.1 Statenvoorstel 26/18 Notulen vergadering Provinciale Staten 23 februari 2018

10.4.2 Statenvoorstel 27/18 Notulen extra vergadering Provinciale Staten 23 februari 2018

10.4.3 Statenvoorstel 32/18 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 18 mei 2018

11 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 18 mei 2018