1 Statendag 17 november 2017

2 09:00 UUR - 09:30 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

2.1 Statenvoorstel 68/17 Procedure wensen en bedenkingen inzake oprichting Valorisatiefonds Brabant

2.2 Begrotingswijziging 72/17 Uitvoeringstaken vergunningverlening, toezicht en handhaving Wet natuurbescherming

2.3 Statenvoorstel 97/17 Zesde wijzigingsverordening Legesverordening Noord Brabant 2012

2.4 Begrotingswijziging 76/17 Gereserveerde middelen Energie voor uitvoering Energietransitie 2018-2019

3 09:35 UUR - 10:35 UUR WOORDVOERDERSOVERLEG ECONOMIE EN INTERNATIONALISERING

Bijlagen

3.1 Agenda (incl. stukken) woordvoerdersoverleg Economie en Internationalisering op Statendag 17 november 2017

4 RONDVRAAGMOMENT VERVALT

Bijlagen

5 10:40 UUR - 12:40 UUR THEMA ECONOMIE EN INTERNATIONALISERING

Bijlagen

5.1 Instrumentarium MKB ondersteuning inclusief Valorisatiefonds en Innovatiefonds

Bijlagen

5.2 Memo van Griffie aan Procedurevergadering met aangepaste uitwerking themabijeenkomst Innovatiefonds

5.3 Statenvoorstel 68/17 Procedure wensen en bedenkingen inzake oprichting Valorisatiefonds Brabant

5.4 Statenmededeling Aanpassingen Innovatiefonds Brabant BV

5.5 Statenmededeling Evaluatie fondsen uit de eerste en de tweede tranche Investeringsagenda Essent

6 10:40 UUR - 12:10 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

6.1 Actualisatie van Brabant Uitnodigend Groen (BrUG) / Opdracht Groen Ontwikkelbedrijf Brabant

Bijlagen

6.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Gedeputeerde Van den Hout tot het houden van themabijeenkomst over beleidsaanpassingen in het natuurbeleid (nav evaluatie BrUG) en verder labelen van middelen uit Bestuursakkoord

6.3 Memo aan PS van gedeputeerde Van den Hout over tussentijdse evaluatie Brabant Uitnodigend Groen

6.4 Statenmededeling Evaluatie fondsen uit de eerste en tweede tranche Investeringsagenda Essent

6.5 Statenvoorstel 77/17 Beleidsactualisatie BrUG

7 (Geen insprekers)

Bijlagen

8 13:15 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

8.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

8.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

8.2.1 Vraag Provinciale Staten 17 november 2017 Financieel toezicht gemeente Eindhoven, ingediend door de CDA

8.3 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

8.3.1 Statenvoorstel 60/17 Logistics Community Brabant

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 60/17 Logistics Community Brabant 121 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 60/17 Logistics Community Brabant (aangepaste versie) 54 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 60/17 : Begrotingswijziging bij Statenvoorstel: begroting 39 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 60/17 : Begrotingswijziging bij Statenvoorstel: Prestaties 35 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 60/17 : Propositiedocument Logistics Community Brabant 29,5 MB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 60/17 : Intentieverklaringen bedrijven 1,1 MB
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 60/17 : Toetsing investeringsagenda aan de IJkpunten derde tranche investeringsstrategie 50 KB
 8. Motie M1 Provinciale Staten 17 november 2017 Statenvoorstel 60/17: Risicoparagraaf ingediend door PVV (VERWORPEN) 44 KB
 9. Vastgesteld besluit 60/17 Logistics Community Brabant 53 KB

8.3.2 Statenvoorstel 58/17 Heffingsverordening landinrichtingskosten Noord-Brabant

8.3.3 Statenvoorstel 67/17 8e wijzigingsverordening Provinciale Milieuverordening Noord-Brabant 2010 voor wat betreft de onderdelen grondwaterbescherming en stiltegebieden

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 67/17 8e wijzigingsverordening Provinciale Milieuverordening Noord-Brabant 2010 voor wat betreft de onderdelen grondwaterbescherming en stiltegebieden 83 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 67/17 8e wijzigingsverordening Provinciale Milieuverordening Noord-Brabant 2010 voor wat betreft de onderdelen grondwaterbescherming en stiltegebieden 2,7 MB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 67/17 : Overzicht Beschermingszones 967 KB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 67/17 : Beschermingszone 's-Hertogenbosch 1,5 MB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 67/17 : Beschermingszone Veghel 2,9 MB Ga naar het dossier
 6. Vastgesteld besluit 67/17 Achtste wijzigingsverordening Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010 2,7 MB Ga naar het dossier

8.3.4 Statenvoorstel 61/17 Toestemming Provinciale Staten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 61/17 Toestemming Provinciale Staten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 75 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 61/17 Toestemming Provinciale Staten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 52 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 61/17 : Ontwerptekst van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, inclusief 2e wijziging 252 KB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 61/17 : Memorie van toelichting, behorende bij de ontwerptekst van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, inclusief de 2e wijziging van de regeling 7,6 MB Ga naar het dossier
 5. Vastgesteld besluit 61/17 Toestemming Provinciale Staten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 50 KB Ga naar het dossier

8.4 STEMMING

Bijlagen

8.4.1 Statenvoorstel 80/17 Notulen vergadering Provinciale Staten 22 september 2017

8.4.2 Ontwerp besluit voorstel van Griffier 82/17 Procesbesluit en -machtiging bestuursrechtelijke procedure

8.4.3 Motie M1 Provinciale Staten 10 november 2017 Statenvoorstel 66/17: Extra beveiligde rechtbank

9 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 17 november 2017