1. Agenda Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014.

2.1 Statenvoorstel 50/14 initiatiefvoorstel vergunningen Natuurbeschermingswet.(INGETROKKEN)

2.2 Statenvoorstel 51/14 initiatiefvoorstel dumpingen drugsafval.(INGETROKKEN)

2.3 Statenvoorstel 54/14 Initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren inzake beperken bijensterfte in Noord-Brabant, verzoek tot ondersteuning maatregelen ter bevordering van een bijvriendelijke leefomgeving met positieve effecten voor economie en ecologie. (INGETROKKEN)

3. Statenvoorstel 39/14 Notulen Provinciale Staten 11 april 2014.

4. Statenvoorstel 42/14 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 4 juli 2014.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 42/14 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 4 juli 2014. 116 KB
 2. 01. Aanbieding aan Provinciale Staten door de Zuidelijke Rekenkamer van het Jaarverslag 2013 van de Zuidelijke Rekenkamer. 6,6 MB
 3. 02. Statenmededeling Instemmen met het voornemen tot proactief aanwijzingsbesluit nieuwe verbinding Grenscorridor N69 naar Veldhoven, UA 43 97 KB
 4. 02a. Bijlage 1 Statenmededeling Instemmen met het voornemen tot proactief aanwijzingsbesluit nieuwe verbinding Grenscorridor N69 naar Veldhoven, UA 43: Proactieve aanwijzing voor aansluiting Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 op A67 222 KB
 5. 03. Statenmededeling Onderzoek naar het betrekken van omwonenden bij de milieuprestaties van bedrijven. 101 KB
 6. 03a. Bijlage 1 Onderzoek naar het betrekken van omwonenden bij de milieuprestaties van bedrijven: Rapport `Omwonenden betrekken bij de milieuprestaties van bedrijven`. 8,2 MB
 7. 03b. Bijlage 2 Statenmededeling Onderzoek naar het betrekken van omwonenden bij de milieuprestaties van bedrijven: Persbericht. 108 KB
 8. 04. Informatie van ODBN Omgevingsdienst Brabant Noord over de planning van de begroting 2015 627 KB
 9. 05. Vrijgeven voor inspraak Ontwerp-Tweede wijzigingsverordening Verordening water Noord-Brabant 104 KB
 10. 05a. Bijlage 1 Vrijgeven voor inspraak Ontwerp-Tweede wijzigingsverordening Verordening water Noord-Brabant: Ontwerp-statenvoorstel 30/14 2e wijzigingsverordening Verordening water Noord-Brabant. 150 KB
 11. 05b. Bijlage 2 Vrijgeven voor inspraak Ontwerp-Tweede wijzigingsverordening Verordening water Noord-Brabant: Ontwerpbesluit 30/14 bij statenvoorstel 2e wijzigingsverordening Verordening water Noord-Brabant. 99 KB
 12. 05c. Bijlage 3 Vrijgeven voor inspraak Ontwerp-Tweede wijzigingsverordening Verordening water Noord-Brabant: Aanpassing van Bijlage 1 van de Verordening Water Noord-Brabant: aanpassing van kaarten betreffende Aanwijzing en normering regionale waterkeringen 2,3 MB
 13. 05d. Bijlage 4 Vrijgeven voor inspraak Ontwerp-Tweede wijzigingsverordening Verordening water Noord-Brabant: Aanpassing van Bijlage IV van de Verordening Water Noord-Brabant: aanpassing kaarten 1 t/m 10 betreffende Beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden en natte natuurparels 8,8 MB
 14. 05e. Bijlage 5 Vrijgeven voor inspraak Ontwerp-Tweede wijzigingsverordening Verordening water Noord-Brabant: Aanpassing van Bijlage IV van de Verordening Water Noord-Brabant: aanpassing kaarten 11 t/m 20 betreffende Beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden en natte natuurparels 8,8 MB
 15. 05f. Bijlage 6 Vrijgeven voor inspraak Ontwerp-Tweede wijzigingsverordening Verordening water Noord-Brabant: Aanpassing van Bijlage IV van de Verordening Water Noord-Brabant: aanpassing kaarten 21 t/m 31 betreffende Beschermde gebieden waterhuishouding, attentiegebieden en natte natuurparels 6,9 MB
 16. 06. Verzoek van Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers Grave om bemiddeling bij gemeente Woensdrecht ter bevordering van toewijzen van beschikbare woning aan M. Dinpazjouh 154 KB
 17. 07. Statenmededeling Beheerplan kunstwerken 2015-2019 107 KB
 18. 07a. Bijlage 1 Statenmededeling Beheerplan kunstwerken 2015-2019 414 KB
 19. 08. Statenmededeling Regiepunt Regeldruk en Dienstverlening - voortgangsrapportage 114 KB
 20. 08a. Bijlage 1 Statenmededeling Regiepunt Regeldruk en Dienstverlening - voortgangsrapportage 150 KB
 21. 09. Projectplan van Stichting Alleen op deze Aarde mbt volwassen eenzaam helpen hun eenzaamheid op te lossen 4,6 MB
 22. 10. Verzoek van dhr. E Lensink aan Provinciale Staten om aandacht voor de zaak: pedonetwerk m.b.t. Kroning Willem-Alexander / Demmink / Clausgate. 457 KB
 23. 11. Statenmededeling motie betreffende massaontslag bij Philip Morris 104 KB
 24. 12. Verzoek van dhr. E Lensink aan Provinciale Staten om aandacht voor de zaak: De Roy van Zuydewijn, Els Borst en Pim Fortuyn. 439 KB
 25. 13. Voortgangsrapportage De Bossche Buitens met verzoek van gemeente s Hertogenbosch om op te treden als partner in gebiedsontwikkeling in Het Groene Woud 3,7 MB
 26. 14. Statenmededeling belangrijkste bevindingen onderzoek naar de begrotingen 2014. 93 KB
 27. 14a. Bijlage 1 Statenmededeling belangrijkste bevindingen onderzoek naar de begrotingen 2014: Nadere informatie over de belangrijkste bevindingen onderzoek begrotingen 2014 83 KB
 28. 14b. Bijlage 2 Statenmededeling belangrijkste bevindingen onderzoek naar de begrotingen 2014: Kaart van Brabant. 68 KB
 29. 15. Ter informatie aan Provinciale Staten de statenmededeling over Rapportage Veehouderij en Factsheet Luchtkwaliteit over het jaar 2012. 100 KB
 30. 15a. Bijlage 1 bij de statenmededeling over Rapportage Veehouderij en Factsheet Luchtkwaliteit over het jaar 2012. Bijlage 1 - Rapportage Veehouderij 2012 2,3 MB
 31. 15b. Bijlage 2 bij de statenmededeling over Rapportage Veehouderij en Factsheet Luchtkwaliteit over het jaar 2012. Bijlage 2 - Factsheet Luchtkwaliteit over het jaar 2012 (exclusief veehouderij) 305 KB
 32. 16. Informatie van dhr. E Lensink aan Provinciale Staten over zaken Els Borst en Pim Fortuyn m.b.t. Bilderberg/Demmink. 792 KB
 33. 17. Statenmededeling Uitwerking `ruimte voor innovatieve detailhandel` 127 KB
 34. 17a. Bijlage 1 Statenmededeling Uitwerking 'ruimte voor innovatieve detailhandel': Notitie Toepassing van het provinciaal detailhandelsbeleid, uitwerking `ruimte voor innovatie detailhandel`. 271 KB
 35. 18. Brief detailhandel Nederland over Publicaties Winkelgebied van de Toekomst, Afhaalpunten en locaties 9,3 MB
 36. 19. Statenmededeling Overzicht van de bij het natuurbeleid betrokken organisaties, instrumenten en geldstromen. 115 KB
 37. 20. Midyear Review IPO-Jaarplan 2014 vastgesteld door IPO-bestuur d.d. 22-05-2014 1,8 MB
 38. 21. Statenmededeling SER Advies Economische Programma Brabant 2020 - Reactie 130 KB Ga naar het dossier
 39. 21b. Bijlage 1 Statenmededeling SER Advies Economische Programma Brabant 2020 - Reactie: Advies SER Brabant 8,1 MB Ga naar het dossier
 40. 21c. Bijlage 2 Statenmededeling SER Advies Economische Programma Brabant 2020 - Reactie: Reactie van GS op het advies 256 KB Ga naar het dossier
 41. 22. Memo van Gedeputeerde Pauli over de afdoening van een toezegging gedaan door de gedeputeerde tijdens de behandeling van statenvoorstel 19/14 `Voorgenomen verkoop aandelen Attero` d.d. 11 april 2014. 82 KB
 42. 23. Afschrift aan Provinciale Staten van brief van Ministerie van Veiligheid en Justitie aan Gedepueerde Van den Hout over aspecten van de problematiek die gepaard gaat met de productie van en handel in synthetische drugs. 191 KB
 43. 24. Statenmededeling Vijfde Wijzigingsverordening Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010 100 KB
 44. 24a. Bijlage 1 Statenmededeling Vijfde Wijzigingsverordening Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010: Ontwerp van de wijzigingsverordening van de Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010 376 KB
 45. 24b. Bijlage 2 Statenmededeling Vijfde Wijzigingsverordening Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010: Kaart – Beschermingszone Budel 828 KB
 46. 24c. Bijlage 3 Statenmededeling Vijfde Wijzigingsverordening Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010: Kaart – Beschermingszone Loosbroek 739 KB
 47. 24d. Bijlage 4 Statenmededeling Vijfde Wijzigingsverordening Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010: Kaart – Beschermingszone Aalsterweg/Klotputten 1,1 MB
 48. 24e. Bijlage 5 Statenmededeling Vijfde Wijzigingsverordening Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010: Kaart – Beschermingszone Veghel 826 KB
 49. 24f. Bijlage 6 Statenmededeling Vijfde Wijzigingsverordening Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010: Kaart – Overzicht Beschermingszone 236 KB
 50. 25. Informatie van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Vught aan Provinciale Staten over de besluitvorming Programma Hoogfrequent Spoor Vught. 682 KB
 51. 26. Reactie van de Fractie Water Natuurlijk, Waterschap De Dommel aan Provinciale Staten over uitwerking initiatiefvoorstel aanpassing reglementen waterschappen. 1,2 MB
 52. 27. Reactie van de Brabantse Milieufederatie aan Provinciale Staten op de reactienota Reikwijdte en Detailniveau Noordoostcorridor. 162 KB
 53. 28. Reactie van De kunst van Brabant aan Provinciale Staten op de vorming van het Brabant C Fonds. 92 KB
 54. 29. Kennisgeving van Ministerie van Economische Zaken van voorontwerp inpassingsplan voor windpark Krammer 77 MB
 55. 30. Statenmededeling Jaarstukken 2013 Nazorgfonds gesloten stortplaatsen. 97 KB
 56. 30a. Bijlage 1 Statenmededeling Beleidsnota Risicomanagement en Weerstandsvermogen: Beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen 499 KB
 57. 30a. Bijlage 1 Statenmededeling Jaarstukken 2013 Nazorgfonds gesloten stortplaatsen: Jaarstukken 2013 394 KB
 58. 31. Reactie van Waterschap Aa en Maas aan Provinciale Staten op Ontwerp Tweede wijzigingsverordeningen voor de waterschappen. 59 KB
 59. 32. Statenmededeling Beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen. 257 KB
 60. 33. Statenmededeling Aanpak landbouwkundige risico`s voormalige stortplaatsen. 121 KB
 61. 34. Statenmededeling Transitie Dienst Landelijk Gebied (uitwerking decentralisatie akkoord Natuur) 131 KB
 62. 35. Reactie van Erfgoed Brabant aan Provinciale Staten op het Instellingsbesluit Brabant C Fonds. 145 KB
 63. 36. Reactie van de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) aan Provinciale Staten op de Havenstrategie Moerdijk. 77 KB
 64. 37. Statenmededeling Erfgoed, onderzoeksplan beleidsevaluatie. 129 KB
 65. 38. Statenmededeling Beleidsplan maatschappelijk betrokken ondernemen/social return 105 KB
 66. 38a. Bijlage 1 Statenmededeling Beleidsplan maatschappelijk betrokken ondernemen/social return: Beleidsplan Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO)/Social Return Provincie Noord-Brabant 2014-2018 118 KB
 67. 39. Statenmededeling Jaarverslag 2013 interbestuurlijk toezicht 98 KB
 68. 39a. Bijlage 1 Statenmededeling Jaarverslag 2013 interbestuurlijk toezicht: Jaarverslag interbestuurlijk toezicht 2013 347 KB
 69. 40. Statenmededeling Onderzoek IBT omgevingsrecht naar de taakuitvoering van gemeente Oosterhout rond de brand bij het BRZO bedrijf ELD d.d. 4 juni 2013 115 KB
 70. 40a. Bijlage 1 Statenmededeling Onderzoek IBT omgevingsrecht naar de taakuitvoering van gemeente Oosterhout rond de brand bij het BRZO bedrijf ELD d.d. 4 juni 2013: Begeleidende brief definitief inspectierapport ELD Oosterhout 114 KB
 71. 40b. Bijlage 2 Statenmededeling Onderzoek IBT omgevingsrecht naar de taakuitvoering van gemeente Oosterhout rond de brand bij het BRZO bedrijf ELD d.d. 4 juni 2013: Definitief inspectierapport Oosterhout 1,4 MB
 72. 41. Reactie van Buurtcomité Mgr Smetsstraat Dommelen aan Provinciale Staten over alternatieve aansluiting provinciale wegen N69-N397 282 KB
 73. 42. Zienswijze van gemeente Haaren op GS standpunt tot medefinanciering oplossing problematiek rondom spoorwegovergang Runsdijk te Esch ivm Programma Hoogfrequent Spoor PHS 11,6 MB
 74. 43. Jaarverslag 2013 van ODBN Omgevingsdienst Brabant Noord 22,2 MB
 75. 44. Zienswijze van gemeente Boxtel op GS standpunt tot medefinanciering oplossing problematiek rondom spoorwegovergang Tongeresestraat te Boxtel ivm Programma Hoogfrequent Spoor PHS 24,3 MB
 76. 45. Afschrift verzoek van E. Peeters en E. Palmen van Tankstation Carwash Peeters VOF te Kelpen Oler aan alle grens Provincies om met spoed de De-Minimusregeling te accorderen tbv compensatie van geleden en te lijden schade door accijnsverhogingen in 2014 dmv financiele steun tot maximaal 200.000 euro over drie belastingjaren 1,7 MB
 77. 46. Zienswijze van de Gemeente Loon op Zand op de begroting 2015 omgevingsdienst Midden- en West- Brabant 78 KB
 78. 47. Aanbieding petitie door Dierenhotel Grancyhoeve te Vught aan Provinciale Staten met verzoek om de Grancyhoeve in de huidige vorm open te houden. 8 MB
 79. 48. Aanbieding advies Hoe hoort het eigenlijk Passend contact tussen overheid en burger van Raad voor het openbaar bestuur 19,1 MB
 80. 49. Verklaring van ondersteuning en aanvullende suggesties van J.A. van Schendel te Made mbt voorstel tot fusie van provincies in landsdelen 1,8 MB
 81. 50. Reactie van C.C.A. Mickers op een artikel in BN destem op 18 juni 2014 over de opvang van asielzoekers in Gilze en Breda. 27 KB
 82. 51. Afschrift van besluit van Gedeputeerde Staten aan Sallaerts Tankstations B.V. te Valkenswaard over het verzoek om compensatie van geleden schade door accijnsverhogingen op brandstoffen door de overheid. 118 KB
 83. 52. Afschrift aan Provinciale Staten van de reactie van H Padt aan Minister Plasterk over de vorming van nieuwe provincies. 1,9 MB
 84. 53. Reactie van de gemeente Heusden op de zienswijze van de gemeente Loon op Zand m.b.t. begroting 2015 omgevingsdienst Midden- en West-Brabant met verzoek om uitstel indienen begroting. 433 KB
 85. 54. Financieel ondersteuningsverzoek van het college van Burgemeester en Wethouders van Woensdrecht mede namens de dertien partners aan Provinciale Staten voor het robust project Van A(ntwerpen) naar B(ergen op Zoom). 1,1 MB
 86. 55. Uitstel van Ministerie van Economische Zaken op verzoek om reactie op voorontwerp inpassingsplan windpark Krammer ihkv artikel 3.28 van de Wet ruimtelijke ordening 593 KB
 87. 56. Voorstel van J.W.C. Adamse aan Provinciale Staten om de rondweg om Oudenbosch (N640) tot bebouwde kom te verklaren. 27 KB
 88. 57. Zienswijze van Waterschap Brabantse Delta op door GS toegezonden ontwerpdocumenten inzake wijziging van waterschapsreglement 914 KB
 89. 58. Statenmededeling Herziening ambitiekaart ecologische hoofdstructuur 137 KB
 90. 59. Verzoek van Cubiss om in de behandeling van Brabant C op 04-07-2014 nadrukkelijk aandacht te hebben voor de kwaliteiten van alle culturele steunfuncties waar het een uitvoerende rol binnen Brabant C betreft 666 KB
 91. 60. Verzoek van dhr. H Boeijen aan Provinciale Staten om een standpunt te bepalen m.b.t. de vraag of een externe partij mag bepalen wat de publieke televisiezender van deze provincie, Omroep Brabant, uitzendt. 71 KB

5.A.1 Statenvoorstel 38/14 Besluit tot wijziging interprovinciale Waterverordening waterschap Rivierenland (Aanwijzing en normering van de regionale waterkering Lingedijken).

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 38/14 Besluit tot wijziging interprovinciale Waterverordening waterschap Rivierenland (Aanwijzing en normering van de regionale waterkering Lingedijken). 128 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 38/14 Besluit tot wijziging interprovinciale Waterverordening waterschap Rivierenland (Aanwijzing en normering van de regionale waterkering Lingedijken). 120 KB
 3. 02. Bijlage 1 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 38/14: Kaart regionale waterkeringen als bedoeld in artikel 2.1 en 2.2 van de Waterverordening waterschap Rivierenland: deel 2 (datum: augustus 2013) 7 MB
 4. 03. Bijlage 2 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 38/14: Kaart regionale waterkeringen als bedoeld in artikel 2.1 en 2.2 van de Waterverordening waterschap Rivierenland: deel 3 (datum: oktober 2013). 4,4 MB
 5. 04. Advies Commissie voor Ecologie en Ruimte Statenvoorstel 38/14 Besluit tot wijziging interprovinciale Waterverordening waterschap Rivierenland (Aanwijzing en normering van de regionale waterkering Lingedijken). 58 KB
 6. 70. Motie M14 Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 38/14: Rivierenland ingediend door Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant. (VERWORPEN) 399 KB
 7. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 38/14 Besluit tot wijziging interprovinciale Waterverordening waterschap Rivierenland (Aanwijzing en normering van de regionale waterkering Lingedijken). 2,4 MB

5.A.2 Statenvoorstel 36/14 Eerste wijzigingsverordening Algemene subsidieverordening Noord-Brabant.

5.B.1 Statenvoorstel 40/14 Zienswijzen op de ontwerp-begroting 2015 en meerjarenbegroting 2015-2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park de Biesbosch

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 40/14 Zienswijzen op de ontwerp-begroting 2015 en meerjarenbegroting 2015-2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park de Biesbosch 106 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 40/14 Zienswijzen op de ontwerp-begroting 2015 en meerjarenbegroting 2015-2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park de Biesbosch 73 KB
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 40/14: Ontwerp-begroting 2015 en meerjarenbegroting 2015-2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park de Biesbosch 11,5 MB
 4. 03. Advies Commissie voor Ecologie en Ruimte Statenvoorstel 40/14 Zienswijzen op de ontwerp-begroting 2015 en meerjarenbegroting 2015-2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park de Biesbosch. 67 KB
 5. 70. Amendement A4 Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 40/14: toevoeging zienswijze als punt 1.2 ingediend door PVV. (VERWORPEN) 329 KB
 6. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 40/14 Zienswijzen op de ontwerp-begroting 2015 en meerjarenbegroting 2015-2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park de Biesbosch 73 KB

5.C.01 Statenvoorstel 47/14 Voorjaarsnota 2014

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 47/14 Voorjaarsnota 2014 201 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 47/14 Voorjaarsnota 2014 74 KB
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 47/14 : Uitwerking bestedingsvoorstellen 166 KB
 4. 03. Bijlage 2 Statenvoorstel 47/14 : Financieel beleidskader 146 KB
 5. 04. Bijlage 3 Statenvoorstel 47/14 : Integrale bestuursrapportage. 944 KB
 6. 05. Advies Rekeningcommissie Statenvoorstel 47/14 Voorjaarsnota 2014 80 KB
 7. 06. Advies Commiisie voor Economische Zaken en Bestuur Statenvoorstel 47/14 Voorjaarsnota 2014. 50 KB
 8. 07. Advies Commiisie voor Mobiliteit en Financiën Statenvoorstel 47/14 Voorjaarsnota 2014. 52 KB
 9. 08. Advies Commissie voor Ecologie en Ruimte Statenvoorstel 47/14 Voorjaarsnota 2014. 76 KB
 10. 09. Advies Commissie voor Cultuur en Samenleving Statenvoorstel 47/14 Voorjaarsnota 2014. 49 KB
 11. 10. Memorie van Antwoord 47/14 voorjaarsnota 2014 201 KB
 12. 11. Bijlage 1 Memorie van Antwoord 47/14: Overzicht venherstel binnen de PWP-periode (2010 - 2015) 41 KB
 13. 12. Bijlage 2 Memorie van Antwoord 47/14: Stand van zaken transitie structureel gesubsidieerde organisaties Cultuur en Samenleving 255 KB
 14. 13. Bijlage 3 Memorie van Antwoord 47/14: 2e wijziging programmabegroting 2014 81 KB
 15. 40. Amendement A8 Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 47/14: Financiele ondersteuning Taskforce Brabant Zeeland ingediend door VVD, SP, PvdA, PVV en CDA.(UNANIEM AANGENOMEN) 913 KB
 16. 41. Amendement A10 Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 47/14: Versterking bewoners urgentiegebieden ingediend door GroenLinks, PvdA, D66 en PvdD. (VERWORPEN) 644 KB
 17. 42. Amendement A11 Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 47/14: dekken van knelpunten binnen het bestaande beleid ingediend door PVV. (VERWORPEN) 365 KB
 18. 43. Amendement A12 Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 47/14: besteding kenlpunten binnen bestaand beleid ingediend door PVV.(VERWORPEN) 448 KB
 19. 70. Motie M6 Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 47/14: Laadpalen ingediend door PVV.(VERWORPEN) 880 KB
 20. 71. Motie M7 Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 47/14: Inhaalverbod op wegen ingediend door PVV. (VERWORPEN) 844 KB
 21. 72. Motie M8 Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 47/14: HOV2 ingediend door PVV.(VERWORPEN) 568 KB
 22. 73. Motie M9 Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 47/14: Groene geluidsschermen ingediend door PVV (INGETROKKEN) 600 KB
 23. 73a. Motie M9a Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 47/14: Groene geluidsschermen ingediend door PVV en GroenLinks. (INGETROKKEN) 534 KB
 24. 73b. Motie M9b Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 47/14: Groene geluidsschermen ingediend door PVV, GroenLinks en de SP. (UNANIEM AANGENOMEN) 534 KB
 25. 74. Motie M10 Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 47/14: Maaiveld+ Vught ingediend door PVV.(VERWORPEN) 478 KB
 26. 75. Motie M11 Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 47/14: Windmolens en Biomassa ingediend door PVV. (VERWORPEN) 3,7 MB
 27. 76. Motie M15 Provinciale Staten 3 en 4 juli Statenvoorstel 47/14: Nationaal Respons Netwerk ingediend door Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant, D66 en PvdD.(UNANIEM AANGENOMEN) 425 KB
 28. 77. Motie M16 Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 47/14: Informatieveiligheid ingediend door Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant, D66 en de Partij voor de Dieren.(INGETROKKEN) 397 KB
 29. 78. Motie M17 Provinciale Staten 3 en 4 juli Statenvoorstel 47/14: Mandaat Omgevingsdiensten ingediend door Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant, D66 en PvdD. (AANGENOMEN) 408 KB
 30. 79. Motie M18 Provinciale Staten 3 en 4 juli Statenvoorstel 47/14: Cumulatie mestbewerking ingediend door D66, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en de SP.(VERWORPEN) 717 KB
 31. 80. Motie M19 Provinciale Staten 3 en 4 juli Statenvoorstel 47/14: Dierenaantallen en gezondheid ingediend door D66, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en de SP.(AANGEHOUDEN) 621 KB
 32. 81. Motie M20 Provinciale Staten 3 en 4 juli Statenvoorstel 47/14: Samen voor de bijen ingediend door D66,PVV, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en de SP. (UNANIEM AANGENOMEN) 766 KB
 33. 82. Motie M21 Provinciale Staten 3 en 4 juli Statenvoorstel 47/14: Transparante financiën ingediend door D66.(UNANIEM AANGENOMEN) 656 KB
 34. 83. Motie M25 Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 47/14: Steun regio West-Brabant ingediend door VVD, CDA, SP, PvdA, Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant en PVV (INGETROKKEN) 612 KB
 35. 83a. Motie M25a Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 47/14: Steun regio West-Brabant ingediend door VVD, CDA, SP, PvdA, Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant, PVV en D66. (UNANIEM AANGENOMEN) 127 KB
 36. 84. Motie M26 Provinciale Staten 3 en 4 juli Statenvoorstel 47/14: Regionaal Investeringsfonds MBO ingediend door VVD, PvdA, D66 en de SP.(UNANIEM AANGENOMEN) 826 KB
 37. 85. Motie M27 Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 47/14: De vervuiler betaald ingediend door VVD, SP, PvdA en CDA. (AANGEHOUDEN) 982 KB
 38. 86. Motie M28 Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 47/14: Economie en Innovatie ingediend door PvdA en D66. (AANGENOMEN) 1 MB
 39. 87. Motie M29 Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 47/14: Werken in buurlanden ingediend door Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant.(AANGENOMEN) 440 KB
 40. 88. Motie M30 Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 47/14: Investeer in taalvaardigheid ingediend door de PvdA. (VERWORPEN) 562 KB
 41. 89. Motie M31 Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 47/14: PHS Boxtel ingediend door PvdA.(VERWORPEN) 372 KB
 42. 90. Motie M32 Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 47/14: Oplossingen realiseren in urgentiegebieden ingediend door PvdA, D66, GroenLinks, SP en VVD. (UNANIEM AANGENOMEN) 563 KB
 43. 91. Motie M33 Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 47/14: Doe-Budgetten voor Kleine Kernen ingediend door GroenLinks, CDA, PvdA, SP en PVV.(AANGENOMEN) 1,1 MB
 44. 92. Motie M34 Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 47/14: financiële ondersteuning van twee landschappen van Allure-programma`s indiend door CDA, SP, D66 en VVD. (AANGENOMEN) 893 KB
 45. 93. Motie M35 Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 47/14: Afhandeling vergunningsaanvraag Natuurbeschermingswet ingediend door CDA, PVV en VVD.(AANGENOMEN) 701 KB
 46. 94. Motie M36 Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 47/14: Jeugdcultuurfonds Brabant ingediend door CDA, PvdA, SP, GroenLinks en D66. (AANGENOMEN) 662 KB
 47. 95. Motie M37 Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 47/14: Zendtijd Bureau Brabant ingediend door de PVV.(INGETROKKEN) 381 KB
 48. 95a. Motie M37a Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 47/14: Zendtijd Bureau Brabant ingediend door de PVV. (VERWORPEN) 65 KB
 49. 96. Motie M38 Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 47/14: Opcenten MRB: koppelen aan wegen en fietspaden, restant terug naar de betalers ingediend door PVV. (VERWORPEN) 530 KB
 50. 97. Motie M39 Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 47/14: Definitie Duurzaam ingediend door PVV.(VERWORPEN) 254 KB
 51. 98. Motie M40 Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 47/14: Biodiversiteit vanuit het Groenfonds ingediend door PVV. (VERWORPEN) 390 KB
 52. 99. Motie M41 Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 47/14: Ontschotten Natuurbeleid ingediend door PVV.(VERWORPEN) 262 KB
 53. 991. Motie M42 Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 47/14: Natuurvlees runderen ingediend door PVV.(AANGEHOUDEN) 307 KB
 54. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 47/14 Voorjaarsnota 2014 80 KB

5.C.02 Statenvoorstel 29/14 Havenstrategie Moerdijk 2030 en bijbehorende strategische uitvoeringsagenda

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 29/14 Havenstrategie Moerdijk 2030 en bijbehorende strategische uitvoeringsagenda 146 KB Ga naar het dossier
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 29/14 Havenstrategie Moerdijk 2030 81 KB Ga naar het dossier
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 29/14 Havenstrategie Moerdijk 2030 6,6 MB Ga naar het dossier
 4. 03. Bijlage 2 Statenvoorstel 29/14 Afsprakenkader waarborgregeling kern Moerdijk ihkv Havenstrategie Moerdijk 145 KB Ga naar het dossier
 5. 04. Bijlage 3 Statenvoorstel 29/14 Havenstrategie Moerdijk 2030 Notitie waarborgregeling Moerdijk 594 KB Ga naar het dossier
 6. 05. Advies Commissie voor Economische Zaken en Bestuur Statenvoorstel 29/14 Havenstrategie Moerdijk 2030 en bijbehorende strategische uitvoeringsagenda 66 KB Ga naar het dossier
 7. 06. Memorie van Antwoord Statenvoorstel 29/14 Havenstrategie Moerdijk 2030 en bijbehorende strategische uitvoeringsagenda. 96 KB Ga naar het dossier
 8. 40. Amendement A1 Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 29/14: Havenstrategie: Roode Vaart ingediend door SP, VVD, CDA, D66, Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant, PvdA en GroenLinks.(UNANIEM AANGENOMEN) 85 KB
 9. 41. Amendement A2 Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 29/14: Havenstrategie Moerdijk en LPM ingediend door GroenLinks, D66, PVV en PvdD. (VERWORPEN) 60 KB
 10. 70. Motie M1 Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 29/14: Governancestructuur ingediend SP, VVD, CDA, PvdA en GroenLinks. (AANGENOMEN) 727 KB Ga naar het dossier
 11. 71. Motie M2 Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 29/14: Havenstrategie en Arbeidsmarkt ingediend door PvdA, D66 en SP.(AANGENOMEN) 589 KB Ga naar het dossier
 12. 72. Motie M3 Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 29/14: Een frisse toekomst voor Moerdijk ingediend D66, PvdA, Partij voor de Dieren, SP, PVV en GroenLinks. (AANGENOMEN) 590 KB Ga naar het dossier
 13. 73. Motie M4 Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 29/14: Maak haast met multimodaal Moerdijk ingediend D66,SP en PvdA.(AANGENOMEN) 722 KB Ga naar het dossier
 14. 74. Motie M5 Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 29/14: Monitoring leefbaarheid Moerdijk ingediend door D66, PvdA, PvdD, GroenLinks, SP en PVV. (UNANIEM AANGENOMEN) 631 KB Ga naar het dossier
 15. 75. Motie M12 Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 29/14: 1ste Fase LPM op haventerrein ingediend door de Partij voor de Dieren.(VERWORPEN) 704 KB
 16. 76. Motie M13 Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 29/14: Verbetering leefbaarheid gemeente Moerdijk ingediend door de Partij voor de Dieren. (VERWORPEN) 333 KB
 17. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 29/14 Havenstrategie Moerdijk 2030 en bijbehorende strategische uitvoeringsagenda 83 KB Ga naar het dossier

5.C.03 Statenvoorstel 46/14 Begroting Havenschap Moerdijk 2015

5.C.04 Statenvoorstel 32/14 Majeure projecten West-Brabant: stand van zaken per 15 februari 2014 en verlenging subsidietermijn project Dutch Institute World Class Maintenance (DI-WCM).

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 32/14 Majeure projecten West-Brabant: stand van zaken per 15 februari 2014 en verlenging subsidietermijn project Dutch Institute World Class Maintenance (DI-WCM). 111 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 32/14 Majeure projecten West-Brabant: stand van zaken per 15 februari 2014 en verlenging subsidietermijn project Dutch Institute World Class Maintenance (DI-WCM). 72 KB
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 32/14: Samenvatting stand van zaken majeure projecten West-Brabant per 15 februari 2014. 83 KB
 4. 03. Advies Commissie voor Economische Zaken en Bestuur Statenvoorstel 32/14 Majeure projecten West-Brabant: stand van zaken per 15 februari 2014 en verlenging subsidietermijn project Dutch Institute World Class Maintenance (DI-WCM). 53 KB
 5. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 32/14 Majeure projecten West-Brabant: stand van zaken per 15 februari 2014 en verlenging subsidietermijn project Dutch Institute World Class Maintenance (DI-WCM). 75 KB

5.C.05 Statenvoorstel 33/14 Instellingsbesluit Brabant C Fonds - Eerste tranche investeringsagenda

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 33/14 Instellingsbesluit Brabant C Fonds - Eerste tranche investeringsagenda 299 KB Ga naar het dossier
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 33/14 Instellingsbesluit Brabant C Fonds - Eerste tranche investeringsagenda. 90 KB Ga naar het dossier
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 33/14: IJkpunten van de Essent Investeringsagenda 85 KB Ga naar het dossier
 4. 03. Bijlage 2 Statenvoorstel 33/14: Kaderstelling Brabant C Fonds 55 KB Ga naar het dossier
 5. 04. Bijlage 3 Statenvoorstel 33/14: Hoofdlijnen Brabant C Fonds 166 KB Ga naar het dossier
 6. 05. Bijlage 4 Statenvoorstel 33/14: Brabant C Businessplan 3,1 MB Ga naar het dossier
 7. 06. Advies Commissie voor Cultuur en Samenleving Statenvoorstel 33/14 Instellingsbesluit Brabant C Fonds - Eerste tranche investeringsagenda 52 KB Ga naar het dossier
 8. 07. Memorie van Antwoord Statenvoorstel 33/14 Instellingsbesluit Brabant C - Fonds Eerste tranche investeringsagenda. 201 KB Ga naar het dossier
 9. 08. Bijlage 1 Memorie van Antwoord 33/14: Brabant C, schriftelijke beantwoording 1e termijn Commissie CS 6 juni 2014 216 KB Ga naar het dossier
 10. 09. Bijlage 2 Memorie van Antwoord 33/14 Advies Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn 191 KB Ga naar het dossier
 11. 10. Nota van Wijziging 33/14 Statenvoorstel 33/14 Instellingsbesluit Brabant C - Fonds Eerste tranche investeringsagenda 299 KB Ga naar het dossier
 12. 11. Herzien Ontwerpbesluit 33/14 Statenvoorstel 33/14 Instellingsbesluit Brabant C - Fonds Eerste tranche investeringsagenda 89 KB Ga naar het dossier
 13. 40. Amendement A5 Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 33/14: BrabantC operationele kosten ingediend door VVD en PvdA.(AANGENOMEN) 571 KB Ga naar het dossier
 14. 41. Amendement A6 Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 33/14: tekst doelen cultuurfonds ingediend door D66.(VERWORPEN) 394 KB
 15. 42. Amendement A7 Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 33/14: missie cultuurfonds ingediend door D66 en SP.(INGETROKKEN) 547 KB
 16. 43. Amendement A9 Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 33/14: BrabantC 2e tranche 15mln euro ingediend door VVD.(VERWORPEN) 483 KB
 17. 70. Motie M23 Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 33/14: Structurele middelen cultuur ingediend door CDA, PvdA, SP en GroenLinks. (AANGENOMEN) 593 KB Ga naar het dossier
 18. 71. Motie M24 Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 33/14: Cultuurfonds en Vrijetijdseconomie ingediend door D66 en GroenLinks. (VERWORPEN) 477 KB
 19. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 33/14 Instellingsbesluit Brabant C Fonds - Eerste tranche investeringsagenda 89 KB Ga naar het dossier

5.C.06 Statenvoorstel 37/14 Afwijking van "Grondstrategie realisering Ecologische Hoofdstructuur" t.b.v. Kavelruil 18, Bergeijk Gebiedsopgave Grenscorridor N69 (UA43)

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 37/14 Afwijking van "Grondstrategie realisering Ecologische Hoofdstructuur" t.b.v. Kavelruil 18, Bergeijk Gebiedsopgave Grenscorridor N69 (UA43) 117 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 37/14 Afwijking van "Grondstrategie realisering Ecologische Hoofdstructuur" t.b.v. Kavelruil 18, Bergeijk Gebiedsopgave Grenscorridor N69 (UA43) 86 KB
 3. 02. Advies Commissie voor Ecologie en Ruimte Statenvoorstel 37/14 Afwijking van "Grondstrategie realisering Ecologische Hoofdstructuur" t.b.v. Kavelruil 18, Bergeijk Gebiedsopgave Grenscorridor N69 (UA43) 69 KB
 4. 40. Amendement A3 Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 37/14: Bergeijk ingediend door Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant. (VERWORPEN) 364 KB
 5. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 37/14 Afwijking van "Grondstrategie realisering Ecologische Hoofdstructuur" t.b.v. Kavelruil 18, Bergeijk Gebiedsopgave Grenscorridor N69 (UA43). 87 KB

5.C.07 Statenvoorstel 31/14 Zienswijze op Ontwerpbegroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 31/14 Zienswijze op Ontwerpbegroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) 105 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 31/14 zienswijze op Ontwerpbegroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) 70 KB
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 31/14 Ontwerpbegroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 847 KB
 4. 03. Advies Commissie voor Ecologie en Ruimte Statenvoorstel 31/14 Zienswijze op Ontwerpbegroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) 61 KB
 5. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 31/14 Zienswijze op Ontwerpbegroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) 69 KB

5.C.08 Statenvoorstel 34/14 Zienswijzen op de ontwerpbegroting 2015 en de ontwerpmeerjarenbegroting 2015-2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 34/14 Zienswijzen op de ontwerpbegroting 2015 en de ontwerpmeerjarenbegroting 2015-2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 123 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit 34/14 Zienswijzen op de ontwerpbegroting 2015 en de ontwerpmeerjarenbegroting 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 72 KB
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 34/14 Ontwerpbegroting 2015 van Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 935 KB
 4. 03. Advies Commissie voor Ecologie en Ruimte Statenvoorstel 34/14 Zienswijzen op de ontwerpbegroting 2015 en de ontwerpmeerjarenbegroting 2015-2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 61 KB
 5. 04. Nota van Wijziging statenvoorstel 34/14 Zienswijzen op de ontwerpbegroting 2015 en de ontwerpmeerjarenbegroting 2015-2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 124 KB
 6. 05. Herzien Ontwerpbesluit 34/14 Zienswijzen op de ontwerpbegroting 2015 en de ontwerpmeerjarenbegroting 2015-2018 van de Gemeenshappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 69 KB
 7. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 34/14 Zienswijzen op de ontwerpbegroting 2015 en de ontwerpmeerjarenbegroting 2015-2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 69 KB

5.C.09 Statenvoorstel 41/14 Zuidelijke Rekenkamer; rapportage `Kwaliteit van de natuurcompensatie provincie Noord-Brabant`.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 41/14 Zuidelijke Rekenkamer; rapportage `Kwaliteit van de natuurcompensatie provincie Noord-Brabant`. 104 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 41/14 Zuidelijke Rekenkamer; rapportage `Kwaliteit van de natuurcompensatie provincie Noord-Brabant`. 72 KB
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 41/14: Rapportage Zuidelijke Rekenkamer: `Kwaliteit natuurcompensatie provincie Noord-Brabant (vervolgonderzoek)` 99 KB
 4. 03. Bijlage 2 Statenvoorstel 41/14: Rapportage Zuidelijke Rekenkamer: `Kwaliteit natuurcompensatie provincie Noord-Brabant (vervolgonderzoek)`; deel I, bestuurlijk rapport 309 KB
 5. 04. Bijlage 3 Statenvoorstel 41/14: Rapportage Zuidelijke Rekenkamer: `Kwaliteit natuurcompensatie provincie Noord-Brabant (vervolgonderzoek)`; deel II, rapport van bevindingen. 2,6 MB
 6. 05. Nota van Wijziging Statenvoorstel 41/14: Zuidelijke Rekenkamer; `Kwaliteit natuurcompensatie provincie Noord-Brabant`. 89 KB
 7. 06. Herzien Ontwerpbesluit Statenvoorstel 41/14F: Zuidelijke Rekenkamer; `Kwaliteit natuurcompensatie provincie Noord-Brabant`. 63 KB
 8. 07. Advies Commissie voor Ecologie en Ruimte Statenvoorstel 41/14 Zuidelijke Rekenkamer; rapportage `Kwaliteit van de natuurcompensatie provincie Noord-Brabant`. 69 KB
 9. 40. Motie M22 Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014 Statenvoorstel 41/14: Plan van aanpak aanbevelingen en nieuwe meing natuurcompensatie 2019 ingediend door PvDD (AFGEWEZEN) 393 KB
 10. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 41/14 Zuidelijke Rekenkamer; rapportage `Kwaliteit van de natuurcompensatie provincie Noord-Brabant`. 64 KB

5.C.10 Statenvoorstel 48/14 Benoeming lid programmaraad Zuidelijke Rekenkamer en plaatsvervangend lid IPO AV.

5.C.11 Gewijzigd Statenvoorstel 06/14 Zuidelijke Rekenkamer; wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Zuidelijke Rekenkamer Noord-Brabant en Limburg.

10. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 57/14 Notulen Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014.