1 Opening

2 Thema Natuur en Milieu

Bijlagen

2.A Statenvoorstellen

Bijlagen

2.B Statenmededelingen

Bijlagen

2.B.1 Statenmededeling Brief van Minister Schouten aan de Tweede Kamer over het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

2.B.2 Statenmededeling Ontwerp Inpassingsplan `Herinrichting Oude Strijper Aa` te Heeze-Leende en Cranendonck

2.B.3 Statenmededeling PAS: consequenties uitspraak Raad van State en vervolgproces

2.B.4 Statenmededeling Toetsing regionaal watersysteem op wateroverlast

2.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

2.D Memo's

Bijlagen

2.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff over maatregelen bij omgevingsdiensten voor behoud gekwalificeerd personeel

2.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff over brief Minister Schouten over instelling adviescollege Stikstofproblematiek

3 Thema Energie

Bijlagen

3.A Statenvoorstellen

Bijlagen

3.B Statenmededelingen

Bijlagen

3.B.1 Statenmededeling Voortgang Regionale Energiestrategieën (RES)

3.B.2 Statenmededeling Monitor Wind op land 2018

3.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

3.D Memo's

Bijlagen

3.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over `Definitief ontwerp Klimaatakkoord en toelichting IPO`

3.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over `tekens van transitie : de energietransitie in Brabant in 2018`

3.D.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over Thermische energie uit oppervlaktewater

4 Thema Economie en Internationalisering

Bijlagen

4.A Statenvoorstellen

Bijlagen

4.B Statenmededelingen

Bijlagen

4.B.1 Statenmededeling Voortgangsrapportage Brainport Nationale Actieagenda

4.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

4.D Memo's

Bijlagen

5 Thema Mobiliteit

Bijlagen

5.A Statenvoorstellen

Bijlagen

5.B Statenmededelingen

Bijlagen

5.B.1 Statenmededeling Evaluatie Luchthavenbesluit Seppe

5.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

5.D Memo's

Bijlagen

5.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat over gezamenlijke reactie regionale stuurgroepleden op advies dhr. Van Geel inzake Eindhoven Airport

6 Thema Ruimte

Bijlagen

6.A Statenvoorstellen

Bijlagen

6.B Statenmededelingen

Bijlagen

6.B.1 Statenmededeling Aanvulling op Statenmededeling “Overname glastuinbouwproject Deurne en update onderzoek aardwarmte”

6.B.2 Statenmededeling Monitoring Brabantse detailhandel 2019

6.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

6.D Memo's

Bijlagen

7 Thema Landbouw

Bijlagen

7.A Statenvoorstellen

Bijlagen

7.B Statenmededelingen

Bijlagen

7.B.1 Statenmededeling Proces planMER mestbewerkingslocaties

7.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

7.D Memo's

Bijlagen

8 Thema Samenleving

Bijlagen

8.A Statenvoorstellen

Bijlagen

8.B Statenmededelingen

Bijlagen

8.B.1 Statenmededeling Uitgangspunten subsidies voor de Brabantse culturele basisinfrastructuur in 2021-2024

8.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

8.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Van der Sloot tot het houden van een themabijeenkomst over Subsidieregeling voor de professionele Kunsten in 2021-2024 ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 2 september 2019

8.D Memo's

Bijlagen

8.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Sloot bij Tweede kwartaalrapportage Vuelta 2020

8.D.2 Memo aan Provinciale Staten door gedeputeerde Van der Sloot over Relevante actuele informatie: steun provincie aan bid Eurovisiesongfestival ’s-Hertogenbosch.

8.D.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Sloot over toezegging gedenkteken overleden Statenleden tijdens WOII en overzicht activiteiten Brabant Remembers

9 Thema Bestuur en Financiën

Bijlagen

9.A Statenvoorstellen

Bijlagen

9.A.1 Statenvoorstel 42/19 Bestuursrapportage 2019

9.B Statenmededelingen

Bijlagen

9.B.1 Statenmededeling Jaarverslag Provinciearchivaris 2018

9.B.2 Statenmededeling Jaarstukken 2018 Nazorgfonds gesloten stortplaatsen

9.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

9.D Memo's

Bijlagen

9.D.1 Memo aan Provinciale Staten door gedeputeerde Van Merrienboer over Jaarverslag BrabantStad 2018

10 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen

Bijlagen

10.L01 Verzoek aan Provinciale Staten namens belanghebbenden om aandacht voor de bezwaren van 14 natuurorganisaties en meer dan 3000 mensen tegen de aanleg van het nieuwe bedrijventerrein Wijkevoort in Tilburg (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L02 Ter informatie aan Provinciale Staten van Wijkraad Reeshof diverse documenten over gang van zaken betreft de dreiging van de verlaging van de grondwaterstand rondom het Wilhelminakanaal ter hoogte van het stadsdeel Reeshof te Tilburg (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L03 Oproep aan Provinciale Staten van De Kunst van Brabant voor een nadere kennismaking en verzoek om aandacht voor pamflet `Benut de kracht van kunst en cultuur`

10.L04 Opmerkingen cq bevindingen aan Provinciale Staten over de jaarrekening 2018 van de Provincie Noord-Brabant.(BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L05 Afschrift aan Provinciale Staten van brief aan staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat met dringend beroep om de proef langzamer rijden van goederentreinen onderdeel te maken van het vast te stellen Tracébesluit (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L06 Ter informatie aan Provinciale Staten door Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant de vastgestelde Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023

10.L07 Ter informatie aan Provinciale Staten door Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant de vastgestelde Jaarstukken 2018

10.L08 Ter informatie aan Provinciale Staten van VOF Handelskwekerij A.J. Dekkers afschrift van zienswijze aan College van Gedeputeerde Staten op de Partiële herziening peilbesluit Oosterhout-Waalwijk

10.L09 Ter informatie aan Provinciale Staten door Zuidelijke Rekenkamer het rapport Verkenning Omgevingswet provincie Noord-Brabant

10.L10 Ter informatie aan Provinciale Staten door gemeenteraad Etten-Leur unaniem aangenomen motie over scenario’s voor bezuinigingen op verbonden partijen

10.L11 Ter informatie aan Provinciale Staten van Havenschap Moerdijk vastgestelde Begroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023 van Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Moerdijk

10.L12 Afschrift aan Provinciale Staten van brief Gedeputeerde Staten inzake zijn bezwaarschrift, ingediend bij de gemeente Moerdijk, tegen permanente bewoning op locatie Boerendijk 56 te Fijnaart en niet ontvankelijk verklaren bouwblok locatie Boerendijk 58 te Fijnaart. (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L13 Ter informatie aan Provinciale Staten door BrabantAdvies de Reflectie Bestuursakkoord.

10.L14 Ter informatie aan Provinciale Staten door Zuidelijke Rekenkamer de Begroting 2020 van de Zuidelijke Rekenkamer.

10.L15 Ter informatie aan Provinciale Staten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties afschrift van brief aan College van Gedeputeerde Staten over laatste ontwikkelingen over aanstaande wettelijke verplichtingen voor toegankelijkheid van digitale informatie en dienstverlening voor mensen met een functiebeperking

10.L16 Ter informatie aan Provinciale Staten door Regiotaxi Noordoost-Brabant de vastgestelde jaarrekening 2018 en begroting 2020 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

10.L17 Ter informatie aan Provinciale Staten van Brabantse Milieufederatie mede namens Brabants Landschap en Natuurmonumenten visiedocument `Energieopgaven en het Brabantse landschap`

10.L18 Afschrift aan Provinciale Staten van AFVN-BvA namens belanghebbenden van open brief aan de gemeente 's-Hertogenbosch met bedenkingen tegen expositie `Design van het Derde Rijk` in het Design Museum in 's-Hertogenbosch

10.L19 Verzoek aan Provinciale Staten van omwonenden N640 om reactie op de ontwikkelingen N640 traject Etten-Leur

10.L20 Verzoek aan Provinciale Staten van het CDA Etten-Leur en CDA Halderberge om reactie op de ontwikkelingen op de N640

10.L21 Aanbieding aan Provinciale Staten door Dementievriendelijk Brabant van een theatervoorstelling om bewustwording rondom dementie te vergroten en de discussie te openen over de urgentie van een dementievriendelijke samenleving.

10.L22 Ter informatie aan Provinciale Staten van BrabantAdvies afschrift van advies aan College van Gedeputeerde Staten over `ontwerp provinciaal inpassingsplan PAS Westelijke Langstraat`

10.L23 Ter informatie aan Provinciale Staten aanvullende informatie ter ondersteuning van het voorstel voor een beter gedoogbeleid voor cannabis (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L24 Ter informatie aan Provinciale Staten door Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant de vastgestelde jaarrekening 2018 en Begroting 2020

10.L25 Ter informatie aan Provinciale Staten door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verwerping wetsvoorstel verruiming ontheffing woonplaatsvereisten wethouders en gedeputeerden.

10.L26 Verzoek aan Provinciale Staten van Antifascistische oud-verzetstrijders Nederland-Bond van Antifascisten (AFVN-BvA) om alles in het werk te stellen om te voorkomen dat het Design Museum in `s -Hertogenbosch een expositie houdt over `Design van het Derde Rijk`.

11 Planningen en Overzichten

Bijlagen

11.A Lange termijnplanning GS

11.B Doorkijk statendagen komende 3 maanden, incl. nog te plannen activiteiten

11.C Stand van zaken moties en toezeggingen

12 Wat verder ter tafel komt

Bijlagen

13 Behandeladviezen Procedurevergadering 2 september 2019