001 Statendag 13 mei 2016.

002 09.30 - 10.00 UUR INSPREKERS EN TECHNISCH VRAGENUUR - 13 MEI 2016

Bijlagen

 1. 09.30 - 10.00 UUR INSPREKERS EN TECHNISCH VRAGENUUR - 13 MEI 2016 42 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 24/16 Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2016-2020. 56 KB
 3. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 22/16 Zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). 60 KB Ga naar het dossier
 4. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 23/16 Zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 met meerjarenraming 2017-2019 en de ontwerpbegroting 2017 met meerjarenraming 2018-2020 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). 62 KB Ga naar het dossier
 5. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 31/16 Aandeelhouderschap NV Monumentenfonds Brabant. 56 KB
 6. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 36/16 Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden 2016. 191 KB
 7. 02. Bijlage 1 Begrotingswijziging 24/16: Ijkpunten derde tranche investeringsstrategie. 94 KB
 8. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 22/16 : Aanbiedingsbrief Dagelijks Bestuur ODZOB Ontwerpbegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 93 KB Ga naar het dossier
 9. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 23/16: Aanbiedingsbrief Dagelijks Bestuur OMWB Ontwerpbegrotingen 2016 en 2017. 2,2 MB Ga naar het dossier
 10. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 36/16 : Toelichting bij wijzigingen Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden. 71 KB
 11. 03. Bijlage 2 Begrotingswijziging 24/16: Format begrotingswijziging. 45 KB
 12. 03. Bijlage 2 Statenvoorstel 22/16 : Ontwerpbegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. 1,1 MB Ga naar het dossier
 13. 03. Bijlage 2 Statenvoorstel 23/16: Aanbiedingsbrief Dagelijks Bestuur OMWB Ontwerpbegrotingen 2016 en 2017. 79 KB Ga naar het dossier
 14. 03. Bijlage 2 Statenvoorstel 36/16 : Transponeringstabel huidige verordening en nieuwe verordening. 43 KB
 15. 04. Bijlage 3 Statenvoorstel 23/16: Ontwerpbegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 OMWB. 927 KB Ga naar het dossier
 16. 05. Bijlage 4 Statenvoorstel 23/16: Ontwerpbegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 OMWB. 890 KB Ga naar het dossier
 17. 06. Bijlage 5 Statenvoorstel 23/16: Notitie “beleidsmatige en financiële kaders” (Kadernota OMWB). 176 KB Ga naar het dossier
 18. 07. Bijlage 6 Statenvoorstel 23/16: Validatietoets op beleidsmatige en financiële kaders en ontwerpbegroting 2016 OMWB. 239 KB Ga naar het dossier
 19. Begrotingswijziging 24/16 Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2016-2020. 148 KB
 20. Statenvoorstel 22/16 Zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). 103 KB Ga naar het dossier
 21. Statenvoorstel 23/16 Zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 met meerjarenraming 2017-2019 en de ontwerpbegroting 2017 met meerjarenraming 2018-2020 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). 122 KB Ga naar het dossier
 22. Statenvoorstel 31/16 Aandeelhouderschap NV Monumentenfonds Brabant. 97 KB
 23. Statenvoorstel 36/16 Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden 2016. 70 KB

003 10.00 - 11.00 UUR PLATFORM PLANNING & CONTROL - 13 MEI 2016

Bijlagen

 1. 10.00 - 11.00 UUR PLATFORM PLANNING & CONTROL - 13 MEI 2016 35 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015. 69 KB
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 15/16: Jaarstukken 2015. 4,9 MB
 4. 03. Bijlage 2 Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015: Bijlagenboek jaarstukken 2015. 1,5 MB
 5. 04. Bijlage 3 Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015: Extra toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. 31 KB
 6. 05. Bijlage 4 Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015: Overhevelingen 78 KB
 7. 06. Bijlage 5 Statenvoorstel 15/16 : Accountantsverslag en Controleverklaring. 2,7 MB
 8. 07. Bijlage 6 Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015: Productenrealisatie 2015. 739 KB
 9. 08. Bijlage 7 Statenvoorstel 15/16: Voortgangsrapportage ontwikkelbedrijf. 349 KB Ga naar het dossier
 10. 09. Bijlage 8 Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015: Verantwoording agenda Kennis en Onderzoek. 80 KB
 11. 10. Bijlage 9 Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015 : Verantwoording zorgplicht archieven. 89 KB
 12. 11. Bijlage 10 Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015: Overzicht incidentele subsidies. 30 KB
 13. 12. Bijlage 11 Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015: Voortgang programma Beter Benutten. 63 KB
 14. 13. Bijlage 12 Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015: 2e Begrotingswijziging 2016. 32 KB
 15. Statenvoorstel 15/16 Jaarstukken 2015. 149 KB

004 10.00 - 11.30 UUR THEMA MOBILITEIT - 13 MEI 2016

Bijlagen

 1. 10.00 - 11.30 UUR THEMA MOBILITEIT - 13 MEI 2016 26 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 34/16 Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland inclusief de governancestructuur en het beschikbaar stellen van financiële middelen uit het Spaar- en Investeringsfonds. 64 KB Ga naar het dossier
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 34/16: Governance Bereikbaarheid Zuid-Nederland. 2 MB Ga naar het dossier
 4. Statenvoorstel 34/16 Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland inclusief de governancestructuur en het beschikbaar stellen van financiële middelen uit het Spaar- en Investeringsfonds. 302 KB Ga naar het dossier
 5. Verzoek aan Provinciale Staten door gedeputeerde Van der Maat tot het houden van een informatiebijeenkomst, themavergadering en nemen van een besluit over `Governance Bereikbaarheid Zuid-Nederland` inclusief beschikbaar stellen financiële middelen SIF-budget. 1,4 MB

005 11.00 - 12.30 UUR THEMA SAMENLEVING - 13 MEI 2016

006 11.30 - 12.30 UUR PLATFORM INTERNATIONALISERING - 13 MEI 2016

007 13.00 - 14.15 UUR THEMA NATUUR EN MILEIU - 13 MEI 2016

008 13.00 - 14.15 UUR THEMA ECONOMIE EN INTERNATIONALISERING - 13 MEI 2016

009 14.15 - 15.45 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU - 13 MEI 2016

Bijlagen

 1. 14.15 - 15.45 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU - 13 MEI 2016 36 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 21/16 Initiatiefvoorstel Partij voor de Dieren inzake een diervriendelijke aanpak voor het tegengaan of voorkomen van overlast door ganzen in Noord-Brabant. 59 KB Ga naar het dossier
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 21/16 : Uitwerking en verduidelijking. 167 KB Ga naar het dossier
 4. 03. Bijlage 2 Statenvoorstel 21/16 : Ecologisch overzicht van ganzensoorten in Brabant. 165 KB Ga naar het dossier
 5. 04. Bijlage 3 Statenvoorstel 21/16 : Relevante artikelen Flora- en Faunawet beheer en bestrijding van schade. 96 KB Ga naar het dossier
 6. 05. Bijlage 4 Statenvoorstel 21/16 : Diervriendelijke maatregelen ter voorkoming van gewassenschade door ganzen. 128 KB Ga naar het dossier
 7. 06. Bijlage 5 Statenvoorstel 21/16 : Tabellen en grafieken 198 KB Ga naar het dossier
 8. 07. Bijlage 6 Statenvoorstel 21/16 : Overzicht reeds gestelde schriftelijke en technische vragen met betrekking tot het ganzenbeleid. 203 KB Ga naar het dossier
 9. Bijlage 1 Statenmededeling Statenmededeling Ganzenbeleid Noord-Brabant: advies Faunabeheereenheid: Advies Brabants ganzenbeleid. 22,7 MB Ga naar het dossier
 10. Statenmededeling Ganzenbeleid Noord-Brabant: advies Faunabeheereenheid. 68 KB Ga naar het dossier
 11. Statenmededeling Ganzenbeleid Noord-Brabant: advies Faunabeheereenheid. 61 KB Ga naar het dossier
 12. Statenvoorstel 21/16 Initiatiefvoorstel Partij voor de Dieren inzake een diervriendelijke aanpak voor het tegengaan of voorkomen van overlast door ganzen in Noord-Brabant. 143 KB Ga naar het dossier

010 14.15 - 15.45 UUR THEMA ECONOMIE EN INTERNATIONALISERING - 13 MEI 2016

Bijlagen

 1. 14.15 - 15.45 UUR THEMA ECONOMIE EN INTERNATIONALISERING - 13 MEI 2016 44 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 16/16 Uitvoeringsprogramma naar een veerkrachtige arbeidsmarkt 2016-2019. 63 KB
 3. 02. Bijlage 1 Begrotingswijziging 16/16: Uitvoeringsprogramma naar een veerkrachtige arbeidsmarkt 2016-2019 598 KB
 4. 03. Bijlage 2 Begrotingswijziging 16/16: Wijziging van de begroting 2016. 49 KB
 5. Begrotingswijziging 16/16 Uitvoeringsprogramma naar een veerkrachtige arbeidsmarkt 2016-2019. 120 KB
 6. Bijlage 1 Statenmededeling Uitvoeringsprogramma Naar een veerkrachtige arbeidsmarkt 2016-2019: Uitvoeringsprogramma “Naar een veerkrachtige arbeidsmarkt 2015-2019". 598 KB
 7. Statenmededeling Uitvoeringsprogramma Naar een veerkrachtige arbeidsmarkt 2016-2019. 123 KB

011 Vergadering Provinciale Staten 13 mei 2016.

011.2.1 Vraag Provinciale Staten 13 mei 2016, zorgen over luchtwassers ingediend door SP.

011.4.1 Statenvoorstel 37/16 Notulen 11 maart 2016.

011.4.2 Statenvoorstel 38/16 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 13 mei 2016.

011.5.1 Begrotingswijziging 07/16 gereserveerde middelen Energie voor uitvoering Energietransitie 2016-2019.

Bijlagen

 1. Begrotingswijziging 07/16 gereserveerde middelen Energie voor uitvoering Energietransitie 2016-2019. 102 KB Ga naar het dossier
 2. 02. Bijlage 1 Begrotingswijziging 07/16 : Ijkpunten derde tranche investeringsstrategie. 69 KB Ga naar het dossier
 3. 03. Bijlage 2 Begrotingswijziging 07/16 : Format begrotingswijziging 2016 tbv energietransitie. 51 KB Ga naar het dossier
 4. 70. Motie M1 Provinciale Staten 13 mei 2016 Statenvoorstel 07/16: Samen aan de bal voor een duurzaam sportief Brabant, ingediend door CDA, VVD, PvdA, D66, SP, GroenLinks, ChristenUnie-SGP, 50PLUS, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant. (AANGENOMEN) 392 KB Ga naar het dossier
 5. 71. Motie M2 Provinciale Staten 13 mei 2016 Statenvoorstel 07/16: Isolatie 0-op-meter aan markt overlaten, ingediend door PVV. (VERWORPEN) 35 KB
 6. 72. Motie M3 Provinciale Staten 13 mei 2016 Statenvoorstel 07/16: stop klimaatargument, ingediend door PVV. (VERWORPEN) 53 KB
 7. 73. Motie M4 Provinciale Staten 13 mei 2016 Statenvoorstel 07/16: laat-palen, ingediend door PVV. (VERWORPEN) 42 KB
 8. 74. Motie M5 Provinciale Staten 13 mei 2016 Statenvoorstel 07/16: jaarlijks 1000 euro voor elk gezin, ingediend door PVV. (VERWORPEN) 48 KB
 9. 75. Motie M6 Provinciale Staten 13 mei 2016 Statenvoorstel 07/16: Zon niet, of alleen voor warmte, ingediend door PVV. (VERWORPEN) 75 KB
 10. Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 07/16 inzake gereserveerde middelen Energie voor uitvoering Energietransitie 2016-2019. 55 KB Ga naar het dossier

011.5.2 Statenvoorstel 11/16 Toestemming Provinciale Staten voor wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 11/16 Toestemming Provinciale Staten voor wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. 70 KB Ga naar het dossier
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 11/16 Toestemming Provinciale Staten voor wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. 64 KB Ga naar het dossier
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 11/16: Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2015, versie 24 september 2015. 153 KB Ga naar het dossier
 4. 03. Bijlage 2 Statenvoorstel 11/16: Toelichting behorende bij de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2015. 68 KB Ga naar het dossier
 5. 04. Bijlage 3 Statenvoorstel 11/16: Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (wijzigingen zichtbaar). 185 KB Ga naar het dossier

011.5.3 Begrotingswijziging 19/16 Uitvoeringsprogramma werklocaties 2016-2019.

012 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 13 mei 2016