1 Opening

2 Thema Natuur en Milieu

Bijlagen

2.A Statenvoorstellen

Bijlagen

2.B Statenmededelingen

Bijlagen

2.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

2.D Memo's

Bijlagen

2.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over vragen uit themasessie 10-5 over ontwerpbegrotingen 2020 omgevingsdiensten

3 Thema Energie

Bijlagen

3.A Statenvoorstellen

Bijlagen

3.B Statenmededelingen

Bijlagen

3.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

3.C.1 Verzoek aan Procedurevergadering van gedeputeerde Spierings om informerende themabijeenkomst over Klimaatakkoord tegen achtergrond van provinciaal energiebeleid en oordeelsvormende themabijeenkomst over aankomende besluitvorming over Klimaatakkoord

3.D Memo's

Bijlagen

3.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over Motie M40 Extra proeftuin Aardgasvrije wijken in Brabant

4 Thema Economie en Internationalisering

Bijlagen

4.A Statenvoorstellen

Bijlagen

4.B Statenmededelingen

Bijlagen

4.B.1 Statenmededeling Stand van zaken Havenstrategie Moerdijk 2030 en samenwerking havenbedrijven Moerdijk en Rotterdam en provincie Noord-Brabant

4.B.2 Statenmededeling Regio Deal Midden- en West-Brabant makes en moves

4.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

4.D Memo's

Bijlagen

5 Thema Mobiliteit

Bijlagen

5.A Statenvoorstellen

Bijlagen

5.A.1 Statenvoorstel 30/19 Conceptbegroting 2019 Gemeenschappelijke regeling KCV Brabant Noordoost, zienswijze PS

5.B Statenmededelingen

Bijlagen

5.B.1 Statenmededeling Reactie Gedeputeerde Staten op advies dhr. Van Geel over de toekomstige ontwikkeling van Eindhoven Airport

5.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

5.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van mw. W.M.A. Arts namens de Statenfractie van de SP en dhr. S.J.A.H. Smeulders namens de Statenfractie van de PvdA om een themabijeenkomst over `Statenmededeling Reactie Gedeputeerde Staten op advies dhr. Van Geel over de toekomstige ontwikkeling van Eindhoven Airport`

5.D Memo's

Bijlagen

6 Thema Ruimte

Bijlagen

6.A Statenvoorstellen

Bijlagen

6.B Statenmededelingen

Bijlagen

6.B.1 Statenmededeling Ontwerp Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

6.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

6.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van dhr. H.J. Vreugdenhil namens de Statenfractie ChristenUnie-SGP om themabijeenkomst over Ontwerp interim-omgevingsverordening

6.D Memo's

Bijlagen

7 Thema Landbouw

Bijlagen

7.A Statenvoorstellen

Bijlagen

7.B Statenmededelingen

Bijlagen

7.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

7.D Memo's

Bijlagen

7.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over concept regeling warme sanering varkenshouderij

8 Thema Samenleving

Bijlagen

8.A Statenvoorstellen

Bijlagen

8.B Statenmededelingen

Bijlagen

8.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

8.D Memo's

Bijlagen

9 Thema Bestuur en Financiƫn

Bijlagen

9.A Statenvoorstellen

Bijlagen

9.A.1 Statenvoorstel 28/19 Zienswijze op conceptbegroting Havenschap Moerdijk 2020

9.B Statenmededelingen

Bijlagen

9.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

9.D Memo's

Bijlagen

9.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over motie voor 5 internetconsultaties bij Brabanders

10 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen

Bijlagen

10.L01 Ter informatie aan Provinciale Staten van Vluchtelingenwerk Nederland inhoudelijke verantwoording van activiteiten 2018 van Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland

10.L02 Ter informatie aan Provinciale Staten van Wijkraad Reeshof afschrift van brief aan gemeente Tilburg met bezwaren tegen geplande verlaging van het waterpeil van het Wilhelminakanaal ter hoogte van Sluis 2 in 2019

10.L03 Ter kennisneming aan Provinciale Staten door de Brabantse Milieufederatie van een afschrift van een brief van de Brabantse Milieufederatie aan Gedeputeerde Staten over de zienswijze Nadere regels Verordening ruimte Markdal.

10.L04 Afschrift aan Provinciale Staten van De Kunst van Brabant van brief aan informateur en fractievoorzitters van Provinciale Staten met pleidooi voor verruiming van het provinciale cultuurbudget in nieuwe beleidsperiode in verband met advies van de Raad voor Cultuur aan de minister over nieuwe cultuurbeleid 2021-2024

10.L05 Verzoek aan Provinciale Staten van Stichting Zwembadkeur om aandacht voor (zwem)veiligheid in Nederlandse (open) zwemwater en zwembaden in de programma's voor de komende vier jaar

10.L06 Verzoek aan Provinciale Staten van het Interprovinciaal Overleg om voordracht van twee vertegenwoordigers als lid van Algemene Vergadering IPO

10.L07 Verzoek aan Provinciale Staten van Mobiliteitsalliantie om in de paragraaf `Mobiliteit` in het collegeakkoord punten op te nemen over veilige infrastructuur, verkeersgedrag, verkeersveiligheid, beheer en onderhoud infrastructuur en verbetering en uitbreiding fietsinfrastructuur

10.L08 Verzoek aan Provinciale Staten van Nederlandse Melkveehouders Vakbond om aandacht voor problematiek rondom brandgevaar door beleid van provincie Noord-Brabant om te komen tot emissiearme vloeren in veestallen vanaf 2020

10.L09 Aanbieding Petitie aan Provinciale Staten door Petitionaris tegen hondenbelasting in Noord-Brabant met het verzoek om in gesprek te gaan met de Brabantse gemeenten om de hondenbelasting af te schaffen (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L10 Verzoek aan Provinciale Staten van Belangenvereniging Wijkraad Brouwhuis om een standpunt op de overwegingen van Ennatuurlijk om in de energiecentrale op Varenschut in Helmond biomassa te gaan stoken

10.L11 Afschrift aan Provinciale Staten van verzoek aan statenfracties om te komen tot een provinciaal zoekportaal voor huurwoningen in provincie Noord-Brabant in 2021 en afschaffen van inschrijf-, verleng- en administratiekosten door woningcorporaties in 2020 (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L12 Ter informatie aan Provinciale Staten van afmelding van het bijwonen van de vergadering van Provinciale Staten 10 mei 2019 over besluitvorming inzake `Klacht tegen het (niet) handelen van Provinciale Staten (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L13 Ter informatie aan Provinciale Staten van gemeente Veldhoven sfeerverslag van de bijeenkomst voor raad- en statenleden op 8 mei 2019 over de Proefcasus Eindhoven Airport

10.L14 Ter informatie aan Provinciale Staten van gemeenteraad van Grave aangenomen amendement om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

10.L15 Uitnodiging aan Provinciale Staten van Regiegroep Voedsel1000 voor bijeenkomst van Voedselraad in 's-Hertogenbosch d.d. 15 juni 2019

10.L16 Ter informatie aan Provinciale Staten van BrabantAdvies afschrift van briefadvies aan College van Gedeputeerde Staten over `Energietransitie: Positionering & Rollen van de provincie Noord-Brabant`

10.L17 Ter informatie aan Provinciale Staten van Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur Rli briefadvies aan minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over `Europees Landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw`

11 Planningen en Overzichten

Bijlagen

11.A Lange termijnplanning GS

11.B Doorkijk statendagen komende 3 maanden, incl. nog te plannen activiteiten

11.C Stand van zaken moties en toezeggingen

12 Wat verder ter tafel komt

13 Behandeladviezen Procedurevergadering 3 juni 2019