1. Opening van de vergadering (besloten).

2. Aanbeveling vertrouwenscommissie inzake herbenoeming Commissaris van de Koning (besloten).

3. Tweede aangevulde Agenda Provinciale Staten 6 februari 2015.

6.A Statenvoorstel 9/15 Initiatiefvoorstel CDA Pilot procedureversneller.

7. Statenvoorstel 6/15 Notulen Provinciale Staten 14 november 2014.

8. Statenvoorstel 8/15 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 6 februari 2015.

9.A.1 Statenvoorstel 75/14 Vaststellen financiële bijdrage 2013 fractieondersteuning.

9.C.1 Statenvoorstel 1/15 Vaststellen inpassings- en exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 1/15 Vaststellen inpassings- en exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk. 135 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 1/15 Vaststellen inpassings- en exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk. 67 KB
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 1/15: Inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk (versie 5 december 2014). (zie 27 aparte bijlagen 1A t/m 1ZA) 46 KB
 4. 03. Bijlage 1a Statenvoorstel 1/15: Toelichting+Regels LPM vastgesteld - 05-12-2014 5,5 MB
 5. 04. Bijlage 1b Statenvoorstel 1/15: Plankaart LPM 05-12-2014 960 KB
 6. 05. Bijlage 1c Statenvoorstel 1/15: Bijlagen toelichting- Bijlage 1 Intentieovereenkomst 2007 680 KB
 7. 06. Bijlage 1d Statenvoorstel 1/15: Bijlagen toelichting_Bijlage 2 Bestuursovereenkomst realisatie gebiedsontwikkeling Moerdijk 60 KB
 8. 07. Bijlage 1e Statenvoorstel 1/15: Bijlagen toelichting_Bijlage 3 Publiek Programma van Eisen 51 KB
 9. 08. Bijlage 1f Statenvoorstel 1/15: Bijlagen toelichting_Bijlage 4 Toelichting op de Staat van Bedrijfsactiviteiten 22 KB
 10. 09. Bijlage 1g Statenvoorstel 1/15: Bijlagen toelichting_Bijlage 5 Verantwoording groepsrisico 270 KB
 11. 10. Bijlage 1h Statenvoorstel 1/15: Bijlagen toelichting_Bijlage 6 Nota van inspraak 496 KB
 12. 11. Bijlage 1i Statenvoorstel 1/15: Bijlagen toelichting_Bijlage 7 Ruimtelijk Ontwerp 11 MB
 13. 12. Bijlage 1j Statenvoorstel 1/15: Bijlagen toelichting_Bijlage 8 Beeldregieplan 12 MB
 14. 13. Bijlage 1k Statenvoorstel 1/15: Bijlagen toelichting_Bijlage 9 Onderzoek marktvraag 1,2 MB
 15. 14. Bijlage 1l Statenvoorstel 1/15: Bijlagen toelichting_Bijlage 10 Effectenstudie ontwikkeling 5 MB
 16. 15. Bijlage 1m Statenvoorstel 1/15: Bijlagen toelichting_Bijlage 11 Samenvatting PlanMER _ Milieurapport 236 KB
 17. 16. Bijlage 1n Statenvoorstel 1/15: Bijlagen toelichting_Bijlage 12 Samenvatting milieueffectrapport LPM 1,9 MB
 18. 17. Bijlage 1o Statenvoorstel 1/15: Bijlagen toelichting_Bijlage 13 Milieueffectrapport inrichtingsalternatieven - Deel 1 6,3 MB
 19. 18. Bijlage 1p Statenvoorstel 1/15: Bijlagen toelichting_Bijlage 13 Milieueffectrapport inrichtingsalternatieven - Deel 2 13 MB
 20. 19. Bijlage 1q Statenvoorstel 1/15: Bijlagen toelichting_Bijlage 13 Milieueffectrapport inrichtingsalternatieven - Deel 3 7 MB
 21. 20. Bijlage 1r Statenvoorstel 1/15: Bijlagen toelichting_Bijlage 14 PlanMER windturbines 7,7 MB
 22. 21. Bijlage 1s Statenvoorstel 1/15: Bijlagen toelichting_Bijlage 15 Milieueffectrapport VKA 10,1 MB
 23. 22. Bijlage 1t Statenvoorstel 1/15: Bijlagen toelichting_Bijlage 16 Passende beoordeling 7,2 MB
 24. 23. Bijlage 1u Statenvoorstel 1/15: Bijlagen toelichting_Bijlage 17 Logistiek Park Moerdijk ontwerprapportage VO+ 3.0 2,3 MB
 25. 24. Bijlage 1v Statenvoorstel 1/15: Bijlagen toelichting_Bijlage 18 Mitigatie- en compensatieplan ecologie LPM 6,5 MB
 26. 25. Bijlage 1w Statenvoorstel 1/15: Bijlagen toelichting_Bijlage 19 Oplegnotitie planwijziging MER Logisitiek 1,6 MB
 27. 26. Bijlage 1x Statenvoorstel 1/15: Bijlagen toelichting_Bijlage 20 Second opinion Logistiek Park Moerdijk 514 KB
 28. 27. Bijlage 1y Statenvoorstel 1/15: Bijlagen toelichting_Bijlage 21 Separate bijlagen geraadpleegde literatuur compleet 8,7 MB
 29. 28. Bijlage 1z Statenvoorstel 1/15: Bijlagen toelichting_Bijlage 22 Oplegnotitie actualisatie verkeer en milieu LPM 2,7 MB
 30. 29. Bijlage 1za Statenvoorstel 1/15: 1ZA - Bijlagen toelichting_Bijlage 23 Nota van zienswijzen en advies commissie mer LPM 13,7 MB
 31. 30. Bijlage 2 Statenvoorstel 1/15: Exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk (versie 5 december 2014). (zie 34 aparte bijlagen 2A t/m 2ZA) 47 KB
 32. 31. Bijlage 1aa Statenvoorstel 1/15: Exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk gewijzigd ontwerp versie 7.0 2,2 MB
 33. 32. Bijlage 1bb Statenvoorstel 1/15: Bijlage 1 - Kaart exploitatieplangebied 540 KB
 34. 33. Bijlage 1cc Statenvoorstel 1/15: Bijlage 2 - Faseringskaart 541 KB
 35. 34. Bijlage 1dd Statenvoorstel 1/15: Bijlage 3 - Ruimtegebruikskaart 630 KB
 36. 35. Bijlage 1ee Statenvoorstel 1/15: Bijlage 4 - Kaart uitgiftecategorieen 517 KB
 37. 36. Bijlage 1ff Statenvoorstel 1/15: Bijlage 5 - Eigendommenkaart met eigendommenoverzicht 522 KB
 38. 37. Bijlage 1gg Statenvoorstel 1/15: Bijlage 6 - Kaart bestaande situatie 864 KB
 39. 38. Bijlage 1hh Statenvoorstel 1/15: Bijlage 7 - Verwervingenkaart 524 KB
 40. 39. Bijlage 1ii Statenvoorstel 1/15: Bijlage 8 - Invulling ontwerpregeling plankostenscan 40 KB
 41. 40. Bijlage 1jj Statenvoorstel 1/15: Bijlage 9A Ontwerprapportage VO+ 3.0 6,2 MB
 42. 41. Bijlage 1kk Statenvoorstel 1/15: Bijlage 9B deel 1 - Kwaliteitsdocument inrichting openbare ruimte algemeen deel 734 KB
 43. 42. Bijlage 1ll Statenvoorstel 1/15: Bijlage 9B deel 2 - Kwaliteitsdocument inrichting openbare ruimte addendum LPM 1.008 KB
 44. 43. Bijlage 1mm Statenvoorstel 1/15: Bijlage 10 Inkoopbeleid provincie Noord-Brabant 305 KB
 45. 44. Bijlage 1nn Statenvoorstel 1/15: Bijlage 11A Detailuitwerkingen ramingen kosten exploitatieopzet 986 KB
 46. 45. Bijlage 1oo Statenvoorstel 1/15: Bijlage 11B SSK-raming civiele werken 154 KB
 47. 46. Bijlage 1pp Statenvoorstel 1/15: Bijlage 11C Raming sloopkosten 3,3 MB
 48. 47. Bijlage 1qq Statenvoorstel 1/15: Bijlage 11D Mitigatie- en compensatieplan Logistiek Park Moerdijk 6,5 MB
 49. 48. Bijlage 1rr Statenvoorstel 1/15: Bijlage 11E Controleverklaring onderzoekskosten 2 MB
 50. 49. Bijlage 1ss Statenvoorstel 1/15: Bijlage 11F Mitigerende maatregelen passende beoordeling 104 KB
 51. 50. Bijlage 1tt Statenvoorstel 1/15: Bijlage 12 - Detailuitwerkingen ramingen opbrengsten exploitatieopzet 49 KB
 52. 51. Bijlage 1uu Statenvoorstel 1/15: Bijlage 13 - Overzicht ruimtegebruik per eigendom 107 KB
 53. 52. Bijlage 1vv Statenvoorstel 1/15: Bijlage 14A - Taxatierapport inbrengwaarden incl. addendum 13,4 MB
 54. 53. Bijlage 1ww Statenvoorstel 1/15: Bijlage 14A - Taxatierapport inbrengwaarden incl. addendum 1.002 KB
 55. 54. Bijlage 1xx Statenvoorstel 1/15: Bijlage 15 Planschaderisicoanalyse 2,1 MB
 56. 55. Bijlage 1yy Statenvoorstel 1/15: Bijlage 16A - Specificatie en onderbouwingen bovenwijkse voorzieningen 46 KB
 57. 56. Bijlage 1zz Statenvoorstel 1/15: Bijlage 16B - Toerekening bovenwijkse voorzieningen 355 KB
 58. 57. Bijlage 1aaa Statenvoorstel 1/15: Bijlage 17 Resultaten marktanalyse gronduitgifte 2,7 MB
 59. 58. Bijlage 1aab Statenvoorstel 1/15: Bijlage 18 - Jaarschijven exploitatieopzet 75 KB
 60. 59. Bijlage 1aac Statenvoorstel 1/15: Bijlage 19 - Overzicht macroaftopping 55 KB
 61. 60. Bijlage 1aad Statenvoorstel 1/15: Bijlage 20 - Overzicht gewogen eenheden totale uitgeefbare gebied 53 KB
 62. 61. Bijlage 1aae Statenvoorstel 1/15: Bijlage 21 - Gewogen eenheden per eigendom 253 KB
 63. 62. Bijlage 1aaf Statenvoorstel 1/15: Bijlage 22 - Specificatie exploitatiebijdrage per eigendom 150 KB
 64. 63. Bijlage 1aag Statenvoorstel 1/15: Bijlage 23 - Specificatie exploitatiebijdrage per kavel 106 KB
 65. 64. Bijlage 1aah Statenvoorstel 1/15: Bijlage 24 - Verkavelingsplan 524 KB
 66. 65. Bijlage 3 Statenvoorstel 1/15: Een overzicht van de dossiers over het inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk. 61 KB
 67. 66. Advies Commissie voor Ecologie en Ruimte Statenvoorstel 1/15 Vaststellen inpassings- en exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk. 36 KB
 68. 70. Amendement A1 Provinciale Staten 6 februari 2015 Statenvoorstel 01/15: LPM II, ingediend door de Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant. (VERWORPEN) 548 KB
 69. 71. Amendement A2 Provinciale Staten 6 februari 2015 Statenvoorstel 01/15: LPM, ingediend door de Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant. (UNANIEM AANGENOMEN) 418 KB
 70. 80. Motie M1 Provinciale Staten 6 februari 2015 Statenvoorstel 01/15: LPM, ingediend door de Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant. (AANGENOMEN) 438 KB
 71. Vastgesteld besluit Statenvoorstel Vaststellen inpassings- en exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk. 71 KB

9.C.2 Statenvoorstel 3/15 Notitie Herijking Governance Havenschap Moerdijk.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 3/15 Notitie Herijking Governance Havenschap Moerdijk. 109 KB Ga naar het dossier
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 3/15 Notitie Herijking Governance Havenschap Moerdijk. 50 KB Ga naar het dossier
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 3/15: Notitie Herijking Governance Havenschap Moerdijk. 541 KB Ga naar het dossier
 4. 03. Bijlage 2 Statenvoorstel 3/15: Advies Raad van Bestuur van Havenschap Moerdijk. 56 KB Ga naar het dossier
 5. 04. Advies commissie voor Economische Zaken en Bestuur Statenvoorstel 3/15 Notitie Herijking Governance Havenschap Moerdijk. 48 KB Ga naar het dossier
 6. 05. Memorie van Antwoord Statenvoorstel 3/15 Notitie herijking Governance Havenschap Moerdijk. 71 KB Ga naar het dossier
 7. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 3/15 Notitie Herijking Governance Havenschap Moerdijk. 50 KB Ga naar het dossier

9.C.3 Statenvoorstel 25/14 Omvorming Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij (TOM)

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 25/14 Omvorming Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij (TOM) 136 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 25/14 Omvorming Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij (TOM) 73 KB
 3. 02. Bijlage 3 Statenvoorstel 25/14 : Beheersmaatregelen risico’s provinciaal aandeel in OGNP 95 KB
 4. 03. Advies Themacommissie voor Transitie Stad en Platteland Statenvoorstel 25/14 Omvorming Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij (TOM). 63 KB
 5. 04. Memorie van Antwoord Statenvoorstel 25/14 Omvorming Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij (TOM) 95 KB
 6. 05. Bijlage 1 Memorie van Antwoord Statenvoorstel 25/14 Omvorming Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij (TOM): Financiële uitwerking scenario`s TOM 108 KB
 7. 06. Bijlage 2 Memorie van Antwoord Statenvoorstel 25/14 Omvorming Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij (TOM): Risicotabel scenario`s. 87 KB
 8. 07. Nota van Wijziging Statenvoorstel Omvorming Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij (TOM) 131 KB
 9. 08. Herzien Ontwerpbesluit Statenvoorstel 25/14 Omvorming Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij (TOM) 74 KB
 10. 70. Motie M2 Provinciale Staten 6 februari 2015 Statenvoorstel 25/14: Monitoring Toekomstperspectief TOM, ingediend door GroenLinks. (AANGENOMEN) 413 KB
 11. 71. Motie M3 Provinciale Staten 6 februari 2015 Statenvoorstel 25/14: Motie inzake Evaluatie TOM, ingediend door de PVV. (VERWORPEN) 417 KB
 12. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 25/14 Omvorming Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij (TOM) 73 KB

9.C.4 Statenvoorstel 02/15 PHS Meteren-Boxtel: aangaan bestuursovereenkomsten tussen rijk, provincie en de gemeenten Boxtel, Haaren en Vught – uitnodiging tot kenbaar maken wensen en bedenkingen.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 02/15 PHS Meteren-Boxtel: aangaan bestuursovereenkomsten tussen rijk, provincie en de gemeenten Boxtel, Haaren en Vught – uitnodiging tot kenbaar maken wensen en bedenkingen. 116 KB Ga naar het dossier
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 02/15 PHS Meteren-Boxtel: aangaan bestuursovereenkomsten tussen rijk, provincie en de gemeenten Boxtel, Haaren en Vught – uitnodiging tot kenbaar maken wensen en bedenkingen. 61 KB Ga naar het dossier
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 02/15 : Bestuursovereenkomst oplossing verkeersproblematiek spoorwegovergang Tongersestraat tussen rijk, provincie en de gemeente Boxtel 1,4 MB Ga naar het dossier
 4. 03. Bijlage 2 Statenvoorstel 02/15 : Bestuursovereenkomst PHS Haaren (Esch) tussen rijk, provincie en de gemeente Haaren. 156 KB Ga naar het dossier
 5. 04. Bijlage 3 Statenvorostel 02/15 : Bestuursovereenkomst PHS Vught tussen rijk, provincie en de gemeente Vught. 4,1 MB Ga naar het dossier
 6. 05. Advies commissie Mobilitieit en Financiën Statenvoorstel 02/15 PHS Meteren-Boxtel: aangaan bestuursovereenkomsten tussen rijk, provincie en de gemeenten Boxtel, Haaren en Vught – uitnodiging tot kenbaar maken wensen en bedenkingen. 36 KB Ga naar het dossier
 7. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 02/15 PHS Meteren-Boxtel: aangaan bestuursovereenkomsten tussen rijk, provincie en de gemeenten Boxtel, Haaren en Vught – uitnodiging tot kenbaar maken wensen en bedenkingen. 61 KB Ga naar het dossier

9.C.5 Statenvoorstel 67/14 Zesde wijzigingsverordening Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 67/14 Zesde wijzigingsverordening Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010. 87 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 67/14 Zesde wijzigingsverordening Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010. 248 KB
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 67/14 : Advies Prof. Verschuuren Tilburg University 20 november 2013 215 KB
 4. 03. Bijlage 2 Statenvoorstel 67/14 : Nota van Inspraak en Reactie Zesde Wijzigingsverordening milieuverordening Noord-Brabant 2010. 90 KB
 5. 04. Bijlage 3 Statenvoorstel 67/14 : Toelichting behorende bij Zesde wijzigingsverordening Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010. 83 KB
 6. 05. 4-tal moties uit de vergadering van Provinciale Staten d.d. 27 september 2014 die als achtergrondinformatie kunnen dienen bij de behandeling van Statenvoorstel 67/14 - Zesde wijzigingsverordening Provinciale Milieuverordening Noord-Brabant. 2,7 MB
 7. 06. Advies Commssie voor Ecologie en Ruimte Statenvoorstel 67/14 Zesde wijzigingsverordening Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010. 37 KB
 8. 07. Memorie van Antwoord Statenvoorstel Zesde wijzigingsverordening Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010. 47 KB
 9. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 67/14 Zesde wijzigingsverordening Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010. 210 KB

9.C.6 Statenvoorstel 14/15 Besluitvorming Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en uitvoering Motie 43.

10.1 Vraag Provinciale Staten 6 februari 2015 POC-vergadering inzake het Brabants Energieakkoord, die op de dag voor de Statenvergadering wordt gehouden in het provinciehuis en dan met name over de geheimhouding hiervan en de rol van het provinciebestuur hierin, ingediend door de PVV.

10.2 Vraag Provinciale Staten 6 februari 2015 Brief minister Kamp aan de TK over de 380 kV hoogspanningsverbinding in West-Brabant, ingediend door D66.

10.3 Vraag Provinciale Staten 6 februari 2015 Situatie Bureau Jeugdzorg, ingediend door GroenLinks.

10.4 Vraag Provinciale Staten 6 februari 2015 berichtgeving van vandaag rond bureau jeugdzorg Brabant en de onder toezicht plaatsing door de inspectie jeugdzorg en de inspectie veiligheid en justitie, ingediend door CDA.

11. Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 6 februari 2015.

11. Interpellatieverzoek bezuinigingen op infrastructureel gebied, waaronder de recente korting op het project N324 Oss-Grave, ingediend door PVV.(VERZOEK OM EEN INTERPELLATIEVERZOEK TE HOUDEN IS DOOR PS VERWORPEN)