1 Opening

2 Thema Natuur en Milieu

Bijlagen

2.A Statenvoorstellen

Bijlagen

2.A.1 Statenvoorstel 21/19 Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2020 & meerjarenraming 2021-2023 van gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Midden- en West (OMWB) en Noordoost (ODBN).

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 21/19 Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2020 & meerjarenraming 2021-2023 van gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Midden- en West (OMWB) en Noordoost (ODBN). 104 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit I Statenvoorstel 21/19 Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2020 & meerjarenraming 2021-2023 van gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Midden- en West (OMWB) en Noordoost (ODBN). 47 KB Ga naar het dossier
 3. Ontwerpbesluit II Statenvoorstel 21/19 Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2020 & meerjarenraming 2021-2023 van gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Midden- en West (OMWB) en Noordoost (ODBN). 47 KB Ga naar het dossier
 4. Ontwerpbesluit III Statenvoorstel 21/19 Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2020 & meerjarenraming 2021-2023 van gemeenschappelijke regelingen Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Midden- en West (OMWB) en Noordoost (ODBN). 48 KB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 1 Statenvoorstel 21/19 : Toets begrotingen 2020 omgevingsdiensten aan provinciale kaders 74 KB Ga naar het dossier
 6. Bijlage 2 Statenvoorstel 21/19 : Memo Griffie: Rol PS bij omgevingsdiensten 170 KB Ga naar het dossier
 7. Bijlage 3 Statenvoorstel 21/19 : Aanbiedingsbrief Dagelijks Bestuur ODZOB over de Ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023. 112 KB Ga naar het dossier
 8. Bijlage 4 Statenvoorstel 21/19 : De Ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 ODZOB 3,2 MB Ga naar het dossier
 9. Bijlage 5 Statenvoorstel 21/19 : Aanbiedingsbrief en Ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 OMWB. 5,1 MB Ga naar het dossier
 10. Bijlage 6 Statenvoorstel 21/19 : Aanbiedingsbrief Dagelijks Bestuur ODBN over de Ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023. 51 KB Ga naar het dossier
 11. Bijlage 7 Statenvoorstel 21/19 : De Ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 ODBN. 2,6 MB Ga naar het dossier

2.B Statenmededelingen

Bijlagen

2.B.1 Statenmededeling VTH Indicatoren 2018 (jaarrapportage)

2.B.2 Statenmededeling Jaarverslag Brzo 2018 en Jaarprogramma Brzo 2019

2.B.3 Statenmededeling Ontwerp inpassingsplan voor PAS-herstelmaatregelen `PAS Westelijke Langstraat, Waalwijk` : Vaststellen en vrijgeven voor zienswijzen

2.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

2.D Memo's

Bijlagen

3 Thema Energie

Bijlagen

3.A Statenvoorstellen

Bijlagen

3.B Statenmededelingen

Bijlagen

3.B.1 Statenmededeling Stand van zaken uitvoeringsprogramma’s Energieagenda 2010-2020

3.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

3.D Memo's

Bijlagen

4 Thema Economie en Internationalisering

Bijlagen

4.A Statenvoorstellen

Bijlagen

4.B Statenmededelingen

Bijlagen

4.B.1 Statenmededeling Aanschaf certificaten vastgoed Van Gogh Brabant

4.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

4.D Memo's

Bijlagen

5 Thema Mobiliteit

Bijlagen

5.A Statenvoorstellen

Bijlagen

5.B Statenmededelingen

Bijlagen

5.B.1 Statenmededeling Vervolgproces proefcasus Eindhoven Airport

5.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

5.D Memo's

Bijlagen

5.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat over Advies inzake toekomstige ontwikkeling Eindhoven Airport

6 Thema Ruimte

Bijlagen

6.A Statenvoorstellen

Bijlagen

6.B Statenmededelingen

Bijlagen

6.B.1 Statenmededeling Actualisatie leegstand agrarisch vastgoed Noord-Brabant - Rapportage Wageningen Environmental Research

6.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

6.D Memo's

Bijlagen

6.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Merrienboer over Besluit van minister Ollongren over indicatief tracé buisleidingen

6.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Merrienboer over Locatiekeuze Bravis ziekenhuis

7 Thema Landbouw

Bijlagen

7.A Statenvoorstellen

Bijlagen

7.B Statenmededelingen

Bijlagen

7.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

7.C.1 Uitnodiging aan de Procedurevergadering van Netwerk Goed Boeren voor een werkbezoek aan deelnemers van het Netwerk Goed Boeren

7.D Memo's

Bijlagen

8 Thema Samenleving

Bijlagen

8.A Statenvoorstellen

Bijlagen

8.B Statenmededelingen

Bijlagen

8.B.1 Statenmededeling Tussentijdse kwalitatieve evaluatie impuls klassieke en hedendaagse symfonische muziekvoorziening

8.B.2 Statenmededeling Investeringsbesluit t.b.v. Fort Isabella uit het investeringsprogramma grote erfgoedcomplexen.

8.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

8.D Memo's

Bijlagen

8.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Swinkels over Toezegging m.b.t. gemeenten in programma Versterken Sociale Veerkracht

8.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Swinkels over Zuiderwaterlinie: subsidieverlening projecten 2019 MIPP Sleutelproject

8.D.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Swinkels over eerste kwartaalrapportage Vuelta 2020

9 Thema Bestuur en Financiën

Bijlagen

9.A Statenvoorstellen

Bijlagen

9.A.1 Statenvoorstel 13/19 Jaarstukken 2018

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 13/19 Jaarstukken 2018 161 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 13/19 Jaarstukken 2018 49 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 13/19 : Jaarstukken 2018 inclusief bijlagenbundel 12,3 MB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 13/19 : Extra toevoegingen aan reserves 31 KB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 13/19 : Overhevelingen 53 KB Ga naar het dossier
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 13/19 : Accountantsverslag en Controleverklaring 1,8 MB Ga naar het dossier
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 13/19 : Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf, Werklocaties en MIPP-projecten (vast te stellen) 29,3 MB Ga naar het dossier
 8. Bijlage 6a Statenvoorstel 13/19 : 2e Begrotingswijziging 2019 (vast te stellen, inclusief effecten extra mutaties in reserves en effecten overhevelingen) 165 KB Ga naar het dossier
 9. Bijlage 6b Statenvoorstel 13/19 : tussenrapportage begrotingsuitvoering waarin de begrotingswijziging is toegelicht 310 KB Ga naar het dossier
 10. Bijlage 7 Statenvoorstel 13/19 : Verantwoording Onderzoeken en adviezen 2018 214 KB Ga naar het dossier
 11. Bijlage 8 Statenvoorstel 13/19 : Verantwoording zorgplicht archieven 103 KB Ga naar het dossier

9.B Statenmededelingen

Bijlagen

9.B.1 Statenmededeling Aanvulling op Financieel Voorjaarsbericht: consequenties nieuwe cao 2019-2020 en rekeningresultaat 2018.

9.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

9.D Memo's

Bijlagen

10 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen

Bijlagen

10.L01 Ter informatie aan Provinciale Staten afschrift van bezwaarschrift aan gemeente Altena tegen de vaststelling van het bestemmingsplan `Buitengebied Hoge Maasdijk 2018` Woudrichem (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L02 Ter informatie aan Provinciale Staten van Toiletalliantie pleidooi `Met meer toiletten erbij is iedere fractie blij`

10.L03 Verzoek aan Provinciale Staten door Stichting Kunstloc Brabant om aandacht voor de kansen en uitdagingen op het gebied van kunst en cultuur in de komende bestuursperiode.

10.L04 Verzoek aan Provinciale Staten van Stichting Werkgroep Behoud De Peel om aandacht voor verhogen van waterstand rondom de Peel om verdroging tegen te gaan en verlagen van stikstofoverschot in natuur door vermindering van aantal dieren in veehouderij

10.L05 Gecorrigeerde versie van verzoek aan Provinciale Staten van Stichting Werkgroep Behoud De Peel om aandacht voor verhogen van waterstand rondom de Peel om verdroging tegen te gaan en verlagen van stikstofoverschot in natuur door vermindering van aantal dieren in veehouderij

10.L06 Ter informatie aan Provinciale Staten door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) de voorlopige jaarstukken 2018 (jaarverslag en jaarrekening) van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

10.L07 Ter informatie aan Provinciale Staten van Producenten Organisatie Varkenshouderij POV brief aan informateur met verzoeken tot opschorten investeringstermijn tot minimaal uitspraak rechter en faciliteren van verduurzaming van varkenshouderij

10.L08 Ter informatie aan Provinciale Staten van Omgevingsdienst Brabant Noord jaarrekening 2018 van Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

10.L09 Aanbieding aan Provinciale Staten van Brabantse Milieufederatie aanvullende informatie over uitgangspunten en medewerking in ontwikkeling van duurzame Brabantse landbouw

10.L10 Verzoek aan Provinciale Staten van Vereniging Samen voor Vught om blijvende aandacht voor zorgen over leefbaarheid en gezondheid van bewoners langs het spoor in het project PHS Meteren - Boxtel

10.L11 Ter beoordeling aan Provinciale Staten van Havenschap Moerdijk voorlopige Jaarrekening 2018 en concept Begroting 2020 Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Moerdijk met mogelijkheid tot indienen van zienswijze voor 21 juni 2019

10.L12 Aanbieding memo aan Provinciale Staten door Social Enterprise NL over hoe de provincie Noord-Brabant de maatschappelijke bijdrage van sociale ondernemingen kunnen vergroten.

10.L13 Ter informatie aan Provinciale Staten het Jaarverslag Werkgeverscommissie Provinciale Staten Noord-Brabant maart 2018 - maart 2019

10.L14 Felicitatie aan Provinciale Staten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met verkiezing tot lid van provinciale staten en informatievoorziening inzake ondersteuning, scholing en afstemming met werkgever over tijdsbesteding werkzaamheden als lid van Provinciale Staten

10.L15 Verzoek aan Provinciale Staten van Bestuurlijk Kader FrieslandCampina Noord-Brabant om aandacht voor manifest `Oproep tot vernieuwend beleid melkveehouderij Brabant`

10.L16 Afschrift aan Provinciale Staten van Regiegroep Voedsel1000-Voedsel Verbindt Brabant van manifest aan de informateur over `Voedsel1000 Voedsel verbindt Brabant! - inwonersinitiatief vernieuwing voedselsysteem`

10.L17 Afschrift aan Provinciale Staten van Reizigersvereniging Rover van manifest aan de informateur over `#OVmaal2 in het Collegeprogramma 2019-2023`

10.L18 Ter informatie aan Provinciale Staten van Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant (VKKNB) document `Vitaal Brabant in alle kernen`

10.L19 Afschrift aan Provinciale Staten van Buurtbusvereniging Lijn ZEZ van brief aan gedeputeerde Van der Maat met verzoek om reactie op voorstel tot compensatie van gederfde inkomsten als gevolg van gewijzigde regels voor reclame op buurtbussen

10.L20 Afschrift aan Provinciale Staten van Coöperatie Brundtland B.A. van manifest aan de informateur over `Particulier opdrachtgeverschap versnelt ecologische woongebieden in Brabant`

10.L21 Ter informatie aan Provinciale Staten van Stichting Laagfrequent Geluid de Jaarrapportage 2018

10.L22 Aanbieding aan de leden van Provinciale Staten door het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt (BAJK) van het manifest van BAJK

10.L23 Adviezen aan de leden van Provinciale Staten door ProRail voor het nog te vormen college van Gedeputeerde Staten voor de bestuursperiode 2019-2023

10.L24 Verzoek aan Provinciale Staten om aandacht voor een gezondere leefomgeving in de komende bestuursperiode. (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L25 Mededeling aan Provinciale Staten van de benoeming uit Provinciale Staten van leden voor de Commissie voor Klachten en Verzoeken per 16 april 2019

10.L26 Afschrift aan Provinciale Staten van Comité GoederentreinenNee van open brief aan leden van de Tweede Kamer met oproep om tijdens het plenaire debat op 18 april a.s. de staatssecretaris te vragen om het project Meteren/Boxtel te heroverwegen, danwel het Tracébesluit uit te stellen

10.L27 Verzoek aan Provinciale Staten van NKC Nederlandse Kampeerauto Club om aandacht voor groeiende behoeften aan camperplaatsen aan de rand van stad op dorp en camperstallingen in Provincie Noord-Brabant

10.L28 Ter informatie aan Provinciale Staten van Zuidelijke Rekenkamer `Handreiking Financiële Bindingen provincie Noord-Brabant`

10.L29 Ter informatie aan Provinciale Staten van Raad voor de leefomgeving en infrastructuur advies `Luchtvaartbeleid : een nieuwe aanvliegroute` aan geboden aan Minister van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 18 april 2019

10.L30 Ter informatie aan Provinciale Staten van Alzheimer Nederland position paper over het belang van een Dementievriendelijk Noord-Brabant en een factsheet over de huidige stand van zaken

10.L31 Memo van Griffie aan Procedurevergadering met overdrachtsdossier van Algemene Vergadering (AV) van IPO

10.L32 Verzoek aan Provinciale Staten van de gemeenteraadsfracties van CDA Halderberge, Progressief Halderberge, Voor De Gemeenschap en VVD Halderberge om snel antwoord op vragen en suggesties over planvorming omtrent de aanpak van het groot onderhoud van de N640.

11 Planningen en Overzichten

Bijlagen

11.A Lange termijnplanning GS

11.B Doorkijk statendagen komende 3 maanden, incl. nog te plannen activiteiten

11.C Stand van zaken moties en toezeggingen

12 Wat verder ter tafel komt

Bijlagen

13 Behandeladviezen Procedurevergadering 13 mei 2019